Предложения за изменения и допълнения към

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Писмо от БФРЛ до КРС ( изх. №71 от 5.11.2012), относно Честотни обхвати за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.

Писмо до КРС


Решение № 89 от 17 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър...Нови предложения

Тук по-долу са записани някои от предложенията, постъпили от радиолюбители относно необходимостта от изменения и допълнения на "Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радио-служба"

Това не е офицален документ на БФРЛ, а по-скоро "паметка", на базата на която могат да се изготвят мотивирани предложения до КРС. Цитирани са лицата, които са автори на предложението или пък са го подкрепили в публичното пространство или в лични разговори и срещи.

Публични регистри

Аз нямам предложение за промяна, тъй като съществуващото положение на ТЕХН. ИЗИСКВАНИЯ позволява да има регистър на българските слушатели. („През ноември 2012 беше получено писмо от КРС, че "няма правни основания" за публикуване списък на българските слушатели в Публичния регистър на КРС.”) Мнението ми е, че това е неправилно тълкуване на законното положение в ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. Правно основание има, защото слушателският знак е опознавателен знак, и точно в списъка на опознавателните знаци, чл. 22 a влиза като такъв. КОНКРЕТНО при работната среща с КРС трябва тактично, без преумора и главоболие на събеседниците, да се обясни:

1) По чл. 1 и чл. 2: че любителската радиовръзка (електронно съобщение) бива двустранна (2-way) и едностранна (1-way). Типичен пример за едностранна радиовръзка са слушателските наблюдения. Друг масово срещан случай е слушането в състезанията по „Лов на лисици”. Има и др. (blind съобщение, окръжни радиограми, когато не от всички радиостанции се получава потвърждение, но информацията е приета), но да не задълбаваме.

2) По чл. 22 а: че опознавателните знаци биват ПОВИКВАТЕЛНИ (на лични и клубни радиостанции, фарове, ретранслатори, експериментални станции, предаватели за състезания по Радиозасичане и всички други, които излъчват сигнал в ефира) и СЛУШАТЕЛСКИ, и точно като опознавателни знаци на слушателите влизат в чл. 22 а. Слушателят няма как да бъде разпознат, освен чрез своя слушателски опознавателен знак.

3) По чл. 8: че и новата ал.2, параграф 2, и посоченото по-горе, напълно позволяват да има регистър на слушателите. Иначе се получава неравнопоставеност на радиолюбителите, ползващи любителската радиослужба, особено като се има предвид, че със своите наблюдения и участия в състезания, слушателите никакви смущения на никого, и никакви щети на екологичната среда не причиняват. При сегашното положение на няколко пъти се стига до положението, че слушатели-състезатели в международни състезания печелят призови места, но няма никакъв начин да се узнаят имената на хората, спечелили тези места.

К. Б., LZ1FJ

 •  ::предложение на LZ1FJ - 11.12. 2012 Прието 2014г.

Опознавателни знаци

 • да отпадне текст от цитирания по долу:
(изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Комисията определя лични опознавателни знаци на всички български радиолюбители. Те се състоят от буквите (националния префикс) LZ и една цифра, следвана от две или три букви от латинската азбука (суфикс). За Южна България (първа зона) се използват цифрите 1, 3, 5, 7 и 9, а за Северна България (втора зона) - 2, 4, 6 и 8.

За суфикса в личния опознавателен знак на клубните любителски радиостанции се определя комбинация от три букви на латинската азбука от КАА до КZZ.

предложение на LZ3CQ 11.2012
 • Възможност за искане от ITU на допълнителен префикс за България.
предложение на LZ1CY 11.2010, LZ1HI 03.2011, 09.2012, LZ3CQ 11.2012

Условия и ред за придобиване на разрешително за правоспособност на радиолюбител

 • Възможност за разрешаване за работа на 2 клас на допълнителен КВ обхват.
предложение на а LZ1CY 11.2010, LZ1HI 09.2012
 • въвеждане на SWL- норми преди изпита за кл. 2
предложение на LZ1FJ - 11.2012

Права и задължения на радиолюбителите

 • да отпадне изискванието от чл.9 (4) по време на радиолюбителски състезания:
..... като по време на радиовръзката предава опознавателния знак на собственика на радиостанцията, от която работи, а под дробна черта - собствения си опознавателен знак.

(по подобие на 3.6 от Приложение No 3 към чл. 2.)

предложение на LZ1NY 11.2012
 • Да се даде възможност лицата, подготвящи се за явяване на изпит да работят на радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията и под ръководството на радиолюбител 1 клас.
предложение на LZ1NY 02.2009, LZ2SJ, LZ4ZD 11.2012 Прието 2014г.
 • Намаляване на минималната възраст от 14 години при която може да се придобие радиолюбителска правоспособност.
предложение на LZ1WDX 02.2014,

Използван радиочестотен спектър

 • преразглеждане на ограничението за UHF ретранслаторите в лентата 433 - 435 MHz
 • повишаване на максимално разрешената мощност на УКВ Прието 2014г.

Допълнителни разпоредби

от т.12 и т.13 да отпадне думата "стационарна"

 • „Любителски ретранслатор” (аналогов, цифров) е автоматична любителска стационарна радиостанция,

която се използва като междинна за приемане, преобразуване и препредаване на сигнали, излъчени от любителски радиостанции. Прието 2014г.

 • „Любителски радиофар” е автоматично предаваща стационарна радиостанция с малка мощност, работеща непрекъснато в дадена любителска честотна лента.
предложение на LZ1NY 11.2013 Прието 2014г.