Писмо до КРС

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Изх. N71 / 05.11.2012


До Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията


Относно: Честотни обхвати за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба.


Уважаеми господин Председател,


Българската федерация на радиолюбителите (БФРЛ) предлага следните промени в честотните обхвати, използвани от любителската радиослужба:


Предложение за: Съществуващо положение

Предлаган сегмент:

1 бъдещ достъп до 70 MHz обхват Не е разрешен за българските радиолюбители. 70.0-70.5 MHz
2 бъдещ достъп до обхвата 472-479 kHz Не е разрешен за българските радиолюбители 472-479 kHz
3 разширяване на 50 MHz обхват 50.050-50.200 MHz 50.0-52.0 MHz
4 бъдещ достъп на 5 MHz обхват Не е разрешен за българските радиолюбители 5.250-5.450 MHz
5 разширяване на 1.8 MHz обхват 1.810-1.850 MHz 1.810-2.000 MHz


В Приложение 1 прeдставяме на Вашето внимание нашите аргументи за промени в радиочестотния спектър, предоставен за осъществяване на електронни съобщения чрез съоръжения от любителската радиослужба.


БФРЛ е готова на среща с оторизирани експерти от КРС за уточняване на подробностите по предложението и по-пълно представяне на аргументите ни.


Бихме желали, също така, да изразим надеждата си, че КРС ще представи без забавяне съответните въпроси за становище (и, надяваме се, позитивно решение) пред Съвета по националния радиочестотен спектър.


Изпращам най-добри пожелания от името на БФРЛ и българските радиолюбители.


С уважение: ……………………………


Виктор Ценков

Председател на БФРЛ


Приложение 1

Аргументи на Българската федерация на радиолюбителите по предлаганите промени в честотните обхвати, използвани от любителската радиослужба

1. Достъп до 70 MHz обхват за радиолюбителска служба.

От важност за любителската радиослужба е да получи достъп до тази част на спектъра. Очакваме да бъдат постигнати интересни резултати при радиовръзки през йоносферния E-слой с неговите разновидности Sporadic-E, Auroral-E, Aurora back-scatter, радиовръзки чрез отражения от метеорни следи, а също така да бъдат провеждани и експерименти с тропосферно разсейване, FAI и TEP.


Необходимостта радиолюбителската служба да получи достъп до тази специфична част от спектъра е отразена преди няколко години в документа на ERO до CEPT/ECC (CEPT/ECC today) и по-точно в "DSI II (Detailed Spectrum Investigation 29.7 – 960 MHz) от март 1995 г., стр. 114-117, където се препоръчва да се заделят най-малко 100 kHz, съсредоточени около 70.2 MHz, на радиолюбителската служба.


По-късно в Общоевропейската таблица ECA бе включена забележката EU9 с текст „В нарастващ брой СЕРТ държави части от обхвата 70.0-70.5 MHz са определени също за радиолюбителска служба на вторична основа” (In a growing number of CEPT countries, parts of the band 70.0-70.5 MHz is also allocated to the Amateur service on a secondary basis).


Досега радиолюбителите от много страни от Европа са получили достъп до 70 MHz обхват: Чешката република, Полша, Португалия, Азорските острови, Кипър, Хърватска, Словения, Словакия, Дания, Ейре, Фарьорските острови, Норвегия, Гибралтар, Люксембург, Мадейра, Монако, Ирландия, Великобритания и Северна Ирландия, Румъния и Гърция.


Планът на Международния радиолюбителски съюз Регион 1 за вътрешно честотно разпределение на обхвата 70.0-70.5 MHz е изключително подробен и прецизен, което също говори за нарастваща масовост от потребители.


2. Достъп до сегмента 472-479 kHz за радиолюбителска служба.

На проведената през тази година в Женева Световна радиоконференция на ITU (WRC-2012) бе взето решение, влизащо в сила от 1 януари 2013 година, сегментът 472-479 kHz да бъде разрешен за радиолюбителска дейност на вторична основа.


Някои от националите регулаторни органи вече са разрешили този 630-метров обхват за радиолюбителската служба, например Германия, Дания, Монако, Холандия. Понастоящем и в много други страни са в сила издадени времнни лицензии за работа в 600 m обхват за експериментални цели.


Българските радиолюбители с радост ще се включат в усвояването на този нов честотен диапазон и очакват съответното решение на КРС, което да влезе в сила от 1 януари 2013 година.


3. Разширяване на лентата в честотния обхват 50 MHz, използвана за радиолюбителската служба.


Понастоящем българските радиолюбители използват (на вторична основа) честотния сегмент 50.050-50.200 MHz. Този изключително тесен сегмент, сравнен със сегмента 50-52 MHz по честотното планиране на ITU и IARU-Регион 1, на практика изключва участието на българските радиолюбители в мнозинството дейности в този обхват. Вътрешното честотно планиране на IARU-Регион 1 прави недостъпно за нас провеждането на радиовръзки на PSK, провеждане на връзки Земя-Луна-Земя, връзки чрез отражения от метеорни следи, работа на ЧМ, изграждане на ретранслатори и радиофарове на този обхват (както WSPR, така и на телеграфия в рамките на Synchronised Beacon Project).


Разширяването на обхвата до пълния честотен спектър 50–52 MHz ще даде на българските радиолюбители равностоен достъп до този честотен диапазон.


С нетърпение очакваме хармонизирането на честотното разпределение в този обхват с разпределението, прието от другите европейски страни, и уеднаквяването му с установеното ползване по честотния план на IARU-Регион 1.


4. Бъдещ достъп на 5 MHz обхват

С едно от решенията си Световна радиоконференция на ITU (WRC-2012) с резолюция COM6/12 включи в дневния си ред за следващата радиоконференция (WRC-2015) въпроса за „Обсъждане на възможността за честотно назначение в подходящ размер от спектъра, не задължително в пълните граници, за радиолюбителска служба на вторична основа в диапазона 5.250-5.450 MHz” (To consider "The possibility of making an allocation of an appropriate amount of spectrum, not necessarily contiguous, to the amateur service on a secondary basis within the band 5250-5450 MHz). Три години преди тази бъдеща конференция въпросният радиолюбителски обхват вече е факт във Великобритания и Северна Ирландия, Норвегия, Финландия, Дания, Ирландия и Исландия. Но нещо повече, през изтичащата година нарастващ брой други национални администрации (Чешката република, Гърция, Гренландия, Португалия, Хърватска, Словакия) последваха примера и разрешиха този обхват с временни лицензии (до 2015 година) с експериментален характер.


Не виждаме основание България да изостава в това направление и се обръщаме с молба КРС да проучи възможността за издаване на временни разрешения (до решението на WRC-2015), които да удовлетворят желанията на българските радиолюбители.


5 Разширяване на лентата в честотния обхват 1.8 MHz, използвана за радиолюбителската служба.


Понастоящем българските радиолюбители използват само честотния сегмент 1.810-1.850 MHz (на първична основа). По честотното планиране на ITU и IARU-Регион 1 този обхват заема лентата 1.810-2.000 MHz, като сегментът над 1.850 MHz е на вторична основа. В момента българските радиолюбители не само са лишени от възмжността да използват пълноценно обхвата 1.8 MHz, но и по някои параметри влизат в противоречие с вътрешното честотно планиране на IARU-Регион 1. Разширяването на обхвата до 2.000 MHz ще реши този проблем.