Решение № 89 от 17 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър...

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

(само в частта си, касаеща любителската радиослужба) Пълният текст на документа следва да бъде търсен в Официалния раздел на ДВ бр. 16 от 25.02.2014г


Решение № 89 от 17 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г., бр. 73 от 2012 г. и бр. 59 от 2013 г.) Път до документа

Обнародва:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за електронните съобщения

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

(цитирани са САМО изменененията, касаещи любителската радиослужба) )
Честотна лента

kHz

Радиослужби Ползватели
472 – 479 МОРСКА ПОДВИЖНА

Любителска

Въздушна радионавигация

Забележки 8, 73, 240, 242, 260

ГРАЖДАНСКИ
1810 – 1850 ЛЮБИТЕЛСКА

Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
1850 – 2000 НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Любителска

Забележки 73, 246

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

3500 – 3800 ЛЮБИТЕЛСКА

НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Забележки 21, 73

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

5250 – 5275 НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Радиолокация

Забележки 73, 261, 298

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

5275 – 5450 НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Забележки 73, 298

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Честотна лента

MHz

Радиослужби Ползватели
50 – 51 ЗЕМНА ПОДВИЖНА

Забележки 63, 73


ГРАЖДАНСКИ
51 – 52 ЗЕМНА ПОДВИЖНА

Забележки 48, 73


ГРАЖДАНСКИ
68 – 70.45 ПОДВИЖНА

Забележки 31, 73, 298

ГРАЖДАНСКИ
70.45 – 74.8 ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Радиоастрономия

Забележки 30, 31, 73, 87, 298

ГРАЖДАНСКИ
3400 – 3500 НЕПОДВИЖНА

НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Космос – Земя)

ПОДВИЖНА

Любителска

Радиолокация

Забележки 7, 73

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

5725 – 5830 НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА

(Земя – Космос)

РАДИОЛОКАЦИЯ

Неподвижна

Любителска

Подвижна

Забележки 67, 73

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

5830 – 5850 НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА

(Земя – Космос)

РАДИОЛОКАЦИЯ

Неподвижна

Любителска

Любителска – спътникова

Подвижна

Забележки 67, 73

ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


41. Забележка 7 се изменя така:

„7. Радиочестотната лента 3400 – 3600 MHz е разпределена за подвижна, с изключение на въздушна подвижна радиослужба на първична основа, предмет на координация по № 9.21 с други администрации, и е определена без приоритет за ІМТ след 17.11.2010 г., което не изключва използването й за други приложения на радиослужбите, за които е разпределена. При координацията се прилагат също условия № 9.17 и 9.18. Преди пускане в действие на станция в подвижната радиослужба (базова или мобилна) плътността на потока на мощността (PFD), създавана на височина 3 м над земната повърхност, не трябва да надвишава –154.5 dB (W/(m2/4 kHz) за повече от 20 % от времето на границата на територията на която и да е друга администрация. Това ограничение може да бъде надвишено на територията на тази държава, която е дала съгласие за това. За да се осигури съответствието с ограничението за PFD на границата на друга администрация, трябва да се направят изчисления, които да се потвърдят с отчитане на цялата информация по въпроса, при взаимно съгласие на двете администрации (администрацията, отговаряща за наземната станция, и администрацията, отговаряща за земната станция) и със съдействие на Бюрото, ако е необходимо. В случай на несъгласие изчисленията и доказването на стойността на PFD трябва да бъдат извършени от Бюрото с отчитане на необходимата информация. Станции от подвижната радиослужба в радиочестотна лента 3400 – 3600 MHz не трябва да изискват от спътникови станции по-голяма защита от предвидената в Таблица 21-4 на Международния радиорегламент (Издание 2004). Това разпределение е в сила от 17 ноември 2010 г.“

42. Забележка 9 се заличава.

43. Забележка 15 се заличава.

44. Забележка 36 се заличава.

45. Забележка 37 се заличава.

46. Забележка 47 се заличава.

47. Забележка 51 се заличава.

48. Забележка 58 се заличава.

49. Забележка 60 се заличава.

50. Забележка 77 се заличава.

51. Забележка 81 се заличава.

52. Забележка 45 се изменя така:

„45. Радиочестотните ленти 876 – 880 MHz и 921 – 925 MHz се използват за клетъчна подвижна мрежа от подвижната радиослужба за железопътни приложения GSM-R за покриване на участъка от жп линията София – Калотина (границата) и жп линията Пловдив – Свиленград (границата).“

53. Забележка 70 се изменя така:

„70. В радиочестотните обхвати 478 – 494MHz, 502 – 510 MHz, 590 – 614 MHz, 646 – 686 MHz, 726 – 758 MHz, 766 – 814 MHz и 822 – 862 MHz определени радиочестотни ленти се използват за радиоразпръскване в отделни райони на страната след съгласуване с Министерството на отбраната.

Следните радиочестотни ленти могат да се използват за радиоразпръскване в зоните на обслужване, определени в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, както следва:

478 –486 MHz – в зони на обслужване Варна и Стара Загора;

486 –494 MHz – в зона на обслужване София;

502 –510 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Пловдив и Бургас;

590 –598 MHz – в зона на обслужване София;

598 –606 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Видин, Стара Загора, Бургас, Смолян и Кърджали;

606 –614 MHz – в зони на обслужване Бургас, Странджа и Смолян;

646 –654 MHz – в зони на обслужване София-град и Пловдив;

654 –662 MHz – в зона на обслужване Бургас;

662 –670 MHz – в зони на обслужване Кърджали, Благоевград и Видин;

670 –678 MHz – в зони на обслужване Благоевград и Видин;

678 –686 MHz – в зона на обслужване Стара Загора;

726 –734 MHz – в зони на обслужване София, Варна-град и Видин;

742 –750 MHz – в зони на обслужване Бургас, Смолян и София-град;

750 –758 MHz – в зона на обслужване Шумен;

766 –774 MHz – в зони на обслужване Смолян и Русе;

782 –790 MHz – в зони на обслужване Варна и Кърджали.“

54. Забележка 110 се изменя така:

„110. Земните станции в радиослужбите за изследване на Земята –спътниково или космически изследвания не трябва да изискват защита от станциите в неподвижната и подвижната радиослужба на други администрации. Освен това земните станции в радиослужбите за изследване на Земята –спътниково или космически изследвания трябва да работят с отчитане на последната версия на Препоръка ITU-R SA.1862 (WRC-12).“

55. Забележка 134 се изменя така:

„134. Радиочестотната лента 275 –1000 GHz може да се използва за пасивни радиослужби, както следва:

– радиоастрономия: 275 –323 GHz, 327 –371GHz, 388 –424 GHz, 426 –442 GHz, 453 –510GHz, 623 –711 GHz, 795 –909 GHz и 926 –945 GHz;

– изследване на Земята –спътниково (пасивно) и космически изследвания (пасивни): 275 –286 GHz, 296 –306 GHz, 313 –356 GHz, 361 –365 GHz, 369 –392 GHz, 397 –399 GHz, 409 –411 GHz, 416 –434 GHz, 439 –467 GHz, 477 –502 GHz, 523 –527 GHz, 538 –581 GHz, 611 –630 GHz, 634 –654 GHz, 657 –692 GHz, 713 –718 GHz, 729 –733 GHz, 750 –754 GHz, 771 –776 GHz, 823 –846 GHz, 850 –854 GHz, 857 –862 GHz, 866 –882 GHz, 905 –928 GHz, 951 –956 GHz, 968 –973 GHz и 985 –990 GHz.

Използването на радиочестотната лента 275 –1000 GHz от пасивните радиослужби не изключва и използването й от активните радиослужби. Администрациите, които желаят да предоставят честоти за активните радиослужби, се насърчават да предприемат всякакви практически стъпки за защита на тези пасивни радиослужби от вредни смущения до датата, когато бъдат установени разпределенията в посочената по-горе радиочестотна лента.

Всички честоти в радиочестотната лента 1000 –3000 GHz могат да се използват и от активните, и от пасивните радиослужби (WRC-12)“.

56. Забележка 136 се изменя така:

„136. Използването на радиочестотна лента 1544 –1545 MHz от подвижната спътникова радиослужба (Космос –Земя) се ограничава само до съобщения за бедствия и безопасност в съответствие с чл. 31.“

57. Забележка 139 се заличава.

58. Забележка 146 се изменя така:

„146. Радиочестотната лента 1610 –1626.5MHz е разпределена и за въздушната подвижна –спътникова (R) радиослужба на първична основа при условие на съгласие, получено в съответствие с чл. 9.21.“

59. Забележка 147 се изменя така:

„147. Радиочестотната лента 5030 –5150MHz трябва да се използва за работата на международната стандартна система за прецизен подход и кацане MLS (микровълнова система за кацане). Изискванията на тази система трябва да имат предимство пред други ползватели на лентата 5030 –5091 MHz. За използването на лентата 5091 –5150 MHz се прилагат Забележка 195 и Резолюция 114 (изменена WRC-12).“

60. Забележка 158 се изменя така:

„158. Използването на радиочестотните ленти 1525 –1559 MHz и 1626.5 –1660.5 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация в съответствие с № 9.11А.“

61. Забележка 159 се изменя така:

„159. При прилагане на процедурите на чл. 9, секция II от Международния радиорегламент към радиослужба подвижна –спътникова в радиочестотните ленти 1545 –1555 MHz и 1646.5 –1656.5 MHz трябва да бъде даван приоритет на въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба за предаване на съобщения с приоритет от 1 до 6 съгласно чл. 44. Това предаване трябва да има приоритетен достъп и незабавна готовност и ако е необходимо, предимства спрямо всички други видове връзки в подвижната спътникова радиослужба, действащи в рамките на мрежата. Системите от подвижната спътникова радиослужба не трябва да създават недопустими радиосмущения на системите от въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба за предаване на съобщения с приоритет от 1 до 6 съгласно чл. 44 или да изискват защита от тях. Регулирането на приоритета в радиочестотната лента се подчинява на клаузите на Резолюция 222 (изменена WRC-12).“

62. Забележка 166 се изменя така:

„166. За да не се причиняват вредни радиосмущения на микровълновата система за кацане (MLS), работеща над 5030 MHz, сумарната плътност на потока на мощността, получена на земната повърхност в радиочестотната лента 5030 –5150 MHz от всички космически станции в която и да е радионавигационна спътникова система (Космос –Земя), работеща в радиочестотната лента 5010 –5030 MHz, не трябва да превишава –124.5dB (W/m2) в лента от 150 kHz. За да не се причиняват вредни радиосмущения на радиоастрономическата радиослужба в радиочестотната лента 4990 –5000MHz, системите в радионавигационната спътникова радиослужба, работещи в лента 5010 –5030MHz, трябва да изпълняват изискванията за нормите в радиочестотната лента 4990 –5000 MHz, определени в Резолюция 741 (изменена WRC-12).“

63. Забележка 168 се заличава.

64. Забележка 185 се изменя така:

„185. Радиочестотните ленти 5150 –5350MHz и 5470 –5725 MHz се използват от станции в подвижната, с изключение на въздушна подвижна, радиослужба в съответствие с Резолюция 229 (изменена WRC-12) за граждански нужди.“

65. Забележка 189 се изменя така:

„189. В радиочестотните ленти 1350 –1400MHz, 1427 –1452 MHz, 22.55 –23.55 GHz, 30 –31.3 GHz, 49.7 –50.2 GHz, 50.4 –50.9 GHz, 51.4 –52.6 GHz, 81 –86 GHz и 92 –94 GHz се прилагат условията на Резолюция 750 (изменена WRC-12).“

66. Забележка 195 се изменя така:

„195. Радиочестотната лента 5091 –5150 MHz е разпределена и за неподвижната спътникова радиослужба (Земя –Космос) на първична основа. Това разпределение се ограничава до фидерните линии на негеостационарни мобилни спътникови системи в подвижната спътникова радиослужба и подлежи на координация в съответствие с № 9.11A.

В радиочестотна лента 5091 –5150 MHz важат и следните условия:

– преди 1 януари 2018 г. използването на радиочестотната лента 5091 –5150 MHz от фидерните линии на негеостационарните спътникови системи в подвижната спътникова радиослужба трябва да бъде в съответствие с Резолюция 114 (изменена WRC-03);

– след 1 януари 2016 г. не трябва да се предоставят за ползване нови радиочестоти за земни станции, осигуряващи фидерни линии на негеостационарни мобилни спътникови системи;

– след 1 януари 2018 г. неподвижната спътникова радиослужба ще премине на вторична основа по отношение на въздушната радионавигационна радиослужба.“

67. Забележка 242 се изменя така:

„242. Радиочестотата 490 kHz в морската подвижна радиослужба трябва да се използва от бреговите станции изключително за предаване на навигационни и метеорологични предупреждения и спешна информация до корабите чрез теснолентова телеграфия с непосредствено отпечатване (NBDP). Условията за използване на радиочестота 490 kHz са предписани в чл. 31 и 52. При използване на радиочестотната лента 415 –495 kHz от въздушната радионавигационна радиослужба и на радиочестотната лента 472 –479 kHz от любителската радиослужба не трябва да се причиняват вредни радиосмущения на радиочестота 490 kHz (WRC-12).“

68. Забележка 243 се заличава.

69. Забележка 244 се заличава.

70. Създават се нови забележки 256 –299:

„256. При използването на радиочестоти под 8.3 kHz не трябва да се причиняват вредни радиосмущения на радиослужбите, за които са разпределени радиочестотите над 8.3 kHz.

257. При извършване на научни изследвания с използване на радиочестоти под 8.3kHz ведомствата са длъжни да информират за това Съвета по националния радиочестотен спектър, който да информира другите администрации, които могат да бъдат засегнати, за да се вземат всички възможни практически мерки за защита на такива изследвания от вредни радиосмущения.

258. Използването на радиочестотната лента 8.3 –11.3 kHz от станции на радиослужба метеорологични средства се ограничава само до пасивно използване. В радиочестотната лента 9 –11.3 kHz тези станции не трябва да изискват защита от станциите от радиослужба радионавигация, заявени в Бюрото до 1януари 2013 г. За осигуряване на съвместното използване на радиочестотите от станциите на радиослужба метеорологични средства и станциите на радиослужба радионавигация, заявени след тази дата, трябва да се прилага последната версия на Препоръка ITU-R RS.1881.

259. Използването на радиочестотните ленти 14 –19.95 kHz, 20.05 –70 kHz, 72 –84 kHz и 86 –90 kHz от морската подвижна радиослужба се ограничава до брегови радиотелеграфни станции (само А1А и F1B). По изключение използването на клас на излъчване J2B или J7B се разрешава, при условие че необходимата лента не превишава нормално използваната за клас на излъчване А1А и F1B.

260. Максималната еквивалентна изотропно излъчвана мощност (e.i.r.p.) на станциите от радиолюбителската радиослужба, използващи честоти в радиочестотната лента 472 –479 kHz, не трябва да превишава 1 W. Този праг може да се увеличава до 5 W в частите на територията на страната, разположени на разстояние над 800 km от границите на Руската федерация и Украйна. В тази радиочестотна лента станциите на радиолюбителската радиослужба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите на въздушната радионавигация или да изискват защита от тях.

261. Станциите на радиолокационната служба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от неподвижната или подвижната радиослужба или да изискват защита от тях. Приложенията на радиолокационната служба се ограничават до океанографски радари, работещи в съответствие с Резолюция 612 (WRC-12).

262. Станциите на радиолокационната служба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от неподвижната радиослужба или да изискват защита от тях. Приложенията на радиолокационната служба се ограничават до океанографски радари, работещи в съответствие с Резолюция 612 (WRC-12).

263. Използването на радиочестотните ленти 156.7625 –156.7875 MHz и 156.8125 –156.8375 MHz от подвижната спътникова радиослужба (Земя –Космос) се ограничава до приемането на радиоразпръсквателни съобщения от автоматични системи за разпознаване (AIS) с голям радиус на действие (Съобщение 27, виж последната версия на Препоръка ITU-R M.1371). С изключение на AIS излъчванията, излъчванията на системите, работещи в морската подвижна радиослужба в тези радиочестотни ленти, не трябва да превишават 1 W.

264. Използването на радиочестотните ленти 694 –790 MHz от подвижната радиослужба, с изключение на въздушната подвижна радиослужба, се регулира с Резолюция 232 (WRC-12). Виж също Резолюция 224 (редактирана WRC-12).

265. Разпределението на подвижната, с изключение на въздушната подвижна, радиослужба на първична основа в радиочестотната лента 790 –862 MHz влиза в сила от 17 юни 2015 г. при условие на съгласие, получено в съответствие с чл. 9.21 по отношение на въздушната радионавигационна радиослужба в страните, споменати в чл. 5.312. За страните, които са страни по Споразумението GE06, използването на станциите на подвижната радиослужба се осъществява и при условие на успешно прилагане на процедурите, посочени в Споразумението. Трябва да се прилагат Резолюция 224 (изменена WRC-12) и Резолюция 749 (изменена WRC-07) според случая.

266. Използването на радиочестотната лента 960 –1164 MHz от въздушната подвижна (R) радиослужба се ограничава до системи, които работят в съответствие с признати международни въздухоплавателни стандарти и с Резолюция 417 (изменена WRC-12).

267. Радиочестотната лента 1610 –1626.5MHz (Земя –Космос) е разпределена и за радиослужба радиоопределяне –спътниково на вторична основа при условие на съгласие, получено в съответствие с № 9.21 (WRC-12).

268. В радиочестотните ленти 5000 –5030MHz и 5091 –5150 MHz въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба се използва след координация по чл. 9.21. Това използване се ограничава до международно стандартизирани въздушни системи.

269. Използването на радиочестотната лента 5030 –5091 MHz от въздушната подвижна (R) радиослужба се ограничава до международно стандартизирани въздушни системи. Нежеланото излъчване от страна на въздушната подвижна (R) радиослужба в лентата 5030 –5091MHz трябва да се ограничава с цел защита на връзките на приемане на системите на радионавигационната спътникова радиослужба в съседната лента 5010 –5030MHz. Докато в съответната Препоръка на Бюрото по радиосъобщения на МСД не бъде зададена подходяща стойност, границата на плътността на e.i.r.p. на всяко нежелано излъчване от станция във въздушната подвижна (R) радиослужба в лентата 5010 –5030 MHz трябва да бъде –75 dBW/MHz (WRC-12).

270. В радиочестотната лента 5030 –5091MHz въздушната подвижна спътникова (R) радиослужба може да се използва след координация по № 9.11А. Това използване се ограничава до международно стандартизирани въздушни системи.

271. Радиочестотната лента 5150 –5250 MHz е разпределена и за въздушната подвижна радиослужба на първична основа и се ограничава до предаването на въздушна телеметрия от станции на въздухоплавателни средства в съответствие с Резолюция 418 (WRC-07). Тези станции не трябва да изискват защита от други станции, работещи в съответствие с чл. 5.5.43А.

272. В радиочестотната лента 15.4 –15.7 GHz станциите, работещи в радиолокационната радиослужба, не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите, работещи във въздушната радионавигационна служба, или да изискват защита от тях.

273. За осигуряване на защитата на радиоастрономическата радиослужба в радиочестотната лента 15.35 –15.4 GHz излъчванията от радиолокационните станции, работещи в радиочестотната лента 15.4 –15.7 GHz, не трябва да превишават ниво на плътността на потока на мощността –156 dB(W/m2) в лента с широчина 50 MHz в радиочестотната лента 15.35 –15.4 GHz при каквото и да е местоположение на радиоастрономическата обсерватория за повече от 2 % от времето.

274. Ако не е съгласувано друго от заинтересованите администрации, всяка станция от неподвижната или подвижната радиослужба не трябва да създава плътност на потока на мощността, по-голяма от –120,4 dB(W/(m2.MHz) на височина 3 m над земната повърхност във всяка точка на територията на всяка друга администрация за повече от 20 % от времето. При извършването на изчисленията трябва да се използва последната версия на Препоръка ITU-R R.452 (вижте Препоръка ITU-R BO.1898) (WRC-12).

275. В радиочестотната лента 21.4 –22 GHz с цел подпомагане на развитието на спътниковото радиоразпръскване се препоръчва да не се разгръщат станции от подвижната радиослужба и да се ограничава разгръщането на станции от неподвижната радиослужба от типа точка –до –точка (WRC-12).

276. Използването на радиочестотната лента 21.4 –22 GHz трябва да се извършва в съответствие с Резолюция 755 (WRC-12).

277. Вижте Резолюция 555 (WRC-12).

278. При разполагането на земните станции на радиослужбата за космически изследвания трябва да се спазва разстояние не по-малко от 54 km от границите на съседните страни за защита на съществуващите и бъдещите станции на неподвижната и подвижната радиослужба, ако съответните администрации не са се договорили за по-малко разстояние. Не се прилагат № 9.17 и 9.18.

279. Използването на радиочестотната лента 24.65 –25.25 GHz от неподвижната спътникова радиослужба (Земя –Космос) се ограничава до земни станции с минимален диаметър на антената 4.5 m (WRC-12).

280. Радиочестотните ленти 156.4875 –156.5125 MHz и 156.5375 –156.5625 MHz са разпределени и за неподвижната и за земната подвижна радиослужба на първична основа. Използването на тези ленти от неподвижната и от земната подвижна радиослужба не трябва да причинява вредни радиосмущения на морската подвижна VHF радиослужба, нито да изисква защита от нея.

281. Частите от радиочестотната лента 790 –960 MHz, които са разпределени за подвижната радиослужба на първична основа, са определени за въвеждане на International Mobile Telecommunications (IMT) – вижте резолюции 224 (изменена WRC-12) и 749 (изменена WRC-12), според случая. Това определяне не изключва използването на тази радиочестотна лента от всяко приложение на радиослужбите, за което тя е разпределена, и не установява приоритет в Международния радиорегламент (WRC-12).

282. Използването на радиочестотната лента 1610 –1626.5 MHz от подвижната спътникова радиослужба (Земя –Космос) и от радиослужбата за радиоопределяне спътниково (Земя –Космос) подлежи на координация по № 9.11А. Подвижна земна станция, работеща в която и да е от радиослужбите в тази радиочестотна лента, не трябва да генерира плътност на върховата e.i.r.p. повече от –15dB(W/4 kHz) в частта от лентата, използвана от системите, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.366 (за които важи № 4.10), освен ако не е договорено другояче от засегнатите администрации. В частта на лентата, в която не работят такива системи, плътността на средната e.i.r.p. на подвижна земна станция не трябва да надвишава –3 dB(W/4 kHz). Станциите на подвижната спътникова радиослужба не трябва да изискват защита от станции във въздушната радионавигационна служба, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.366, и станции в неподвижната радиослужба, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.359. Администрациите, отговарящи за координацията на подвижните спътникови мрежи, трябва да полагат максимални практически усилия, за да гарантират защитата на станциите, работещи в съответствие с разпоредбите на № 5.366.

283. Радиочестотната лента 1610 –1626.5MHz е запазена на глобална основа за използване и развитие на въздухоплавателни електронни средства за въздушна навигация и всякакви пряко свързани с нея земно-базирани или спътникови съоръжения. Това използване на спътниците подлежи на споразумение по 9.21.

284. В радиочестотната лента 1610 –1626.5 MHz не важат разпоредбите на № 4.10 за радиослужби радиоопределяне –спътниково и подвижна –спътникова, с изключение на въздушната радионавигационна спътникова служба.

285. Станциите от радиослужби радиоопределяне –спътниково и подвижна –спътникова не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите от радиослужба радиоастрономия, използващи радиочестотната лента 1610.6 –1613.8 MHz (прилага се № 29.13).

286. Използването на радиочестотната лента 1613.8 –1626.5 MHz от подвижната спътникова радиослужба (Космос – Земя) подлежи на координация по № 9.11А.

287.Използването на радиочестотната лента 2483.5 –2500 MHz от радиослужби Подвижна –спътникова и Радиоопределяне –спътниково подлежи на координация по № 9.11А. Администрациите се приканват да предприемат всякакви практически стъпки за предотвратяване на вредни радиосмущения на радиоастрономическата служба от излъчвания в лентата 2483.5 –2500 MHz, особено такива, предизвиквани от излъчвания на втори хармоници, които биха попаднали в радиочестотната лента 4990 –5000 MHz, разпределена по целия свят за радиоастрономия.

288. Използването на радиочестотната лента 5091 –5150 MHz от въздушната подвижна радиослужба се ограничава до:

–системи от въздушната подвижна (R) радиослужба, работещи в съответствие с международните авиационни стандарти, които се ограничават до наземни приложения в летища, като използването им се подчинява на Резолюция 748 (изменена WRC-12);

–предаване на въздушна телеметрия от станции на въздухоплавателни средства в съответствие с Резолюция 418 (изменена WRC-12).

289.Използването на радиочестотната лента 7750 –7900 MHz от метеорологичната спътникова радиослужба (Космос – Земя) се ограничава до негеостационарни спътникови системи (WRC-12).

290. В радиочестотната лента 8025 –8400MHz радиослужбата за изследване на Земята –спътниково, използваща геостационарни спътници, не трябва без съгласието на засегнатите администрации да създава плътност на потока на мощността, превишаваща следните стойности за ъгли на пристигане (θ):

–135 dB(W/m2) във всяка лента 1 MHz при 0°≤θ<5°;

–135 + 0,5 (θ– 5) dB(W/m2) във всяка лента 1 MHz при 5°≤θ<25°;

–125 dB(W/m2) във всяка лента 1 MHz при 25°≤θ≤ 90°.

291. В радиочестотната лента 8025 – 8400 MHz не се разрешават предавания от станции на въздухоплавателни средства (WRC-97).

292. Радиочестотната лента 1718.8 – 1722.2MHz е разпределена и за радиоастрономическата радиослужба на вторична основа за наблюдения на спектрални линии (WRC-2000).

293. Радиочестотните ленти 1885 – 2025MHz и 2110 – 2200 MHz са предназначени на глобална основа за въвеждане на International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Това не изключва използването на тези ленти от други радиослужби, за които те са разпределени. Лентите би трябвало да бъдат предоставени за IMT-2000 в съответствие с Резолюция 212 (изменена WRC-97 и WRC-07) (виж и Резолюция 223 (WRC-2000).

294.Радиочестотните ленти 1885 – 1980MHz, 2010 – 2025 MHz и 2110 – 2170 MHz могат да се използват от станции върху високо атмосферни платформи като базови станции за International Mobile Telecommunications 2000 (IMT-2000) в съответствие с Резолюция 221 (изменена WRC-03 и WRC-07). Това използване не изключва използването на тези ленти от която и да е станция на радиослужбите, за която те са разпределени, и не установява приоритет в Международния радиорегламент (WRC-03).

295.Използването на радиочестотните ленти 1980 – 2010 MHz и 2170 – 2200 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация по № 9.11A и клаузите на Резолюция 716 (изменена WRC-2000) (WRC-07).

296.Когато се предоставят за ползване радиочестоти за подвижната радиослужба в радиочестотните ленти 2025 – 2110 MHz и 2200 – 2290 MHz, не трябва да се въвеждат подвижни системи с висока плътност, както е описано в Препоръка ITU-R SA.1154, и тази Препоръка трябва да се взема под внимание при въвеждането на всякакъв друг тип подвижни системи (WRC-97).

297. Препоръчва се вземането на всички практически мерки, за да се гарантира, че предаванията Космос – Космос между два или повече негеостационарни спътника в радиослужбите за космически изследвания, космическа експлоатация и изследване на Земята – спътниково в радиочестотните ленти 2025 – 2110 MHz и 2200 – 2290 MHz не налагат никакви ограничения върху предаванията Земя – Космос, Космос – Земя и други предавания Космос – Космос на тези радиослужби и в тези ленти между геостационарни и негеостационарни спътници.

298. Радиочестотните ленти 5250 – 5450 kHz и 70.0 – 70.5 MHz се използват от любителската радиослужба на вторична основа.

299.При съвместно ползване на радиочестотната лента 36 – 37 GHz от радиослужба изследване на Земята – спътниково (пасивно) и неподвижната и подвижната радиослужба се прилага Резолюция 752.“

Министър-председател: Пламен Орешарски

За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева