БФРЛ:Устав

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

УСТАВ


на Българската федерация на радиолюбителите

І. Общи положения

Чл. 1. (1) Българската федерация на радиолюбителите (БФРЛ) е сдружение на юридически лица - спортни клубове (радиоклубове), организирано на доброволна основа.

(2) БФРЛ е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо обществено полезна за развитие и утвърждаване на техниката, технологиите, физическата култура и спорта.

(3) Предметът на дейност на БФРЛ е организиране и провеждане на дейност и изпълнение на проекти по:

1. обучение, самообучение, разпространение и популяризиране на познания и умения в областта на радиотехниката;

2. комуникации, комуникационна техника и технологии;

3. информационни технологии и електронни медии;

4. подпомагане на държавните и общинските органи при природни бедствия и/или крупни аварии;

5. спорт.

(4) БФРЛ изпълнява своята дейност с приоритет сред младите хора и в учебните заведения.

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Българска федерация на радиолюбителите, съкратено - БФРЛ; наименованието на английски език е Bulgarian Federation of Radio Amateurs, съкратено - BFRA. (2) Седалището на Българската федерация на радиолюбителите е гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" 7-ми километър, БИЦ-ИЗОТ, офис 717, за кореспонденция гр. София-1000, пощенска кутия 830. (3) БФРЛ се представлява от Председателя на Управителния съвет, който при свое отсъствие упълномощава с правата си писмено и за конкретен срок някой от членовете на Управителния съвет. (4) БФРЛ се създава безсрочно.

Чл. 3. БФРЛ е независима и неполитическа организация; в своята дейност при осъществяване на целите си и изпълнение на задачите си тя се ръководи от настоящия Устав, законите и нормативните актове, действащи в Република България.

Чл. 4. БФРЛ може да членува в други сдружения, организации, съюзи и асоциации в съответствие с целите и задачите си.

Чл. 5. (1) БФРЛ може да създава свои организационни структури на административно-териториален или ведомствен принцип, или за изпълнение на отделни цели и задачи. (2) Организационните структури могат да бъдат клубове, клонове, поделения, представителства и други организационни форми.

Чл. 6. БФРЛ изгражда и поддържа национална радиолюбителска мрежа и може да участва в международни радиолюбителски мрежи за оповестяване, комуникации и подпомагане на държавните и общинските органи в случаи на природни бедствия и/или крупни аварии.

Чл. 7. БФРЛ може да извършва допълнителна стопанска дейност по предмета на основната дейност по чл. 1, като използва прихода за постигане на определените с настоящия Устав цели и задачи.

ІІ. Цели и задачи

Чл. 8. Основните цели и задачи на БФРЛ са: (1) Да обединява усилията и съгласува интересите за развитие на радиотехническите знания, радиолюбителството, комуникационните и информационни технологии в Република България.

(2) Да представлява българските радиолюбители и защитава правата им пред държавните и общински органи и други организации в Република България във връзка с правата им да осъществяват далекосъобщителна дейност.

(3) Да съдейства на компетентните държавни органи при изработването и прилагането на нормативната база, регламентираща радиолюбителската дейност.

(4) Да представлява българските радиолюбители в Международния радиолюбителски съюз (IARU) и пред националните радиолюбителски организации на други страни, да участва със свои представители в работните органи на IARU и в други международни организации в съответствие с целите и задачите си.

(5) Да разпространява радиотехнически знания, да пропагандира радиолюбителството и създава условия за неговото масовизиране.

(6) Да пропагандира, рекламира и създава условия за използването в Република България на съвременни методи, средства и технологии за комуникации и информатика.

(7) Да организира и провежда спортно-състезателна дейност.

(8) Да осъществява информационна и издателска дейност в съответствие с целите и задачите си.

(9) Да подпомага своите членове в съответствие с целите и задачите си.

ІІІ. Членство

Чл. 9. (1) Член на БФРЛ може да бъде всяко юридическо лице - спортен клуб (радиоклуб), което приема нейния Устав и спазва Устройствения й правилник. (2) Членството в БФРЛ е доброволно. (3) Членството се удостоверява с членска карта. (4) Нови членове на БФРЛ се приемат с решение на УС след писмено заявено желание за членство от кандидата; ако УС не се произнесе в тримесечен срок от подаване на заявлението, се счита че е дал мълчаливо съгласие. (5) Всеки член е длъжен да внася годишен членски внос.

Чл. 10. (1) Членството в БФРЛ се прекратява: 1. с едностранно волеизлияние до БФРЛ; 2. при неизпълнение на чл. 9, ал. 5; 3. с изключването на члена; 4. с прекратяване на юридическото лице; 5. при прекратяване или ликвидация на БФРЛ. (2) Всеки член, прекратил членството си по ал. 1, т. 1 и 2, има право впоследствие да го възстанови по процедура за нови членове; той може да възстанови членството си без прекъсване, като внесе членски внос за пропуснатия период, но няма право да предявява искания за ползи и права за периода, в който е бил прекратил членството.

Чл. 11. (1) Изключване на член на БФРЛ може да стане само с решение на Управителния съвет, ако са налице системни и груби нарушения на настоящия Устав и/или Устройствения правилник. (2) Решението по ал. 1 може да се обжалва пред Общото събрание (Националната конференция) на БФРЛ.

Чл. 12. (1) Членовете на БФРЛ са равноправни, равнопоставени и имат право да бъдат информирани за дейността на БФРЛ, да участват във всичките форми на нейната дейност, както и в ръководните й органи чрез свои представители. (2) БФРЛ осъществява целите си и изпълнява задачите си на принципите на демократичност, публичност, прозрачност и свобода на мненията.

ІV. Ръководни органи

Чл. 13. (1) Ръководен орган на БФРЛ е Общото събрание (Национална конференция). (2) Националната конференция може да е редовна или извънредна.

(3) Редовна Национална конференция се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж на три години.

(4) Извънредна Национална конференция се свиква по искане на не по-малко от 1/5 (една пета) от делегатите на последната Национална конференция, не по-рано от 6 (шест) месеца след нея.

(5) Всеки член на БФРЛ има право на участие в Националната конференция и право на глас, ако това не противоречи на чл. 28, ал. 2 и 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(6) Националната конференция е законна, ако се изпълнени условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ.

(7) Националната конференция взима решения с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен ако настоящият Устав не предвижда друго.


Чл. 14. Националната конференция:

(1) Приема и изменя устава на БФРЛ с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите с право на глас.

(2) Определя числеността и приема правила за избор на Управителен съвет, Контролен съвет и Председател на Управителния съвет на БФРЛ.

(3) Избира с тайно гласуване ръководните органи по предходната алинея.

(4) Приема бюджета на БФРЛ.

(5) Взима решения и утвърждава насоки за дейността на БФРЛ.

(6) Удостоява с почетни звания и награждава с почетни награди.

(7) Отменя решения на Управителния съвет и Контролния съвет, които противоречат на закона и настоящия Устав.

(8) Взима решение за преобразуване и прекратяване на БФРЛ като сдружение с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите с право на глас. (9) Взима решение за безвъзмездно разходване на имущество на БФРЛ по чл.19, ал.5 с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички свои членове.

Чл. 15. (1) Управителният съвет (УС) на БФРЛ е постоянно действащ орган между Националните конференции и заседава най-малко веднъж на три месеца.

(2) УС на БФРЛ се свиква от Председателя му с писмена покана до всички негови членове, изпратена не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди заседанието.

(3) Извънредно заседание на УС се свиква по желание на най-малко 1/3 (една трета) от неговите членове.

(4) Заседанията на УС са редовни и приетите решения законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Решенията на УС се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен ако настоящият Устав или ЗЮЛНЦ не предвижда друго.


Чл. 16. Управителният съвет:

(1) Изработва, приема, изменя и допълва с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) Устройствен правилник на БФРЛ.

(2) Разработва програма за изпълнение на решенията на Националната конференция.

(3) Оперативно ръководи работата на БФРЛ, утвърждава с мнозинство от 2/3 (две трети) изпълнителен директор по стопанската дейност и друг персонал, определя длъжностните им характеристики и контролира тяхната дейност.

(4) Дава мандат на Председателя за сключване и утвърждава подписаните договори, в които БФРЛ е страна.

(5) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на сдружението;

(6) Определя размера на членския внос.

(7) Води книги за протоколите от заседанията си, като ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(8) Поне веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на БФРЛ от лицензиран експерт-счетоводител.

(9) Веднъж годишно изготвя публичен доклад за дейността на БФРЛ с данни относно съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и задачите на БФРЛ, постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото имущество, приходите от други дейности и финансовия резултат.

(10) Приема реда и правилника за осъществяване на дейността на БФРЛ и ги обявява публично.


Чл. 17. Председателят на Управителния съвет има следните права и пълномощия:

1. да свиква и ръководи заседанията на УС;

2. да ръководи оперативната дейност на БФРЛ между заседанията на УС;

3. да назначава утвърдените от УС изпълнителен директор по стопанската дейност и друг персонал;


Чл. 18. (1) Контролният съвет (КС) осъществява надзор над законосъобразността на действията на УС на БФРЛ и спазването на настоящия Устав и Устройствения правилник.

(2) КС се ръководи от Председател и заседава при необходимост по инициатива на Председателя или някой от членовете му, но не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца.

(3) Заседанията на КС са редовни, ако присъстват всички негови членове, а решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(4) При изпълнение на задълженията си по настоящия Устав КС има право на безпрепятствен достъп до цялата информация, съхранявана в структурите на БФРЛ.

(5) КС информира за решенията си всички членове на БФРЛ.

V. Имущество

Чл. 19. (1) Имуществото на БФРЛ се състои от парични средства, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска като елементи на имуществото на юридически лица.

(2) Имуществото е неделимо и не подлежи на връщане или вземания от напуснали членове.

(3) Продаване или предаване на друго лице на имущество на БФРЛ, както и безвъзмездно разходване на имущество, става само с решение на УС. (4) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от БФРЛ се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на БФРЛ, при спазване на чл.16, ал.10. (5) Решенията по ал.3 и 4 трябва да бъдат мотивирани и взети с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове на Общото събрание (Националната конференция), когато са в полза на:

1. лица от състава на другите органи на БФРЛ и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по сребърна линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

2. лица, били в състава на управителните органи на БФРЛ до 2 годинипреди датата на вземане на решението.

3. юридически лица, финансирали БФРЛ до 3 години преди датата на взимане на решението.

4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения. (6) БФРЛ не може да сключва сделки с лицата по ал.5, т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на БФРЛ или са сключени при общи условия, публично обявени.


Чл. 20. Дейността на БФРЛ се финансира от:

(1) Членски внос от членовете на БФРЛ.

(2) Целеви средства от държавни органи, доброволни вноски, дарения и други.

(3) Стопанска дейност в съответствие с настоящия Устав, целите и задачите на БФРЛ.

VІ. Прекратяване

Чл. 21. (1) БФРЛ се прекратява като сдружение по ЗЮЛНЦ:

1. с решение на Общото събрание (Националната конференция);

2. с решение на съответния съд по седалището на сдружението, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

VІІ. Ликвидация

Чл. 22. (1) При прекратяване на БФРЛ като сдружение по ЗЮЛНЦ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 21, ал. 1, т. 2, той се определя от съответния съд по седалището на сдружението.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. (5) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на БФРЛ от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имуществона БФРЛ. (6) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите на БФРЛ и служителите на БФРЛ;

3. ликвидатора, освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т.1-3;

5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия - без ограничение, по сребърна линия - до четвърта степен, или сватовство - до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

VІІІ. Имущество след ликвидация

Чл. 23. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда или се предава на Столична община съгласно чл.44 от ЗЮЛНЦ.

(2) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му се възнаграждение.

VІ. Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият Устав на БФРЛ е приет на Общо събрание (Национална конференция) на БФРЛ на 14 юни 2003 г. в гр. София.

§ 2. Настоящият Устав отменя Устава на БФРЛ, приет на 22 декември 2001 г.