БФРЛ:СъобщениеОС101312

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене


Официално излезе съобщението за Общо събрание на БФРЛ в Държавен вестник в броя от 22.10.2013.


93. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Българска федерация на радиолюбителите“ (БФРЛ), София, свиква на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13, ал. 3 от устава на БФРЛ общо събрание на сдружението на 14.12.2013 г. в 10 ч. в Пловдив, Парк-хотел „Империал“, конферентна зала, ет. 1, ул. Арх. Камен Петков 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФРЛ през периода 2010 – 2013 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2014 – 2017 г.; 4. избор на нови председател, управителен и контролен съвет на БФРЛ; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. 7729

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=79652