БФРЛ:Решения20131011

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Днес, 11 октомври 2013 г. се проведе заседание на УС на БФРЛ.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ - 11.10.2013
ПРОТОКОЛ N.16

Днес, 11 октомври 2013 г., се проведе заседание на УС на БФРЛ.

Присъстват
от УС на БФРЛ
Виктор Ценков, LZ3NN
Йордан Янков, LZ2UU, представляван от В. Ценков
Владимир Радев, LZ1OT
Иван Иванов, LZ1PJ
Иван Котев, LZ1IK
Виктор Маринов, LZ1NY
Даниел Николов, LZ3FB, представляван от Виктор Ценков
Антон Иванов, LZ3AI, представляван от Иван Иванов
Бойчо Хаджийски, представляван от Иван Котев.
Отсъстват
Емил Христов, LZ1MO
Борис Сапунджиев, LZ2JR
- присъстващи гости

Христо Здравков, LZ1YQ; Асен Богданов, LZ1AN; Герорги Михайлов, LZ1LSD; Стоян Кълчишков, LZ5ZX; Стефан Александров, LZ1WDX; Александър Караджов, LZ1FW; Петър Петков, LZ1NPN; Ангел Грънчаров, LZ1WEB; Веселин Котаров, LZ5VK; Иван Тодоров, LZ2HT, Румен Русев, LZ1KY; Илиян Гешев, LZ3GA, Камен Вълчев, LZ3KF.

Секретар, протоколочик: Здравка Бучкова, LZ1ZQ

Начало на заседанието: 18:30 часа.

Край на заседанието: 21:30 часа.

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 "Насрочване на ОС на БФРЛ до края на 2013г."
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 14 (четиринадесети) декември 2013 година от 10.00 часа в град Пловдив, ПАРК-ХОТЕЛ "ИМПЕРИАЛ", Конферентна зала, етаж 1 (първи) на адрес: гр. Пловдив, ул. Арх. Камен Петков" N.1 при следният дневен ред:
  1. Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2010 - 2013 год.
  2. Отчет на Контролният ствет;
  3. Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2014-2017 год.
  4. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ.
  5. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 11:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

2. По т.2 "Във връзка с предстоящето ОС, молба към КС на БФРЛ да направи съответните проверки и отчет на дейността на УС на БФРЛ."

Приканва КС на БФРЛ на направи проверки и отчет на дейността на УС на БФРЛ, преди ОС на БФРЛ на 14.12.2014.

3. По т.3 "Отчет на изминалото 11-тото Световно първенство по Скоростна телеграфия, в Боровец."

Приема единудушно представеният от Иван Котев, LZ1IK и Виктор Ценков, LZ3NN отчет.

4. По т.4 "Отчет на проведено LZ HF FIELD DAY PLOVDIV 2013.

Приема единудушно представеният от Виктор Ценков и Христо Здравков отчет.

5. По т.5 "Предложение до ММС за парични награди на Теодора Гецова и Илия Гецов, съгласно инструкцията на ММС за награждаване."

Единодушно приема да се внесе предложение до ММС за парични награди на Теодора Гецова и Илия Гецов, съгласно нормативанта уредба;

- Възлага на Виктор Ценков, LZ3NN и Здравка Бучкова, LZ1ZQ да подготвят и внесат необходимите документи до ММС.

6. По т.6 "Обсъждане на спортно-състезателният календар за 2014г."

Възлага на отговорниците по видовете радиспортове - Бойчо Хаджийски, LZ1BJ; Виктор Маринов, LZ1NY; Иван Иванов, LZ1PJ; Даниел Николов, LZ3FB в срок до 07.11.2013 да изготвят спортно-състезателният календар за 2014г.

7. По т. 7 "Взимане на решение за кандидатурата за домакинство на БФРЛ за WRTC 2018."

Принципно се обединява около становището, че БФРЛ е в състояние да организира WRTC2018. Взема се решение в срок от един месец да се проведе широка дискусия с всички потенциално заинтересувани лица с цел разработване на подробни разчети за приходите и разходите. Реална преценка на възможните източници на финансиране.

8. По т. 8 "Отчети на отговорниците по дейности, във връзка с изготвяне на годишният отчет пред ММС - поставяне на срокове."

Възлага на отговорниците по направления да предоставят в срок до 07.11.2013г. в писмен вид отчетите си на Председателя на УС на БФРЛ за подготвяне на годишните отчети пред ММС.

9. По т.9 "Възможностите за предаване чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба на електронни съобщения предназначени за или получени от трети лица."

Проведе се открита принципна дискусия между Александър Караджов, LZ1FW, представителите на SWAT и всички присъстващи.

Всички се обединиха около идеята в бъдеще при наличие на подобни необходимости и некомерсиално участие в мероприятия на клубове и сдруженията, членове на БФРЛ да се вземе изрично съгласие на КРС с цел недопускане на недоразумения.

10. По т. 10. "Разни"

- по т 10.1 " Финасиране на LZ7HQ През 2013г."

Възлага на отговорника на мероприятието Красимир Латинов, LZ1GL, да предостави подробен отчет за изразходените средства през 2013г.

- по т.10.2 "Съдбата на DRM платките на БФРЛ"

Упълномощава Петър Петков LZ1NPN да влезе във връзка с Милчо Миланов LZ1RF за намиране приложение на закупените със средства на БФРЛ DRM платки.