БФРЛ:Решение

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Управителния съвет на Българската федерация на радиолюбителите на свое заседание на 22.01.2010 год., реши:

„Управителния съвет на Българската федерация на радиолюбителите, София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание /Национална отчетно-изборна конференция/ на членовете на федерацията на 24 април 2010 год. в 9:30 часа в София, ул. „Христо Белчев” №21 /Дом на военноинвалидите и пострадалите от войните/ зала първи етаж при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2006-2009 год.

2. Отчет на контролния съвет на БФРЛ

3. Приемане на бюджета и насоки за дейността на БФРЛ за период 2010-2013.

4. Изменение на Устава на БФРЛ

5. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 10:30 часа на същото място и при същия дневен ред.”

Съобщението е публикувано в ДВ бр.11 от 9.02.2010 г.

Съгласно чл.9, ал.1 от Устава на БФРЛ, членове на федерацията с право на глас са само юридически регистрираните спортни клубове /радиоклубове/, които трябва да упълномощят техен представител за участие в Общото събрание с право на глас.

УС на БФРЛ