Наредба Номер 2

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

НАРЕДБА № 2 ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯТА И СЪОБЩЕНИЯТА, ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДИМИТРОВКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ И КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА,

обн., ДВ, бр. 32 от 20 април 1976 г., отм., бр. 67 от 1996 г.
(Н Е В А Л И Д Н А след 1996 година)
ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда: 1. категоризирането на радиолюбителските предавателни, приемно-предавателни и приемни радиостанции; 2. класирането на радиолюбителите; 3. реда за провеждане на изпитите за радиолюбители; 4. правата, задълженията и отговорностите на радиолюбителите при използуването на любителските радиостанции; 5. начина за разрешаване, откриване, използуване, преместване и закриване на любителските радиостанции.


КЛАСИРАНЕ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ, ИЗПИТИ И СВИДЕТЕЛСТВА

Чл. 2. (1) Радиолюбителите се разделят на радиолюбители-телеграфисти и радиолюбители-конструктори в зависимост от тяхната теоретична и практическа подготовка.

(2) Радиолюбителите-телеграфисти и радиолюбителите-конструктори се подразделят на радиолюбители-слушатели и радиолюбители-оператори.

(3) Радиолюбителите-оператори се класират в три класа: A, B, C.


Чл. 3. За да добие право да упражнява радиолюбителска слушателска дейност, кандидатът трябва да е положил изпит за начинаещ радиолюбител - радиотелеграфист или радиоконструктор, в съответния радиоклуб и да е получил личен слушателски номер. Слушателските номера се дават поименно от Централния радиоклуб по искане на окръжните радиоклубове въз основа на изпитен протокол.


Чл. 4. За да добие право да упражнява радиолюбителска операторска дейност, кандидатът трябва да е бил радиолюбител-слушател и да положи успешно изпит. Провеждането на изпита и издаването на свидетелства за радиолюбителски клас С се извършва от ОК на ДКМС. Провеждането на изпити и издаването на свидетелства за радиолюбители клас В и клас А се извършва от Министерството на информацията и съобщенията.


Чл. 5. (1) За да добие свидетелство за радиолюбител клас С, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

1. да е организиран радиолюбител;

2. да е упражнявал радиолюбителска слушателска дейност най-малко половин година, през което време да е направил не по-малко от 250 наблюдения на различни двустранни радиолюбителски връзки (за радиолюбителите-телеграфисти) и 100 наблюдения (за радиолюбителите-конструктори); да е установил 30 двустранни радиовръзки с български любителски радиостанции и да е получил не по-малко от 15 слушателски или операторски QSL-картички;

3. да е издържал изпити по следните предмети;

а) радиотелеграфия - приемане и предаване на буквени (на кирилица или латиница) и цифрови текстове - само за радиолюбители-телеграфисти;

б) електротехника и радиотехника;

в) кодове и радиолюбителски съкращения;

г) международната конвенция за далекосъобщенията, правилника към нея, Закона за съобщенията и тази наредба.

(2) Изпитите се провеждат върху материал, посочен в конспекти.

(3) Завършилите Висшия машинно-електротехнически институт, висше учебно заведение - специалност физика, Полувисшия институт на съобщенията, военна академия или училище - специалност свързочници-радиоспециалисти, техникум по слаби токове, които са активисти на радиоклубовете, се освобождават от изпита по електротехника и радиотехника след представяне на документ за положени изпити по тези предмети.


Чл. 6. (1) За да добие свидетелство за радиолюбител клас В, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

1. да е организиран радиолюбител най-малко 2 години;

2. да притежава свидетелство за радиолюбител клас С най-малко от една година, считано от деня на изпита;

3. през същото време да е установил не по-малко от 300 двустранни радиовръзки с любителски радиостанции, от които 100 потвърдени с QSZ-картички - за радиолюбителите-телеграфисти и 100 радиовръзки, от които 50 потвърдени - за радиолюбителите-конструктори;

4. да е издържал изпити по следните предмети: а) радиотелеграфия - приемане и предаване на буквени (на кирилица или латиница) и цифрови текстове - само за радиолюбителите-телеграфисти; б) електротехника и радиотехника; в) кодове и радиолюбителски съкращения; г) Международната конвенция за далекосъобщенията, правилника към нея, Закона за съобщенията и тази наредба.

(2) Изпитите се провеждат върху материал, посочен в конспекти.

(3) Завършилите Висшия машинно-електротехнически институт, висше учебно заведение - специалност физика, Полувисшия институт на съобщенията, военна академия или училище - специалност свързочници-радиоспециалисти, техникум по слаби токове, които са активисти на радиоклубовете, се допускат до изпит за радиолюбители клас В, без да са положили изпит за клас С, като се освобождават от изпита по електротехника и радиотехника след представяне на документ за положени изпити по тези предмети.


Чл. 7. (1) За да добие свидетелство за радиолюбител клас А, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

1. да е организиран радиолюбител най-малко 3 години;

2. да притежава свидетелство за радиолюбител клас В най-малко от две години, считано от деня на изпита;

3. през същото време да е установил не по-малко от 500 двустранни радиовръзки с не по-малко от 30 страни, потвърдени със 100 QSL-картички - за радиолюбителите-телеграфисти и не по-малко от 300 радиовръзки, от които 100 потвърдени с QSL-картички - за радиолюбителите-конструктори;

4. да е издържал изпити по следните предмети:

а) радиотелеграфия - приемане и предаване на буквени (на кирилица или латиница) и цифрови текстове - за радиолюбители-телеграфисти;

б) електротехника и радиотехника;

в) чужд език - руски, английски, немски или френски;

г) кодове и радиолюбителски съкращения;

д) Международната конвенция за далекосъобщенията, правилника към нея, Закона за съобщенията и тази наредба.

(2) Изпитите се провеждат върху материал, посочен в конспекти.

(3) Радиоинженерите, завършили Полувисшия институт на съобщенията, военна академия или училище - специалност свързочници-радиоспециалисти, активисти на радиоклубовете, се допускат до изпит за клас А, като се освобождават от изпита по електротехника и радиотехника след представяне на документ за положени изпити по тези предмети.


Чл. 8. За радиолюбители, които работят само на УКВ любителски радиостанции, не се отнасят т. 2 на чл. 5, т. 3 на чл. 6 и т. 3 на чл. 7.


Чл. 9. (1) Изпитите за радиолюбители клас С се провеждат в радиоклубовете на ДКМС от комисия, назначена от ОК на ДКМС. Комисиите имат следния състав:

1. един представител на ОК на ДКМС - радиолюбител клас В или А;

2. двама представители на радиоклуба, от които единият е преподавател.

(2) След полагане на изпита комисията съставя протокол в 3 екз., от които единия изпраща в ЦК на ДКМС, втория в ОК на ДКМС, а третият остава в радиоклуба.

(3) Изпитите за радиолюбители клас В и А се провеждат от междуведомствена комисия, назначена от министъра на информацията и съобщенията.

(4) Комисията по предходната алинея има следния състав:

1. двама представители на Министерството на информацията и съобщенията, от които единият да е радиотелеграфист;

2. един представител на Министерството на народната отбрана;

3. двама представители на ЦК на ДКМС, от които единият да е радиолюбител клас В или А.

(5) Изпитите за радиолюбители клас В и А се провеждат в две сесии - редовна и поправителна. Редовната сесия се насрочва през април - май, а поправителната - през октомври - за получилите слаби оценки по даден предмет на редовната сесия и явяващите се повторно на целия изпит.

(6) Редовната сесия се провежда в населени места, които се определят от Министерството на информацията и съобщенията съгласувано с ЦК на ДКМС в зависимост от броя на кандидатите.

(7) Определените населени места и датата за провеждане на изпитите предварително се съобщават на кандидатите.

(8) Поправителната сесия се провежда само в София.

(9) Всички кандидати за радиолюбители-оператори клас С на изпита задължително установяват двустранна радиовръзка от любителска радиостанция.


Чл. 10. (1) Кандидатите за радиолюбители клас А и В подават молба, облепена с таксова марка, чрез ОК на ДКМС до Министерството на информацията и съобщенията. Към молбата се прилагат следните документи:

1. свидетелство за радиолюбител клас С. Кандидатите за клас А посочват в молбата номера и датата на свидетелството за клас В;

2. служебна бележка от съответния радиоклуб, от която да се вижда от колко време кандидатът е организиран радиолюбител;

3. заверен препис от дневника на радиостанцията за установените двустранни радиовръзки (не се изисква от притежателите на лични радиостанции) и необходимият брой QSL-картички за потвърдените радиовръзки и страни (представят се в деня на изпита);

4. диплом или свидетелство на кандидатите, които се освобождават от изпит по електротехника и радиотехника (може да се представи и в деня на изпита);

5. квитанция от местната п.т.т. станция за внесена изпитна такса.

(2) Явяващите се на поправителен изпит подават само молба, облепена с таксова марка, в която посочват по кой предмет ще се явят на поправителен изпит.

(3) Окръжните комитети на ДКМС изпращат документите в ЦК на ДКМС най-късно до 1 април за редовната сесия и до 15 септември за поправителната сесия. От своя страна ЦК на ДКМС изпраща документите до Министерството на информацията и съобщенията, което назначава комисия и определя мястото и датата на изпитите.


Чл. 11. Кандидатите, неиздържали изпит по повече от два предмета или неиздържали поправителния изпит, се явяват отново на изпит по всички предмети. Неявилите се на изпит кандидати на редовната и на поправителната сесия се считат за доброволно отказали се и получават по всички предмети слаба оценка.


Чл. 12. Издържалите успешно изпитите, предвидени в чл. 5, 6 и 7, получават свидетелства, както следва:

1. за радиолюбители клас С - от ОК на ДКМС;

2. за радиолюбители клас В и А - от Министерството на информацията и съобщенията след представяне на снимка и таксова марка.


Чл. 13. Дубликати на изгубени, повредени или унищожени свидетелства за клас В и А се издават от Министерството на информацията и съобщенията срещу заплащане на съответните такси и по установения ред.ПРАВА НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Радиолюбителите-слушатели имат право да извършват наблюдения на всички любителски обхвати, както и да установяват радиовръзки само с български радиостанции на 3,5 - 3,8 мхц и 144 - 146 мхц под непосредственото ръководство на отговорника (зам.-отговорника) на колективната радиостанция.


Чл. 15. (1) Радиолюбителите-телеграфисти имат право да работят на любителски радиостанции на телеграфия и телефония, да строят и използуват лични радиостанции и да бъдат отговорници (зам.-отговорници) на колективни радиостанции, както следва: 1. радиолюбители клас С - на радиостанции III категория; 2. радиолюбители клас В - на радиостанции II категория; 3. радиолюбители клас А - на радиостанции I категория. (2) Радиолюбителите-конструктори от съответните класове имат правата по предходната алинея, но могат да установяват любителски радиовръзки само на телефония и да бъдат притежатели или отговорници (зам.-отговорници) на любителски радиостанции, пригодени за работа само на телефония. (3) Притежателите на лични любителски радиостанции, отговорниците и зам.-отговорниците на колективните радиостанции трябва да бъдат пълнолетни. (4) Радиолюбителите-оператори могат да работят на всички клубни и колективни радиостанции в страната само на разрешените за съответния клас честоти. (5) Радиолюбителите-оператори клас В и А могат да установяват радиовръзки на телефония с чуждестранни радиолюбители само на разрешените чужди езици. (6) Получилите разрешение за строеж на лични радиостанции и притежателите на лични радиостанции имат право да работят на разрешените за съответния клас честоти и на други лични радиостанции само в присъствието на собственика, като предават инициала на радиостанцията, от която работят, а под дробна черта - собствения повиквателен знак.


Чл. 16. Радиолюбителите клас А, В и С имат право да развиват радиолюбителска дейност съгласно чл. 2, като спазват всички постановления на Международната конвенция за далекосъобщенията, отнасящи се за радиолюбителската дейност.


Чл. 17. (1) Радиотелеграфисти, които са организирани радиолюбители и притежават сертификати за радиотелеграфист II клас, се ползуват с правата на радиолюбителите клас В, а радиотелеграфистите I клас - с правата на радиолюбителите клас А, след като положат изпит по кодове и радиолюбителски съкращения и по тази наредба. (2) Съгласно чл. 16, т. 3 от Наредба № 1 за класиране на радиотелеграфистите и радиотелефонистите радиолюбителите-телеграфисти клас В или А придобиват правата на радиотелеграфисти III категория III клас. (3) Съгласно чл. 13, т. 3 от наредбата по предходната алинея радиолюбителите-телеграфисти клас А придобиват правата на радиотелеграфисти II категория III клас.РЕД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРОЕЖ НА ЛЮБИТЕЛСКИ РАДИОСТАНЦИИ

Чл. 18. (1) Любителските радиостанции се разделят на радиостанции за колективно използуване и радиостанции за лично използуване. (2) Построяването и използуването на любителски подвижни и неподвижни радиостанции за колективно използуване се разрешава на радиоклубовете и организациите на ДКМС, учебните заведения, пионерските домове и др. (3) Построяването и използуването на неподвижни и подвижни радиостанции за лично използуване се разрешава само на организирани радиолюбители, работили активно на колективни радиостанции поне 1 година, и по предложение на съвета на окръжния радиоклуб.


Чл. 19. (1) Любителските радиостанции за колективно и лично използуване се делят на три категории:

1. III категория - с мощност до 50 вата и честотни обхвати: 3500-3800 кхц, 7000-7100 кхц, 144-146 мхц, 430-440 мхц, 1215-1300 мхц, 5650-5850 мхц, 10000-10500 мхц;

2. II категория - с мощност до 250 вата и честотни обхвати: 3500-3800 кхц, 7000-7100 кхц, 14000-14350 кхц, 21000-21450 кхц, 28000-29700 кхц, 144-146 мхц, 430-440 мхц, 1215-1300 мхц, 5650-5850 мхц, 10000-10500 мхц.

3. I категория - с мощност до 1000 вата и честотни обхвати: 3500-3800 кхц, 7000-7100 кхц, 14000-14350 кхц, 21000-21450 кхц, 28000-29700 кхц, 144-146 мхц, 430-440 мхц, 1215-1300 мхц, 5650-5850 мхц, 10000-10500 мхц. (2) Под "мощност на любителски радиопредавател" се разбира постояннотоковата мощност - произведението от анодното напрежение и анодния ток в крайното стъпало на предавателя. (3) Разрешените честотни ленти за работа на радиолюбителите се използуват, както следва:

1. 3500-3800 кхц - от любители, неподвижна и подвижна служба;

2. 7000-7100 кхц - от любители и любители чрез спътници;

3. 14000-14250 кхц - от любители и любители чрез спътници;

4. 14250-14350 кхц - от любители;

5. 21000-21450 кхц - от любители и любители чрез спътници;

6. 28000-29700 кхц - от любители и любители чрез спътници;

7. 144-146 мхц - от любители и въздушна подвижна служба (отделни честоти може да се използуват от любителската служба чрез спътници след предварително съгласуване с Министерството на информацията и съобщенията);

8. 430-440 мхц - от неподвижна, подвижна и любителска служба (любителската служба може да използува тази честотна лента, без да причинява вредни смущения на неподвижната и подвижната служба);

9. 1215-1300 мхц - от любители, неподвижна и подвижна служба;

10. 5650-5850 мхц - от любители;

11. 10000-10025 мхц - от любители и любители чрез спътници;

12. 10025-10500 мхц - от любители.

(4) Любителските радиостанции могат да се използуват за следните видове излъчвания: A1, А2, А3, А3А, А3J, А3В, A4, A4A, A5C, F1, F2, F3, F4, F5.


Чл. 20. Разрешителни за строеж на любителски колективни и лични предавателни и приемно-предавателни радиостанции и апаратури за телемеханика се издават от Министерството на информацията и съобщенията по писмено искане от ЦК на ДКМС.


Чл. 21. (1) Организациите или лицата, на чието име ще бъде издадено разрешителното, подават молба до съответния окръжен радиоклуб на ДКМС. Към молбата се прилагат следните документи:

1. две принципни схеми на радиопредавателното устройство, съдържащи пълни електрически данни и обяснителна записка към тях;

2. свидетелство за клас С за отговорника и зам.-отговорника, ако такива се предлагат (за отговорниците и зам.-отговорниците клас В и А свидетелства не се прилагат, а се посочват само номерът и датата на издаването им);

3. сведение за отговорника (зам.-отговорника);

4. автобиография за трудовата и обществената дейност на отговорника (зам.-отговорника);

5. характеристика на отговорника (зам.-отговорника) от предприятието или учреждението, в което той работи. (2) За използуването на апаратури за телемеханика не се изисква документ по т. 2 на предходната алинея.


Чл. 22. (1) Окръжният комитет на ДКМС, след като проучи условията и установи, че не съществуват пречки радиостанцията да бъде открита, изпраща в ЦК на ДКМС с мотивирано мнение молбата, двете принципни схеми с обяснителната записка, свидетелството за клас С и сведението съответно оформени. Централният комитет на ДКМС препраща с мнение описаните документи без сведението до Министерството на информацията и съобщенията, което, ако намери, че не съществуват пречки, издава разрешително за строеж на радиостанцията. (2) Разрешителното за строеж се изпраща чрез местната п.т.т. станция до съответния получател, като едновременно с това министерството уведомява ЦК на ДКМС и окръжния комитет на ДКМС. Разрешителното важи 6 месеца за предаватели III и II категория и 1 година за предаватели I категория. То дава право за построяване и инсталиране на радиостанцията и изпробване на нейните технически качества чрез установяване на радиовръзки само с български любителски радиостанции. (3) В разрешителното за строеж на колективни радиостанции се вписва името на отговорника, под личния и постоянен контрол и отговорност на който се извършва строежът на радиостанцията.


Чл. 23. (1) След като радиостанцията бъде построена и инсталирана съобразно предписанията на чл. 47 и 50, заинтересуваният на когото е издадено разрешително, в срок от 3 дни подава молба до началника на местната п.т.т. станция. Началникът назначава техническа комисия в състав: един представител на п.т.т. станция и двама представители на радиоклуба, от които единият оператор клас В или А. Тази комисия трябва да извърши прегледа на радиостанцията в срок от 10 дни след получаването на молбата. (2) В случай, че молителят не инсталира радиостанцията в определения срок, той е длъжен незабавно да разглоби или да представи за запечатване в местната п.т.т. станция или радиоклуб построените или придобитите радиопредавателни апаратури. (3) Удължаване на срока за строеж на радиостанция се допуска по изключение след мотивирана молба до Министерството на информацията и съобщенията, направена преди изтичането на крайния срок.


Чл. 24. (1) При приемането на любителската радиостанция комисията съставя протокол в три екземпляра, единият от които за Министерството на информацията и съобщенията, вторият за ЦК на ДКМС и третият за притежателя на радиостанцията. (2) Ако при прегледа бъде установено, че радиостанцията не отговаря на изискванията на тази наредба, молителят се задължава в срок от един месец да я преустрои според указанията на комисията, която веднага извършва втори преглед. (3) Когато радиостанцията не бъде одобрена втория път от комисията, разрешителното се отнема. В такъв случай притежателят е длъжен незабавно да разглоби или да представи за запечатване в местната п.т.т. станция или радиоклуб построените или придобитите радиопредавателни апаратури. Апаратурите се съхраняват в местните п.т.т. станции или радиоклуб. (4) Радиолюбителят или организацията има право да иска ново разрешително за строеж на радиостанция не по-рано от една година от издаването на първото.


Чл. 25. След одобряване на радиостанцията от комисията началникът на местната п.т.т. станция въз основа на представения от комисията протокол издава позволително за използуване, в което се вписва даденият от Министерството на информацията и съобщенията повиквателен знак. Местната п.т.т. станция изпраща препис от позволителното заедно с протокола за приемането до Министерството на информацията и съобщенията, а притежателят съобщава в ЦК на ДКМС, че радиостанцията се пуска в експлоатация, като изпраща втория екземпляр от протокола за приемането.


Чл. 26. (1) Всяка колективна любителска радиостанция може да има един или няколко зам.-отговорници, които се одобряват по същия ред, както и отговорниците. Зам.-отговорниците имат същите задължения и права като отговорниците. (2) Временно или окончателно сменяне на отговорниците (зам.-отговорниците) на радиостанциите може да стане само със съгласието на Министерството на информацията и съобщенията. В такива случаи се постъпва по същия ред, както при разрешаване на радиостанция. (3) В случай, че даден отговорник (зам.-отговорник) прекрати работата на радиостанцията поради преместване или други причини, притежателят известява в тридневен срок ЦК на ДКМС, който от своя страна съобщава на Министерството на информацията и съобщенията. При прекратяване работата на отговорника на колективна радиостанция и липса на одобрен зам.-отговорник до одобряването на нов отговорник радиостанцията се запечатва и оставя на съхранение в местната п.т.т. станция или радиоклуб.


Чл. 27. Всяка промяна в устройството на любителската радиостанция, свързана с увеличаване мощността на предавателя, може да стане само с предварително разрешение на Министерството на информацията и съобщенията. За целта притежателите на радиостанциите подават молба по същия ред, както при разрешаване на радиостанция, като прилагат само две схеми за проектираните изменения с обяснителна бележка и съобщават номера и датата на свидетелството за радиолюбителския клас на отговорника. След преработването на радиостанцията, за да бъде пусната отново в действие, се постъпва по реда, определен в чл. 23.


Чл. 28. Организацията и радиоклубовете могат да строят приемници, които да служат за учебни цели и макети. За тези приемници не се заплаща абонаментна такса, ако не се експлоатират.

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ РАДИОСТАНЦИИ

Чл. 29. Използуването на любителските радиостанции - приемни, предавателни и приемно-предавателни, става след предплащането на определените такси в тарифите за вътрешните пощенски, телеграфни, телефонни и радиоуслуги.


Чл. 30. Когато любителски радиоприемник се използува за приемане на радиоразпръсквателни предавания, притежателят трябва да се снабди с позволително за радиоизползуване и да заплати съответните радиоабонаментни такси.


Чл. 31. Подвижни и неподвижни ведомствени радиостанции могат да се използуват за радиолюбителски цели след разрешение на Министерството на информацията и съобщенията по установения в тази наредба ред. В такива случаи не се представят схеми, а се съобщават само типът, мощността и честотният обхват на радиостанцията.


Чл. 32. При използуване на неподвижна радиостанция вън от постоянното й местонахождение притежателят уведомява писмено за това окръжното управление на съобщенията и ОК на ДКМС 5 дни преди преместването, като посочва мястото, където ще бъде преместена радиостанцията, и дните, през които ще излъчва. Когато една неподвижна радиостанция е преместена временно от постоянното й местонахождение, при работа след инициала под дробна черта се предава буква П (не се изисква при състезания).


Чл. 33. (1) Любителски радиостанции могат да се монтират в подвижни превозни средства (кораби, самолети, автомобили и др.) с разрешение на Министерството на информацията и съобщенията. (2) При работа с такива радиостанции операторите са длъжни да предават под дробна черта след инициала на станцията съкращението ММ - за корабни радиостанции, АМ - за самолети и М - за автомобилни радиостанции.


Чл. 34. (1) Любителските радиостанции могат да бъдат използувани само за любителска дейност съгласно определенията в чл. 2. (2) Любителските радиостанции не могат да се използуват в никакъв случай за предаване и приемане на съобщения срещу възнаграждения от какъвто и да е характер.


Чл. 35. Размяната на съобщения между радиолюбителските станции се позволява само чрез използуване на международните радиолюбителски съкращения, международните радиотелеграфни кодове и на открит текст на български, руски, френски, немски и английски език.


Чл. 36. Любителските радиостанции могат да се използуват за обслужване на различни състезания след, разрешение на окръжното управление на съобщенията и ОК на ДКМС. За целта притежателите на радиостанциите подават молба не по-късно от 5 дни преди започване на състезанията, като посочват местата, откъдето ще се предават съобщенията.


Чл. 37. (1) Безусловно се забраняват:

1. използуване на шифър и кодове (условен знак), цифри, думи или съкращения, които нямат общоизвестен смисъл;

2. предаване на сведения от какъвто и да е характер, които представляват държавна тайна;

3. предаване на съобщения независимо от чие име, които са от такъв характер, че би трябвало да бъдат предадени чрез п.т.т. служби, с изключение на съобщения, свързани с непосредствената радиолюбителска дейност на операторите;

4. предаване на неприличен и обиден текст;

5. излъчване на съобщения, без да се предава повиквателен знак на радиостанцията (при по-дълги предавания на всеки 10 минути се предава повиквателен знак);

6. предаване с чужди или недействителни повиквателни знаци;

7. предаване на фалшиви сигнали за бедствия и помощ;

8. работа с мощност на радиостанцията, по-голям от разрешената, и на честоти извън разрешените обхвати;

9. приемане на радиосъобщения и влизане във връзка с нелюбителски радиостанции;

10. ползуване на чужд език освен разрешените в тази наредба. (2) По изключение в случай на бедствие, когато съобщенията на населеното място, където се намира любителската радиостанция, са прекъснати, радиолюбителят може да влезе във връзка с държавни радиостанции и да поиска помощ, да приеме нареждания и др.


Чл. 38. Повиквателните знаци на всички български радиолюбителски радиостанции се дават от Министерството на информацията и съобщенията. Те се състоят от буквите LZ, следвани от една цифра и от група от две или три букви. За Южна България (първа зона) е определена цифрата 1, а за Северна България (втора зона) - цифрата 2; след цифрата в повиквателния знак на колективните радиостанции следват буквата К и комбинация от буквите АА до ZZ.


Чл. 39. (1) При получаване на разрешение за използуване на лична любителска радиостанция от членовете на едно семейство се допуска използуването на един предавател с различни инициали при спазване разрешените за съответния клас честоти. При такива случаи мощността на радиостанцията остава една и съща независимо от това, че единият от членовете на семейството може да има по-нисък радиолюбителски клас. (2) Разрешава се на чуждестранни радиолюбители, временно пребиваващи в страната, да работят на любителски радиостанции в присъствието на отговорника (зам.-отговорника) или собственика на станцията, като предават инициала на радиостанцията, от която работят, а под дробна черта - пълния си собствен инициал. Те са длъжни да спазват изискванията на тази наредба.


Чл. 40. Всички въпроси относно използуването на любителските радиостанции в София се отнасят до Министерството на информацията и съобщенията - управление "Радио и телевизия".

ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ РАДИОСТАНЦИИ

Чл. 41. При преместване на любителска радиостанция от един адрес на друг в същото населено място отговорникът (притежателят) съобщава предварително на местната п.т.т. станция, за да се нанесе новият адрес в партидния картон. Три дни след преместването отговорникът (притежателят) уведомява писмено ЦК на ДКМС за новия адрес, който от своя страна го съобщава на Министерството на информацията и съобщенията.

Чл. 42. (1) Преместването на любителската приемно-предавателна радиостанция от едно населено място в друго се допуска само с разрешение на Министерството на информацията и съобщенията. За целта отговорникът (притежателят) подава молба до министерството, което, ако намери, че не съществуват пречки радиостанцията да бъде преместена на новото място, издава разрешително за преместване. Министерството изпраща на молителя разрешителното и уведомява за това съответните п.т.т. станции и ЦК на ДКМС. (2) Разрешителното важи само за пренасянето и инсталирането, но не и за пускането в действие на радиостанцията и е валидно за срок от две седмици. (3) След пренасянето и инсталирането на радиостанцията в новото местожителство, за да бъде пусната в действие, се постъпва по реда, определен в чл. 23, 24 и 25.

Чл. 43. При преместване от една зона в друга радиостанцията получава нов повиквателен знак съгласно чл. 38.

Чл. 44. При временно прекратяване работата на любителската радиостанция за срок от 3 до 6 месеца притежателят е длъжен да съобщи за това на ЦК на ДКМС не по-късно от 3 дни след прекратяване на работата и 5 дни, преди да започне отново да работи.

Чл. 45. При прекратяване на работата на любителската радиостанция за срок от 6 месеца до 3 години притежателят е длъжен да съобщи за това на ЦК на ДКМС не по-късно от 3 дни след прекратяването на работата и да върне позволителното в местната п.т.т. станция. За целта се съставя акт. Радиостанцията се предава на съхранение в местната п.т.т. станция или радиоклуб. Преди подновяване на работата притежателят е длъжен отново да се снабди с позволително и да съобщи на ЦК на ДКМС за пускането на радиостанцията в действие.

Чл. 46. При окончателно закриване на любителска радиостанция притежателят е длъжен да съобщи за това на местната п.т.т. станция и на ЦК на ДКМС не по-късно от 3 дни от закриването и да върне даденото му позволително за експлоатация. Радиостанцията трябва да бъде разглобена на части. Закриването става от комисия с представители на местните технически органи на ведомството на съобщенията и съответния комитет на ДКМС, които съставят акт за закриване.

Глава

ТЕХНИЧЕСКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 47. Всички апаратури и инсталации, използувани за радиолюбителската дейност,трябва да отговарят на следните технически изисквания:

1. електрическите инсталации да бъдат снабдени с предпазители и да са солидно построени;

2. в телеграфния манипулатор или микрофонния ключ да няма напрежение повече от 36 волта спрямо земята;

3. да няма открити части под високо напрежение и да е изключена възможността за докосване до такива части;

4. антената да не пресича улици и да не минава над въздушни силнотокови т.т. и радиолинии;

5. предавателите с мощност, по-голяма от 10 вата, трябва да имат вграден измервателен уред за анодния ток на крайното стъпало;

6. входовете на фидерните линии на предавателните антени трябва да бъдат снабдени с високочестотни дросели за оттичане на статичните заряди, ако изходът на предавателя не е снабден с такива дросели;

7. входовете на фидерните линии на приемните антени трябва да бъдат защитени от статични заряди чрез гръмопредпазители;

8. настабилността на честотата на излъчвания сигнал от предавателя трябва да бъде при всички видове работа (освен ЧМ) не по-лоша от: -4

а) за радиостанции III категория - ±5.10 за 30 минути; -4

б) за радиостанции II категория - ±2.10 за 30 минути; -5

в) за радиостанции I категория - ±5.10 за 30 минути;

9. манипулацията да се осъществява така, че да не представлява източник на смущения за близко разположените радио- и телевизионни приемни устройства, а тонът на телеграфния сигнал трябва да бъде чист и не по-лош от Т-8;

10. при работа на АМ ширината на лентата на излъчвания модулиран сигнал трябва да бъде 6 кхц при отсъствие на странични излъчвания;

11. лентата на модулиращите звукови честоти трябва да бъде в диапазона от 0,3 до 3 кхц;

12. да има възможност настройката на осцилатора да става при изключено крайно стъпало;

13. да осигурява такова затихване на страничните излъчвания и хармоничните честоти, че те да не пречат на радио- и телевизионните приемни устройства;

14. да отговаря на всички изисквания на Международната конвенция за далекосъобщения, правилниците към нея и Закона за съобщенията.


Чл. 48. (1) Във всяка любителска радиостанция се води апаратен дневник, в който се вписват накратко повикванията и установените радиовръзки от операторите. (2) В случай, че бъде предаден текст, имащ характер на телеграма, а така също, когато се наложи радиостанцията да бъде използувана за обществени цели, притежателят е длъжен да приложи към дневника копие от разменните съобщения.


Чл. 49. Всяка любителска радиостанция трябва да бъде снабдена със следните документи, които отговорникът трябва да представи при поискване от контролните органи:

1. свидетелство за радиолюбителски клас на отговорника (притежателя) на радиостанцията (и на зам.-отговорниците на колективните радиостанции);

2. протокол на комисията, която е приела и пуснала в действие радиостанцията;

3. позволително за използуване на радиостанцията;

4. апаратен дневник;

5. тази наредба;

6. одобрени схеми на радиоизлъчващите апаратури;

7. квитанция за платена такса;

8. наредба за вътрешния ред и противопожарната охрана на радиостанцията (само за колективните радиостанции).


Чл. 50. Отговорникът (притежателят) на любителска радиостанция е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да не може никой да ползува приемно-предавателните апаратури на радиостанцията в отсъствие на отговорника и зам.-отговорниците.

НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. За нарушения, за които не се предвижда съдебно преследване или глоба, органите на Министерството на информацията и съобщенията налагат следните наказания:

1. писмено предупреждение;

2. отнемане на позволителното за срок от 3 месеца до 1 година;

3. отнемане на позволителното за неопределен срок за повече от 1 година;

4. отнемане свидетелството за радиолюбителски клас и закриване на любителската радиостанция.


Чл. 52. Нарушенията на Закона за съобщенията, на Международната конвенция за далекосъобщения, на правилниците към нея, както и на тази наредба се установяват с акт от органите на Министерството на информацията и съобщенията и ЦК на ДКМС.


Чл. 53. Наказателната заповед се издава от зам.-министъра на информацията и съобщенията въз основа на мотивиран доклад за извършеното нарушение.


Чл. 54. Наказателната заповед може да бъде обжалвана от нарушителя пред министъра на информацията и съобщенията в срок от 7 дни от датата на връчването й.


Чл. 55. Органите на ДКМС налагат следните наказания:

1. писмено предупреждение на отговорника;

2. временно отстраняване на провинилия се радиолюбител от работа на любителската радиостанция;

3. предложение пред Министерството на информацията и съобщенията за смяна на отговорниците (зам.-отговорниците);

4. предложение за закриване на любителската радиостанция;

5. изключване от радиолюбителското движение и лишаване от радиолюбителски права.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В наредбата са използувани следните понятия:

1. радиолюбителска дейност - дейност за обучение и самообучение по радиоелектроника, електроакустика, радиотелеграфия, телемеханика и телевизия, радио-технически изследвания, взаимни радиосъобщения и др., извършвани без материален интерес;

2. радиолюбителска слушателска дейност - дейност за самообучение по радиотелеграфия и радиотелефония и приемане на всякакъв вид любителски радиопредавания и радиопредавания от космически обекти без материален интерес;

3. конструкторска дейност - дейност за обучение и самообучение по радиоелектроника, електроакустика, телемеханика и телевизия, радиотехнически изследвания, конструиране и изработване на радиоелектронни апаратури, взаимни радиосъобщения и др.;

4. радиотелемеханика (безжично далечно командуване) - използуване на любителски радиостанции за безжично далечно включване, изключване и управление на разни апаратури, подвижни модели и др.;

5. опитни любителски радиопредавания - радиопредавания за измерване и изследване на разпространението на радиовълните, за предаване на факсимилета и образи, радиопредаване с честотна и импулсна модулация и др.;

6. любителска радиостанция - радиостанция, която се използува за изучаване разпространението на радиовълните от обхватите, определени за радиолюбителска дейност, за извършване на опити с радиоапаратури и за тренировъчна и спортна работа по провеждане на любителски радиовръзки;

7. любителска приемна радиостанция - комплект от приемни и спомагателни апаратури, използувани за радиолюбителска слушателска дейност;

8. любителска предавателна станция - радиопредавателна станция, която се използува само за любителски радиопредавания;

9. любителска приемно-предавателна станция - радиостанция, предназначена за любителски приемания и предавания;

10. любителски радиовръзки - радиовръзки, установявани между любителски радиостанции с учебни и експериментални цели;

11. организиран радиолюбител - лице, което работи активно в радиоклуб или секция и извършва обществена дейност за подпомагане развитието на радиолюбителската дейност;

12. радиолюбител-слушател - лице, което извършва радиолюбителска слушателска дейност с помощта на любителска приемна станция и притежава документ за такава дейност;

13. радиолюбител-оператор - лице, което установява двустранни връзки на телеграфия и телефония или само на телефония и притежава документ за такава дейност;

14. радиолюбител-телеграфист - радиолюбител, който установява двустранна радиовръзка на телеграфия;

15. радиолюбител-конструктор - радиолюбител, който извършва конструкторска дейност и установява двустранни радиовръзки на телефония.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Надзорът върху радиолюбителската дейност в смисъла на тази наредба се извършва от органите на Министерството на информацията и съобщенията и ЦК на ДКМС.

§ 3. Тази наредба се издава съгласно Закона за съобщенията (обн., ДВ, бр. 27 от 4.IV.1975 г.) и отменя всички наредби, които й противоречат.


Оригинал на документа на http://www.lz1fw.com/LZRT/info/nar2.html