HAM:Руско-Български радиолюбителски речник

от BFRA Wiki
Версия от 18:21, 15 юни 2013 на Lz1fj (Беседа | приноси) (РУСКО-БЪЛГАРСКИ РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ РЕЧНИК)

Направо към: навигация, търсене

Целта на тази страница е .....

РУСКО-БЪЛГАРСКИ РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ РЕЧНИК

от К. В. Божилов, LZ1FJ

Предварителни уточнения: 0) Речникът е предимно за начинаещи радиолюбители, без фонетична и етимологична пълнота. Съдържа термини, употребявани не само в ефира, а и при писане във форуми и другаде. 1) Нарочно са дадени и някои жаргони, които вече рядко се използват ( има интерес към историята на термините), както и повсеместно използвани термини от електротехниката, електрониката, далекосъобщителната техника и компютърни термини. 2) Терминът, към който се препраща е курсивиран – набран с получерен Italic, дори и да не е основния термин. 3) При коментарите са използвани само общоприети съкращения (др. – друг, напр. – например, ок. – около, вж – вижте и др., ), и най-разпространените радиотехн. съкращения (ВЧ, УКВ, СВЧ и др. под.). Предполага се, че вече са усвоени осн. любителски съкращения и радиолюбителския Q-код. 4) На места са дадени значения на термина и в др. области (ако е мн. популярен в съотв. среди). 5) Не е използвана буквата Й вместо ударена И; ударената буква е курсивирана, за да може речникът да се ползва и като правоговорен. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ: За съжаление и в радиолюбителския руски език и жаргон се наблюдава тенденция към използване на криминален език, измислени нови, нелитературни думи, нецензурни фрази и лигавене (язык подонков), нарочно неправилно писане (във форуми, даже и в списания) и др. отрицателни наслагвания. С нежелание включвам и такива. Предложения и забележки, съобразени с предназначението на речника, се приемат с благодарност на modmil@abv.bg


A


% - преминаване на др. честота, QSY, най-често на др. радиолюбителски обхват. (Използва се само в текст, напр. ”Чтобы успеть и на 3,5, и на 7, как Фигаро придется %.”)

АКБ – акумулаторна батерия, акумулаторен блок. („Источник питания радиостанции может быть как независимый (АКБ), так и от сети переменного тока.”)

амбюшюр – наушник, меката част около слушалката, която е в съприкосновение с ухото. В зависимост от повърхината са два вида: 1) с по-голяма повърхнина, (circumaural), покриващи ухото изцяло, подходящи при продължителна работа. 2) С по-малък диаметър, (supraaural), но плътно натискащи ухото, при което се постига по-голямо звуково налягане (за сметка на по-малкия вътрешноамбюшюрен обем). В зависимост от отвореността си към външ. пространство също са 2 вида: 1) полуотворени (semiopen) – те са подходящи за мониторинг: радиолюбителят слуша радиосигналите, същевременно и XYL, QRP-тата и др. 2) затворени (closed back) – те почти не пропускат странични шумове, но по-лошо се възпроизвеждат ниските звукови честоти . При многочасовите изморителни контести изборът е удобни, леки амбюшюри с голяма повърхнина от затворен тип.

аменикос – вж америкос.

американка – др. название на жичната късовълнова антена „виндом” („уиндъм”). Създадена към 1926-27 от амер. късовълновик Лорън Уиндом (Loren Windom), W8GZ (той е и W8ZG). Спада към групата на полувълновите вибратори и се различава от обикн. дипол само по начина на захранването.

америкос, аменикос – радиолюбител от САЩ (напр. „Вчера аменикос дал 58, а я его еле слышу.”) При лигавене (тенденция не само при руските радиолюбители), понякога дават аменикос). Вж и штатный.

аська – системата ICQ за бърз обмен на съобщения през Интернет; от 2010 г. е собственост на руския инвестиционен фонд Digital Sky Technologies. (Напр. „Предлагаю перейти в Аську, поиск абонентов по позывному.”)


Б


бабло – пари, но не рубла-две, а по-голяма сума (вкл. милиони). „Гони бабло!” – „Давай парите!”, или „Утром бабло – вечером трансивер, вечером бабло – на другой день утром – трансивер!”

бакен – любителски радиофар. „Включил бакен на 3.570.”

бакс – 1 USA-долар. „К-3 со всеми опциями стоит около 5,5 килобаксов.”

бассейн – жарг. название на късовълновото състезание BSCC (Black Sea Cup Contest).

баян – вече споменавана шега, виц или съобщение (неодобрение, намек, че това вече е известно). Произлиза от анекдота „Хоронили тещу, порвали два баяна”, многократно публикуван. От баян произлиза „баянист” – човек, неведнаж разказващ „баяни”.

бевер – съкр. от Бевередж (напр. „Принимал в основном на беверы – 500 и 250 m.”)

Бевередж – високоефективна, по-често приемна антена. В класическия си вид е проводник с дължина няколко пъти по-голяма от дълж. на работната вълна, разположен ниско (1 m за 28 MHz, до 4 – 5 m за 1,8 MHz) над земн. повърхност. В по-отдалечения от приемника край е натоварена с безиндуктивен резистор (др. му извод е заземен). Стойността на резистора трябва да е равна на характеристичния импеданс на антената. За да работи и на предаване са необходими допълн. мерки. През 1921 реализирана в САЩ от Харолд Х. Бевъридж (1893 – 1993).

бецешка – транзистор, чието фирмено обозначение започва с BC (напр. BC107).

бигган – станция, чуваща се мн. силно. От англ. big gun (голямо оръдие, тежка артилерия, професионален убиец, „важна клечка”; последното значение не се споделя от мн. радиолюбители, някои от които използват нецензурни думи и фрази по адрес на бигганите). Най-често това е станция с фирмени антени и с голяма мощност (често надминаваща всичко разрешено в радиолюбителството). При добро прохождение и QRP-станциите се чуват силно. Напр. за QRP-състезание: „Просто обидно - изо всех сил бился за слабых и взял, а бигганов - не взял.”

блин – грешка, фал, невъзможност (временна), напр. „Блин... Рука всё время начинает передавать старый call, не знаю, как долго буду сам отвыкать...”

буржуи – радиолюбители от утвърдените капиталистически страни.

бяка – нещо пречещо, спъващо, правещо невъзможно някакво действие. „На сайт попасть не могу. Похоже, на сайте есть какая то бяка.”


В


вал – провеждане на колкото може повече радиовръзки. (Напр.: "Под понятием "самый активный участник" подразумевается отнюдь не тот, кто провел наибольшее число связей. Будут приниматься во внимание все факторы. "Вал" и "рубка" в данном случае на последнем месте.")

велик – велосипед. „На днях везу на лакировку застоявшийся велик. Планирую радиовылазки в самые экзотические места.”

веревка – презрително название на проста, не много дълга проводникова антена, използвана предимно от начинаещи радиолюбители.

верха – късовълновите обхвати 21, 24 и 28 MHz. „Неожиданно верха открылись, кое кто туда ушёл, в однодиапазонный зачет.”

вещать - излъчвам в ефира, предавам. Напр. "Через одноклубников будем давать знать когда и на каком диапазоне будем вещать."

взять – успявам да направя радиовръзка. : „Был большой QRM, UA0АВ взял, а RF9Z - не взял.”

виброплекс, буг – двустранен механичен полуавтоматичен ключ, изобретен от Хорейс Дж. Мартин през 1890 в САЩ, патент от 1902. Мн. фирми произвеждат в. На повечето в. има рисунка бръмбар, затворен в овал, откъдето идва и др. име на в. – бъг, буг, а за електронните ключове – elbug. Част от притежателите на фирмени в. са обединени в дружеството PROFI.

восмидесятка – 80-метровия любителски обхват

врубаюсь – разбирам, „загрявам”, „включвам”.

все по барабану – не ми (му, им) пука. „Да по моему, что QRP, что QRPP – им все по барабану!” (за некачествена, „претупана” работа на съдийска комисия).


Г


галетник – галетен превключвател. „Установил галетник на n-положений вместо тумблера. Теперь можно переключать 4 и более кварцев на 7 МГц.”

ганьба – срамота, позор, безчестие. «Антенна будет установлена, иначе – ганьба!»

гвоздь – мн. скъсена вертикална антена, която радиолюбителят е успял да настрои (обикн. в QRP-изнасяния). „Eсли на гвоздь работал, 1-ое место присудят что ли?!”

геркон – контакг във вакуум, в стъклена ампула, най-често използван в рид-релета. Терминът произлиза от герметический контакт.

гетеродинный индикатор резонанса, ГИР – същото като гриддипметър (вж в Бълг. радиолюбителски речник).

глухор – ироничен жаргон вместо guhor. „Сейчас на двадцадке полный „глухор”.

глушилка – преднамерени шумови смущения (от ок. 2000 г. започна да се употребява и за все по-честите непреднамерени силни шумови смущения).

глюк, глюкнуть – 1) необективност. Първоначално се използва предимно във форуми, по фамилното име на френския философ и публицист Андре Глуксман поради необективните му публикации (някои – даже абсурдни). 2) Халюцинация (понякога и в преносен смисъл – когато уред, компютър или техн. система действа погрешно). Напр.: „Дигитальный тестер чуть не свел меня с ума. Догадался стрелочным померять, все ОК. Видно тестер глюкнул и наводка ВЧ напряжения при передаче давала такую картину. Поэтому при наладке передатчиков предпочитаю стрелочные приборы - цифровые глючат, особенно дешевые ...”

гуляет – отклонение от нормите на стандарта на детайл или изделие (напр. „Мне встречался коаксиальный кабель, у которого центральная жила "гуляла". Такой и на КВ не пойдет.”)


Ддвадцатка – 20-метровия любителски обхват

деген – малък китайски радиоприемник "Деген" с възможност за приемане на CW и SSB в целия късовълнов обхват, много популярен сред радиолюбителите в Русия и не само там (дефиницията е от Анг.Гугов, LZ1CY). Напр. „Принимаю тебя сейчас 7030 на 529 qsb на деген.”

деза – дезинформация. „По агентурным данным у тебя дома на настоящий момент нет антенны, или агенты пускают "дезу" :) Интересно откуда вещать будешь?”

дельта – триъгълна проводникова антена, чиято диаграма на насоченост зависи най-вече от мястото на включване на фидера

десятка – 10-метровия любителски обхват

доп – „допълнителна екстра” към основната апаратура. Напр. „ И в WWDX-cw работалось вполне комфортно. Из допов только узкий фильтр и Z-Match.” Вж и прибамбас.

ДОСААФ – Добровольное общество содействии армии, авиации и флота. „И я работал первый раз на ДОСААФ-овском ключе.”

доска – диплом от рода на 5ВDXCC, диплом на твърда плоскост, труден за получаване плакет (напр.”Несколько улучшил WKD QRP достижения – уже 83 страны. Ещё немного и на доску придётся денежки отжалеть.”)

дрыг – вж виброплекс.

дупа – повторена връзка в състезание (от англ. dupe, double).


Е


емкость антенны – 1) капацитетът между проводника (проводниците) на антената и заземяването (противовеса). 2) При симетрична антена – капацитетът между двете половини на антената.

емкость аккумулятора – капацитетът на акумулатора, т.е. ел. енергия, която може да отдаде акумулатор, докато се разреди до минимално допустимото (по заводски данни) напрежение. Енергията, произвеждана или консумирана, е равна на произведението на мощността (U.I) и времето. Тъй като напрежението на акумулатора в работния временен интервал е постоянно (или почти постоянно), в р.л. практика капацитетът на акумулатор се измерва най-често в извънсистемната единица Ампер.час, А.ч. (често го записват и като Ампер-час или като съвсем неправилното А./ч.) Изразът „48 А.ч." (или "48 А.-ч.") означава, че този акумулатор може да захранва консуматор, черпещ ток със сила 1 А в продължение на 48 часа. Ако се налага преминаване към официалната система мерни единици, то 1 ампер.час = 3,6.1000 Кулона, 1 ват.час = 3600 J (Джаула). При понижаване на температурата енергийният капацитет намалява.


Ж


жестянка, жестякHDD, винчестер – харддиск, набор от магнитни дискове с водещото устр-во (от англ. Hard Disc Drive). Голяма по обем енергонезависима памет (за разлика от енергозависимата оперативна памет). При повече от 4 години активна работа на компютъра, HDD трябва да се смени. Първият HDD е конструиран от IBM в началото на 1970-те години. ПРАВИЛО: Всяко отваряне на херметичния блок на харддиска, за да се види „какво има вътре” или за опит за „ремонт”, означава загуба на информацията в него!

жжет, жжеш, понякога нарочно се пише неправилно жжот, жжош – одобрение, даже възхищение от реч, текст, схема, фигура, картина, клип или др. Тази жаргонна дума е получена от „зажигать”, т. е. правя нещо ярко, весело, радостно и т. н. Напр. за Р. А. Сворень, автор на книгата „Электроника шаг за шагом. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя”: „Жжот мужик, все там очень доступно.”

жопорез – название на системата GPRS, доста популярно в постсоциалистическото на РФ общество. „Если Вы будете выходить в Инет через „жопорез”, то картинки в почте Вам станут весьма накладны.” (Жоп, жопа – задна част на тялото по.ниско от кръста).

жучок – бръмбар, свръхминиатюрен радиопредавател за тайно подслушване, най-често на УКВ или СВЧ.


З


защелка – феритен филтър във вид на щипка за потискане на шумове с различен произход. В щипката са пресовани 2 ферит. полупръстена, които при защипване около проводника на ел. верига, създаваща шумовете, плътно прилягат един към друг, образувайки пръстен. Произвежда се с различни диаметри, съответстващи на диаметрите на проводниците. Напр. за шумове, причинени от енергоспестяваща лампа: ”В одной люстре пришлось поставить защёлку – из упаковки в три лампы, помехуют все три! А что будет, когда ВСЕ соседи перейдут на энергосберегайках?!” (В тези енергоспестяващи лампи трябва да има шумопотискащ кондензатор, даже и ВЧ дроселче. В алчността си за печалба, недобросъвестни фирми-производителки пренебрегват тези елементи. Радиолюбителят може сам да ги добави, обикн. е достатъчен само кондензатора.)


И


ИМХО, IMHO, имхо, imho – все по-често срещано съкращение на израза «по моето скромно мнение», от англ. „In My Humble Opinion” или „In My Honest Opinion”. Засега се среща предимно в англо- и рускоезични текстове, но бавно прониква и в разговорната реч. На руски има и хумористични тълкувания („Имею Мнение – Хрен Оспоришь”, и др.) Съкращението изразява, че твърдението на автора не е общопрзнат факт, а само лично мнение (понякога изразява и непълна увереност на автора). Среща се по ехо-линкове, форуми, чатове, рядко – в устен разговор. Напр. „Охота на лис» - самое азартное радиолюбительское соревнование, ИМХО.”

инвертор – 1) устр-во за преобразуване на постоянен ток в променлив, или на пост. ток в постоянен, но с различно напрежение. 2) Др. название на логическата схема „НЕ”, променяща полярността на логическия сигнал. 3) Популярно, но неправилно название на антена Inverted V (обърнато V). Напр. „На дачно-полевой позиции моя антенна – диполь из телефонной лапши, по размещению в пространстве – нечто среднее между диполем и инвертором.” Понякога се срещат също неправилните инвертод и инвертер. Правилното руско название е „перевернутое V”

IP3, Intercept point order 3, TOI, third order intercept – характерна точка на пресичане по интермодулационни изкривявания от трета степен. Терминът идва от математиката, тъй като в полиномите, описващи процеса, има членове от 3-та степен. Типичното и значение при анализатори на спектри и сигнали е от 10-13 dBm до 25 dBm (при анализатор висш клас). Вж интермодулационни изкривявания в Българския р.л. речник.

Й


K


капец – тежка повреда (често необратима)

караулит – продължително постоянно подслушване на дадена честота („Полагаю, он караулит на R18.”)

картофелевод – радиолюбител с лична радиостанция, който има своя или постоянно наемана земя (участък) в селска местност, откъдето може да работи без QRM. („На 20-ку периодически заглядывал, но там работал лишь мой „сосед” UA9XY, да пара „картофелеводов”.)

категория – в Руската федерация радиолюбителите по квалификация и права са групирани в 3 категории. Най-висша е 1-ва к. Напр. „Телеграфа и 20 м нет, поскольку я первый год работаю. Поэтому пока только 3-я категория, а телеграф очень слаб – пока набираю навыки.”

Катя – жарг., град Екатеринбург (1924-91 – Свердловск). Среща се и в радиовръзки, и в Интернет. Напр. (за условна номерация на зона) „Будет обидно, если я буду передавать „4”, а все остальные из Кати – „5”.(Tnx to RD9CX.)

керамика – керамичен кондензатор. „И еще - обязательны по входу/выходу не только электролиты достаточной емкости, но и керамика примерно по 0,1 мкФ”.

кирдык – съдба (киргизски), логичен финал (тюркски), хаос в икономиката (тур.) В радиолюбителския жаргон – когато наведнъж върху радиолюбителя се струпват много и различни проблеми (от софтуерен и хардуерен характер), съпроводени с влошаване на прохождението и др. „Худо-бедно за полчаса накопал 33 корреспондента и ... все! Кирдык! И прога стала отказывать, и больше работать не с кем, и трансивер стал капризничать!”

клоподав – обикновен вертикален телеграфен ключ. (Клоп - дървеница.)

коллективка – клубна радиостанция.

комп – компютър.

кондёр – кондензатор (по-често за променлив кондензатор).

конфигуратор – 1) в прав смисъл – конфигуратор. 2) В преносен смисъл (жаргон) – при конфигуриране, когато нещо не става, т.е. има фиг (кукиш). „Но я ж таки играл своей новой игрушкой – макросы то так, то сяк, то скорость, то птички всякие в конфигураторе ... Умудрился таки запутаться в тех двух кнопках ...”

косичка – жарг. название на жгут. (Напр. „Монтаж навесной, проводом Kimber Kable – была косичка из 9-ти проводов.”)

круглый стол – насрочена или случайна среща на радиолюбители в ефира, ръководена от главна станция по определени правила. Има общи елементи с перекличка.

Куликов, куликовка – сгъваема пружинираща вертикална антена, много използвана в съветски носими и возими, военни и невоенни, КВ и УКВ радиостанции и приемници. Наречена на името на конструктора Сергей Алексеевич Куликов. Представлява набор алуминиеви втулки (с форма на макарички), нанизани на тънко стоманено въже с дълж. до 1, 5 – 2 m, чийто нисък край е съединен с просто натягащо устр-во. В работно положение издържа на значителни напречни натоварвания, удари на клони, силен вятър. В оттегнато състояние заема малко място. Мн. варианти, за танкове, бронирани или небронирани военно-транспортни машини (с дълж. на антената до 4 m), вкл. с ел. механизъм за издигането и, съчетан с ръчен, в случай че електрическият откаже.

кусо – радиовръзка, QSO.


Л


лаба – лабораторно изследване (по-често се има предвид непълно, но достатъчно за определена цел лабораторно изследване). Напр. „Быстренько провел лабу смесителя, проверял IP3. Точных цифр дать не могу, но методом сравнения китайские диоды выиграли с явным преимуществом.” (Вж и интермодулационни изкривявания в Бълг. р.л. речник).

лабуда – глупости, нелепост. Напр. „ Кластера интернета и всякой другой лабуды не используються”, или към пийнал укавист-тепефонджия: „Что ты за лабуду несешь, стервец!? Я тебя создал, я тебя и убью!!”

ламер - (от англ. lame — сакат, куц) — човек, в преносен смисъл "инвалид" в някакво отношение (напр. относно техниката). Некомпетентен, неспособен или нежелаещ да усвои добре работата с компютър, в ефира и др. Приблизителен синоним е думата чайник. Например: "А я в радиосхемах и всяких терминов полный ламер.)"

лапша – двужилен телефонен, за инсталации или др. кабел (шнур) от всякакъв тип, включително и импровизирано направен от 2 отрязъка от еднопроводен полеви армейски кабел. Двете изолирани жила може да са прави или леко усукани. При липса на нормален антенен фидер, някои радиолюбители го използват като фидер (но не се препоръчва). Вълновото сопротивление на такива фидери най-често е в границите 160 – 600 Ома и може без съгласуващо устр-во компромисно да се захранят антени като делта, T2FD, цепелин, бевъридж и др. Предаваната мощност е до ок. 200 Вт. (Напр. при полеви условия: „Буду использовать диапазон только 20 м, антенну Дельту запитанную с угла "лапшой".)

лузер – губещ (от англ. loose – губя, загубвам). „Есть мнение (неправильное), что QRP-сты - это лузеры.”

лузер-клаб – клуб на губещите (в състезания). Отношението към тях не е лошо, тъй като и те дават точки.

ляп – грешка (при предаване на радиограма, в Е-mail или другаде; от латинските lapsus lingve – грешка на езика и lapsus kalami – грешка на перото).


М


макар – 1) причина 2) начин. Напр.: „Дело в том, что я принял тебя и внес в лог как UT5NM, ввиду того, что дробь ты не передаёшь. Таким макаром – связи с UT5NM/QRP в моём логе нет.”

материнка – главна платка в компютър, платка-майка (от англ. motherboard или от mainboard). — сложна, многослойна печатна платка, на която са монтирани осн. възли на компютъра – централен процесор, системна логика (chipset), включваща т. нар. северен и южен мост, оперативна памет, контролери и др. До голяма степен възможностите за допълнително включване на устройства към главната платка се определят от чипсета. При гръмотевични бури, ако не се изключи входно-изходния кабел от/към Интернет доставчика, може да се повреди главната платка. Напр. „Но как последствия грозы, другой мой компютер попросил заменить материнку и БП (блок питания)! Так что видео вышлю позже.”

матерщинник – човек, който псува (вкл. и в ефира). „Матерщинники и те, кто решил, что их слово главное и не учитывают интересов всего сообщества – маргинальные люди с неадекватным поведением. Если же у кого-то праздничная суета вызывает подобные аберрации поведения - это лишь повод пожалеть данных людей, но не повод ТЕРПЕТЬ подобные выходки.” И в българския УКВ ефир има такива, особено един, който е без конкуренция в тази област. РАДИОЛЮБИТЕЛ, ПОМНИ: На обхвата слушат жени и интересуващи се от радиолюбителството деца!

медведь – мечка, главен QRP-участник в КВ-състезанието „Русская охота” (QRP-маратон). Има 2 мечки, за връзка с които се дават по 20 точки (за обикн. QSO с QRO-станция – 1т., за QRP-QRP връзка - 3 т.)

мёртвая зона – област, разположените в която радиостанции не може да се приемат от разположен в др. област радиолюбител. В мястото на приемане директно разпространяващата се радиовълна е вече затихнала, а нивото на отразената вълна е все още твърде малко (за този час на денонощието). „Для меня на 40-ке не очень комфортно – мёртвая зона больше.”

микрик – микрофон, микрофонче. Напр. за КВ-състезанието STRAIGHT KEY: „Что нибудь придумай, хоть на микрик нажимай, но точки и тире сам выдавай, а не электронно!”

моксон – насочена правоъгълна антена, създадена от Les Moxon, G6XN. Подобрена от L.B. Cebik, W4RNL, който посредством компютърно моделиране определя оптималните и размери за любителските обхвати.

МММ – менте-търговия или злонамерена спекулация с нещо („Он имеет право на жизнь так же, как и любой другой вид торговли. Не МММ, кстати :) Скажем так: он гораздо более безопасный, чем переупаковка просроченного товара в наших торговых центрах...”). МММ - инициалите на голяма финансова пирамида от близкото минало, действаща в Русия и на др. места, "ужилила" много народ. (Ангел Гугов, LZ1CY).

морзянка – телеграфия.

морковка – вертикална антена с няколко проводника, които постепенно се раздалечават с намаляване на височината.

моща – мощност („Мощу дам 13 ватт.”)

мульт – множител (при отчитане на състезание).


Н


напрюга – ел. напрежение. Напр.(чуто в ефир): „Чубайс выключил напрюгу!!”; А. Б. Чубайс, р. 1955, съв. и рус. политик, министър, председател на Руската електроенергийна компания. Провеждал крайно рестриктивна политика към редовите ползватели на електро- и топлоенергия). Този жаргон тръгва от Украйна и бързо се разпространява навсякъде в бившия СССР.

нафигатор – подигравателно название за неособено ценен, или за прекалено сложен Интернет сайтов навигатор (от фиг – кукиш). Има и съотв. поговорка за мн. труден за разбиране текст (чертеж, схема): „Смотрит в книгу – видит фигу”.

не в дугу – нещо влошено в сравнение с предишното му мн. по-добро състояние. Напр. „Проход не в дугу, станции идут тихо, с замираниями, все станции как через вату. Даже все мои „стабильные” корреспонденты много тише, чем обычно.”

не судьба – не можа да стане (напр. за QSO).

не фонтан – не добър, не най-добрият, несъвсем сполучлив. Напр. „Ваш сигнал по уровню доходил до 5-7 баллов, в отличие от RX3XYZ, которого было еле видно на экране. То-ли его антенна действительно не фонтан, то-ли мое направление у него закрыто...”

неушные связи – всякакви връзки, изведени на екран, диск или хартиен носител, при които не е необходимо да се слуша.

нонейм – безименно (не е посочена фирма) радиоизделие или градивен електронен елемент. Напр. за случайно купени слушалки: „Пользуюсь китайским нонеймом уже года. Куплены за какие-то смешные деньги, ничего не перепаивал, не менял. Доволен – не нарадуюсь.”

нулевик – радиолюбител от нулевия район на Руската федерация (UA0, RA0 и др.). Някои източни територии на нулевия район са по-далече от България, отколкото някои западни области на Япония.


О


отлуп – отрицателен отговор, напр. неприемане от робот на отчет за състезание („У меня такой же отлуп :)) Ну их :))”

отсебятина – предаване на неверни данни, напр. при непознаване на условията на състезание: Напр.: „Контест „Русское Поле 2010” мне очень понравился, хотя с первых же минут игры стало понятно, что многие (особенно /NM) недостаточно разбрались в правилах соревнования и передавали „отсебятину”

офтопик – от англ. off topic – извън темата, нещо, неподходящо за темата на раздела или рубриката, в които е публикувано. „Всем заинтересованным предлагаю перенести это обсуждение в отдельную тему, т.к. для темы „DX-hunt” это офтопик.”

оффигенно, офигенно – 1) великолепно, прекрасно. Съвременен сленг, думата е съставна от англ. „off” (свободно от) и руски „фигня” (фиг – кукиш). Нещо, несвързано с неприятности. „Яга получилась офигенная!” 2) Нещо мн. голямо, грамадно. Може да е свързано с неприятности.


П


перекличка – насрочена среща на радиолюбители, принадлежащи към определен клуб (QRP, телеграфен, високоскоростници) или др. организация. Ръководи се от главна станция, извикваща станциите по определен ред и приемаща евентуални съобщения (радиограми). Тя предава и общите за всички съобщения (съответстват на окръжните радиограми при служебната радиовръзка). Има частична прилика с круглый стол.

пианист – радист, в миналото най-вече за радист-разузнавач.

пивайец, пиваец – радиолюбител от Бразилия. „Два пивайца, PY6AVC и PR7PO на 7025. Слышно как европейские, разве что трансивер по столу не скачет... „

пикассо, пикасса – название на фотобиблиотеката Picasa (за съхраняване, редактиране и транспортиране на фотографии и някои видеофайлове от Интернет). Автомат. намира всички необходими фотографии и ги подрежда по зададен критерий (напр. хронологично, създаване с правени от любителя снимки на web-албум или др.). По-разпространени (засега) са Picasa 2.0 и Picasa 3.6. „Хорош обзывать меня RA9CX в пикассо. Такой позывной уже есть... и это ни я :-)), я RD9CX. А то пойдут протесты :)”.

пила – 1) самоделен телеграфен механичен (вертикален или двустранен) ключ, кобилицата на който е част от платно на ножовка, пила за нокти или др. под. „Выключи у трансивера функцию эл. ключа, замкни проводочком на манипуляторе контакты точек и тире, и у тебя получится "пила". Уже сегодня можешь потренироваться. Только не спеши набирать скорость. Сначала медленно-медленно. И каждый следующий знак начинаешь с одного и того же пальца!” 2) Трион. "Пилообразное напряжение" - трионообразно напрежение.

повтор – разрешено повтаряне на радиовръзка в състезание (през определено време или на др. обхват). Напр. „Повторы разрешены на разных диапазонах.”

подплакиватьчирпи, чуруликане на сигнала. (Напр. „Сигнальчик чуть „подплакивает”, но в общем стабильный.”)

позистортермистор с положителен температурен коефициент на зависимостта на съпротивлението му от температурата. Конструктивно е във вид на цилиндричен или дисков елемент, но се среща и като слой с дебелина само няколко микрона в структурата на друго устр-во.

полевик – 1) полеви транзистор 2) Радиолюбител, предимно антенаджия, експериментиращ с различни антени и малогабаритни радиостанции с автономно захранване..

пол-литр (хумор.) – радиочестотна мощност 0,5 W (между QRP-исти). Аналогично литр – 1 W. „Слышал я тебя 449, и звал на пол-литре, а потом и на литре. Да уж ... нам бы антенны получше.”

пол-пинок – 1) безпроблемно, бързо отговаряне на кореспондента при първо повикване при радиовръзка. „Двое янков гремели ой-ёй как, ответили оба с пол-пинка.” 2) Буквално – слаб (при шегуване - символичен) ритник по задните части.

порнуха – част, възел или апарат – менте (от порнография)

ППП – приемник с пряко преобразуване. Напр. „Успел послушать и на трансивер IC706 и на ППП, так вот на ППП (и на рамочную антенну) прием просто супер, гораздо приятнее айкома. Все читались очень хорошо (всем твердые 559), а на ППП грозовые помехи не так явно были выражены.”

прибамбас – фирмена „екстра” или (рядко) самоделно допълнително приспособление към основния апарат. Приблизително същото като доп; разликата (контекстова отсянка) е в това, че прибамбас може да се употреби примерно и за дамски, салонни и др. украшения и аксесоари, а доп - не. Без някои прибамбаси радиолюбителят може лесно да се справи, докато има сериозни допове и е мн. желателно радиолюбителят да ги притежава . Напр. „Эта фирма делает хорошие усилители мощности и прибамбасы к ним.”

прога – програма (напр. за писане на отчет за състезание).

пропикать – работя с QRP апаратура на телеграфия; съкратено от по-дългото проQRPкать (напр. „Кто-то пропикает весь контест, кто-то заглянет отметиться в свободную минуту. Без ограничений.”)

противовес – вж в Бълг. р.л. р-к.

проход, проходец – прохождение.

проходец – вж проход.

псофометр – специализиран измерв. уред (осн. му блок е електронен волтметър) за количествена оценка на смущенията в свързочни канали.

птичья клетка – др. название на сгънатата квадратна антена G4ZU, наподобяваща такава клетка. Антената е капризна, не трябва да има близки околни предмети, тъй като лесно се нарушава симетрирането и кпд рязко намалява. Параметри: коеф. на усилване 6-7 dB, коеф. на затихване в задна посока ок. 20 dB. Необходима е само една мачта. Захр. фидер 75-омов, конструкция и модификации – в спец. литература.

пушка – антена.

пятиминутка – проверка в продължение на предварително уговорени 5 минути от всеки час дали има станции на конкретна честота (напр. „Буду подходить на 14060 в „пятиминутках”.) Използва се предимно от QRP-сти.

пятнашка – късовълновият обхват 21 MHz.


Р


разряд1) атмосферен разряд. 2) Разряд на акумулатор, напр. „К сожалению, тут же замечаю, что напряжение на аккумуляторе при передаче проседает до 9 Вольт, а это уже полный разряд! На аккумуляторе написано: "15A 12V", он сомнительной фирмы производства. После тренировки его емкость была 13 А-ч. А теперь после жестких условий эксплуатации (глубокий разряд, тряска при перевозке и т.п.) его емкость упала до 10 А-ч.” 3) Спортен разряд – едно от нещата, които тъмни сили (вкл. и чуждестранни, даже и международни) заличиха в радиолюбителството. 4) Математичен разряд (разред, разредност).

рапорт – оценка на сигнала („Ваш максимальный рапорт 57, при QSB.”)

распогодиться – да се подобря (за прохождение или метеоролог. време, напр. „Прохождение распогодилось”)

РДО – радиограма. След откриването на радиото през 1895 г. като радиосигнализация, се пристъпва и към най-важната за ежедневието област – съобщителните радиовръзки. Първата радиограма в света е предадена през 1896 г. от асистента Петр Н. Рыбкин и приета от А. С. Попов с пишещ телеграфен апарат в присъствието на учени, адмирали и др. морски офицери, дами, студенти и др., и се състои от две думи: „Генрих Герц” (Хайнрих Херц). Разст. е ок. 250 метра, или както пише в един от вестниците „на 7 минути път пеша.”

релюшка – реле (по-често за антенно реле). Напр. „ Имеем: мачта 9 м металл, вверху робинзон. Значит закорачиваем релюшками сверху робинзон на мачту, снизу противовесы и получаем великолепный вертикал.”

Робинзон – серия насочени антени за походна работа, често използвани в експедиции, вкл. на труднодостъпни за транспорт места. Напр. „ Новая компактная направленная антенна робинзон при радиусе поворота всего 3 м и весе 8 кг имеет усиление 4 дБ, подавление назад 15 дБ и вбок до 25 дБ, КСВ на 15 и 20 м не более 1,6.” (Забел.: Към всякакви представяни от фирма или от който и да било параметри на антена радиолюбителят трябва да подхожда критично, тъй като практиката показва много по-често непостигане на тия параметри, отколкото обратното.)

рогатая – жаргонно название на популярната в ламповата радиопредавателна техника лампа ГУ-29. „Родная ГУ-29 (в народе любовно называемая "Рогатая") кушает по накалу больше, чем вся моя QRP-аппаратура вместе взятая.”

Роскомнадзор, РКН – Руска Федерална служба по надзора в областта на връзките (вкл. радиолюбителските), информационните технологии и масовите комуникации. Има много задачи и пълномощия, вкл. мерки за профилактика и пресичане на закононарушения и мерки за ликвидиране на последствията от закононарушения, при което взаимодейства с др. държ. органи. Макар и да не е съдебен орган, становището на Роскомнадзор има решаващо значение при установяването на фактите на закононарушение.

рубка – ожесточена борба с др. радиостанции за провеждане на необходима радиовръзка - нова страна; връзка, носеща повече точки или нов множител в състезание и др. (Напр.: "Под понятием "самый активный участник" подразумевается отнюдь не тот, кто провел наибольшее число связей. Будут приниматься во внимание все факторы: подготовка, степень включения в состав радиостанции самодельных компонентов, оригинальность тактики и пр. "Вал" и "рубка" в данном случае на последнем месте.")

рулит – става, върши работа (напр. QRP рулит – QRP върши работа).

РЧЦ – радиочестотен център. Главният РЧЦ на Руската Федерация (РФ) разпределя честотите за сухопътните подвижна и фиксирана служби, телевизията и радиоразпръскването, подвижната и фиксирана служба на спътникови системи, любителската служба и морската служба. Всеки федерален окръг има собствен РЧЦ. Любителската радиостанция на Главния РЧЦ е RF3C.


С


сберегайка – електрическа лампа с икономична консумация. Някои от тях причиняват смущения. Повечето имат и недостатъка, че при мн. ниска температура се запалват със забавяне.

свинтить – да направя набързо прост апарат (tx, trcvr), напр. „Время есть, можно успеть свинтить нечто подобное для MAS контеста.”

SDR – Software Defined Radio, трансивър, изцяло управляван и контролиран от софтуер. Вж флекс. Работата с такъв трансивър има своите тънкости и изисква по-задълбочено предварително запознаване. Напр. „При сетапе SunSDR + N1MM Log + Delta 80m, я прям очень доволен возможностями SDR техники!”

сетап (англ. set up) – техн. екипировка на радиолюбителя, вкл. антени и спомагателни устр-ва. Напр.: „По агентурным данным моих людей в Кирове, у тебя дома на настоящий момент нет сетапа, или агенты пускают "дезу" ;) Интересно откуда вещать будешь?”

сикулять, цикулять – викам CQ.

скиммер - многоканален декодер и анализатор на CW сигнали, осигуряващ изобразяването на позивните на монитора. Дешифрирането е на основата на статистически методи. Резултатите от разшифроването визуално са оформени като DX cluster – прозорец. (Напр.: "Скимеры меня редко замечали.", или: "Заглянув в скиммер, увидел, что мои 5 Вт в диапазоне 40 м прекрасно распространяются в Зап. Европе.")

скорефанится – договарям се, разбирам се. Напр. „Если скорефанится с электриком гостиницы, оприходовать бутылочку в тихоря... и под это дело просветить пролетария о наших нуждах, намекнув, что не плохо бы на крыше шест водрузить :-), то можно расчитывать и на низковисящую Delta loop 20m band на крыше до конца командировки ;)”

слямзить – да открадна, да отмъкна. Напр. „Достал стеклопластиковые трубы, сделаю что-нибудь вертикально-разборное (на даче собранную антенну оставлять не могу – слямзят).”

собака, собачка – знакът @ (at) в Еmail адрес ( и в бълг. език някои упорито продължават вместо ет да го наричат „а маймунско” или „кльомба”). Напр. „Ваше писмо нужно отправить по адресу hot(собака)qrpcc.de”

Сонька – японската фирма Sony. Напр. „Сонька делала сканера и народ их весьма хвалил”.

сопруха – резистор. Напр. „Для W3DZZ настраивал трапы, используя высокоомный пробник (несколько мегаомных сопрух с каждой стороны трапа и диод с емкостью на микровольтметр). Цепочка МОм -ных сопрух не давала повлиять на параметры трапа как по активному сопротивлению, так и по реактивному (доли пФ).”

сороковка – 40-метровия любителски обхват.

спайдер1) насочена антена, най-често триобхватна (3 елемента за обхвата 20 метра, 3 елем. за 15 метра и 4 елем. за 10 метровия обхват). Активни елементи са 3 дипола за 20, 15 и 10 метра, съединени един с др. само в двете точки на захранване. Цялата с-ма от рефлектори, диполи и директори е опъната на обща кръстачка ("паяк") от пръти за въдици. 2) Самозалепващ се миниатюрен дискодържател (може да е за DVD, CD, vizitROM, Blu-Ray или др. диск) 3) Високоманеврен мотоциклет тип „паяк”, с две колела отпред и едно отзад.

стек – монтиране на 2 КВ-антени (на УКВ/СВЧ и на повече антени) една над друга (вертикален стек, предимно на КВ) или една до друга (хориз. стек, предимно на УКВ). При спазване на допълнителни условия (захранване във фаза или (рядко) с различни фази, определена дължина на фидера, определено отстояние между антените и др.) може да се получи както допълнително усилване, така и определена насоченост на диаграмата на излъчване. Напр. „На 20-ку стеки 2х5, на 15-10 м - 2х7 элементов. Фидер – толстенный GSM кабель.”

сток – руският синоним на дрейн (един от трите електрода на полеви транзистор).

строится в ноль – изработва се бързо (за „нула” време).

суррогат – случайна антена (най-често жица с неподходяща дължина) или друго нискокачествено, компромисно приспособено за някаква цел устр-во.


Ттаец – радиолюбител от Тайланд. Напр.: "Всю неделю одного тайца окучивают :), E20AS, днём и ночью :), и ни как не насытятся. Это клубный и контест-калл, скорей всего оператор(ы) там сейчас вещают начинающие, толком не принимают и не оперативно всё :("

таксист, таксер – таксиметров шофьор. Въпреки всички закони и честотни разпределения, разни шофьори и пътни управления току възникват в радиолюбителските обхвати. Напр. „Пока кроме таксеров не слышно маяка, или я в зоне молчания. Пока тишина, только таксисты, видимо все таки я в мертвой зоне. Надо на нулевиков направить.”

токма, токмо – само (наречие); едва; но. Напр. „На 7030, и в окресностях никого не слыхать:( Токма QRN, увы!”

тональник – непрекъснат сигнал на работната честота, сигнал на честотна манипулация или подобен на нея цифров режим на работа („Вообще не принимал, у меня на 7030 kHz тональник стоял на 59 плюс.”)

трап (от англ. trap – уловител, преграждаща яма) – трептящ кръг в конструкцията на антена, поставян с цел да работи като заграждащ филтър за определени честоти, като пропуска др. честоти. Напр. в дългия вариант на антената W3DZZ (за 3,5 – 28 MHz) двата трапа са паралелни трептящи кръгове, настроени на честота 7050 kHz. За късия вариант (7 – 28 MHz) на същата антена траповете са настроени на 14,1 kHz Не е зле трапът да има относително висок Q-фактор, но по-важно е да има слабо изменящ се температурен коефициент в работната честотна лента и да издържа на подаваната му ВЧ мощност. Използва се и в конструкциите на вертикални многодиапазонни антени.

тусовка – неофициална, доброволна (за някои от присъстващите – спонтанна) среща на радиолюбители и др. хора с най-различна радиолюбителска, културна, професионална, социална и идеологическа ориентация. Лишена е от каквато и да било тематичност, нечий натиск или задължителен ритуал. Не е необходимо присъстващите да притежават някакви качества, достойнства или статут. Информация се обменя само при междуличностните отношения. Различава се от ъндърграунда (който е алтернатива на официалната култура), тъй като тусовката е само форма на самоорганизация на средата.

тырнеть – Интернет (бравиране с „непознаването” на руския език, по-често в текстове).

тырр-тырр – работа на телеграфия на висока скорост. Същото като HST (High Speed Telegraphy). Част от тактиката в CW състезание. Практикува се от 2 групи състезатели: а) такива, които без компютърна и програмна помощ могат да работят на високи скорости, и б) които могат да работят на бърза телеграфия само с помощта на компютър и програма (лишени от тях, на CW те обикн. прекратяват работата). Напр. „Многие станции удалось сработать на скорости 35 wpm. Это заставляло корреспондентов прислушаться, кто это там делает тырр-тырр, ну а потом можно и на 25 wpm втолковать информацию.” Или изявление на „телеграфист” от втората група: „Так что, возлежал на ложе перед аппаратурой и жмал на кнопки как пианист (когда сил небыло сидеть).”

тяпнуть – да „ударя” (чаша водка, чаша коняк или др.), напр. „Пойду стаканчик водки тяпну по поводе призового места.” Основните съдове при културното пиене са графинчик (винаги стъклен съд със сферична форма и дълго гърло, в който се налива водката за цялата маса) и стаканчик (чаша, най-често стъклена). Има и изключения, напр. отлят старинен сребърен стаканчик, на който околовръст се чете надпис със старославянски шрифт "ЭТО И МОНАХИ ПРИНИМАЮТЬ"


У


Ф


Х


Ц


Ч


Ш


Щ


Ъ


Ю


Я