DIGI:PACKET

от BFRA Wiki
Версия от 21:43, 26 юни 2010 на Lz3ai (Беседа | приноси) (Мрежи за пакетна радиовръзка)

Направо към: навигация, търсене

Същност на пакетната радиовръзка

"Бракът между електронно-изчислителните машини и комуникационните средства отдавна вече е сключен - сега просто се консумира." Роже Фаро

Пакетната радиосвръзка е вид цифрова комуникация по протокол X25 и по-точно по неговата разновидност за радиоканали AX25.

Представлява свободна от грешки свръзка между два компютъра, оборудвани с модеми и радиостанции, при което радиоканал е средата на разпространение на информацията.

Пакет-радио е терминът, който се е обособил в цял свят за пакетната радиосвръзка.

Нови технологии (WiFI, WiMAX и др.) постепенно изместват пакет-радиото, но не могат да осигурят толкова големи разстояния, толкова тясна честотна лента и използване на относително ниски (КВ и УКВ) честоти.

Какво друго обуславя широкото и бързо разпространение на пакет-радио?

То има няколко основни предимства:

- висока (относително) скорост на обмен;

- комуникация без грешки;

- ефективно използване на спектъра - на една честота по едно и също време работят много кореспонденти;

- осигурява провеждане на радиосвръзки не в реално време, т.е. не е задължително по едно и също време да са включили апаратурите си кореспондентите и да са налице самите кореспонденти;

- изгражда самоусъвършенстваща се система - всяка станция, включила се в мрежата, увеличава нейните възможности;

- обмен на бинарни файлове;

- лесно разширяване със спътникови станции, развитие до система за оповестяване и свръхдалечни свръзки;

- многократна автоматична цифрова ретранслация (digipeating) за дълги разстояния;

- поддържане на мрежа за предаване на данни;

- бързо сглобяване на мрежата - може да се каже, че не е необходимо да се прави нищо допълнително, за да се сглоби мрежата за пакетна радиосвръзка. Всичко става автоматично при удачно конфигуриране на пакет-станциите. Може да се наложат единствено организационни мерки за подходящо разполагане на станциите (или включване на допълнителни ретранслатори) с цел подобряване на свързаността и събиране на статистика за ефективно управление на трафика;

- приятелски настроен потребителски интерфейс на съвременния софтуер и др.

Откриването и коригирането на грешки е основното предимство на пакетната радиосвръзка. При нея, използвайки HDLC и AX.25 протокол, данните се проверяват и сравняват, преди да се потвърди от приемната станция тяхното приемане. Не е задължително детайлното познаване на HDLC и AX.25, за да бъде осъществена пакетна радиосвръзка. Устройство, наречено TNC (Terminal Node Controller - терминално-възлов контролер), поема всички функции по изпълнение спецификациите на тези протоколи. TNC по същество е един малък компютър, програмиран да спазва препоръките на HDLC и да направи повечето функции на AX.25 леснодостъпни до нас като потребители. Откриването на грешки е значително по интелигентно в сравнение с AMTOR.

В резултат достоверността чувствително нараства. Вероятността да се приеме грешна информация е по-малка от 1.10-6. Поради това на практика пакетната радиосвръзка е режим за предаване на информация, освободен от грешки.

Историята

За първи път през 1970 година са свързани компютри по радиопът от радиолюбители в Университета на Хавайските острови. Името на мрежата е било ALOHAnet и е била от 7 компютъра, разположени на 4 острова.


Пакетна компютърна връзка по радиоканал

TCP/IP over AX25

Има отредена клас А мрежа за експериментите на радиолюбителите. 44/8

За България е определена клас B - 44.185/16 с координатор Виктор Маринов, LZ1NY. Поради слабия интерес към пакетната връзка, в България има раздадени малко IPта от 44.185.х.х. Рутерите на 44/8 се намират в ucsd.edu. Рутера на 44.185.2/24 се намираше в Института за космически изследвания на БАН. От няколко години е изключен поради липса на потребители.


Възможности на пакет радио

Пакетната радиосвръзка позволява независимо и едновременно използване на една честота от много потребители. При изпращане на съобщение или друга информация за даден кореспондент, в предаващото TNC оформят пакети, заобиколени от служебна информация и допълнителни детайли, като например позивната на кореспондента, за когото е адресирано. След това, ако честотата е подходяща за работа, пакета се излъчва.

Ако до TNC постъпва сигнал от изхода на приемника или в момента някой друг използва честотата, то изчаква освобождаването на честотата и след това излъчва пакета. Предаването на всяка станция трае части от секундата и е относително много по-късо дори от изписването на самото съобщение.

Ако честотата не е заета от непрекъснато излъчване, предаването става ритмично и не се забелязва това закъснение. Честотата за пакетна радиосвръзка по едно и също време се използва за предаване на съобщения до много потребители.

При приемане TNC приема всеки пакет, проверявайки адреса му, при което отделя и изобразява отделно предназначените за него. Всеки непредназначен за приемащата страна пакет може изобщо да бъде игнориран от TNC и да се изобразяват само адресираните конкретно до него. По този начинне е необходимо постоянно да се наблюдава екрана и да се следят приеманите сигнали.

Пример:

Packet primer 1.jpg

По желание TNC може да изобразява всички преминаващи сигнали. Такъв режим се нарича наблюдение или монитор. Всеки пакет, съдържащ обвивка съгласно AX.25, идентифицира станцията-подател и станцията получател, типа на пакета и др. При наблюдение TNC изпраща към компютъра всяка информация, която може да определи като пакет, изпращан от някой към някого. При това може да се разбере по какъв начин става едновременната работа на много потребители на една и съща честота.

Другите режими нямат такива възможности.

Пример:

Packet primer 2.jpg

Ако кореспондента се намира на относително голямо разстояние за разпространение на съответните радиовълни, радиосвръзката може да се реализира чрез използване на една или повече междинни подобни станции, които се явяват ретранслатори. Станцията, която осигурява тези ретранслаторни функции, обикновено се нарича Digipeater (Digital Repeater) - диджипитър (цифров ретранслатор), или съкратено Digi (диджи).

Част от протокола AX.25 определя, че всяко TNC може да се използва и като диджипитър, освен ако не е забранена тази функция. Протоколът AX.25 позволява да се използват едновременно до осем диджипитъра при обикновена ретранслация.

При интелигентната ретранслация няма такива ограничения и може да се достигнат много големи разстояния, понякога хиляди километри при УКВ.


Способи за пакетна радиовръзка

За да се изяснят понятията обикновена и интелигентна ретранслация, ще бъдат описани по-подробно способите за пакетна радиосвръзка. При обяснението на тези способи, ще приемем няколко съкращения:

T, Term - терминал, крайна станция;

D, Digi - обикновен ретранслатор, диджипитър, DIGI;

N, Node - интелигентен ретранслатор, NODE;

B, BBS - BBS, пощенската кутия;

P, PMS - PMS, персонална система за съобщения;

a,b,c... - последователност на обмен.


Обикновена ретранслация

При тази ретранслация пакетът, който се предава от едната станция, се излъчва незабавно към другата. Потвърждението, с което отговаря втората, също без забавяне в ретранслатора се връща обратно. Осъществява се с команди от типа

C Term2 VIA Digi

Digi могат да бъдат от 1 до най-много 8 броя за една обикновена ретранслация. За Digi е необходим съвсем малък буфер. Използва се само в краен случай, при невъзможност за използване на друг тип. Създава много смущения за другите станции (QRM) и е ефективна когато няма излъчване от други в момента едновременно и в района на чуваемост на Term1 и на Term2 и на Digi, което на практика става рядко. Обикновено този тип ретранслация се забранява от SysOp на ретранслаторите за намаляване на QRM, въпреки че всеки цифров ретранслатор предлага този тип ретранслация. Освен това при този тип ретранслация може да се осъществи свръзка само между две станции, игнорирайки многоканалността на ретранслатора.

Retrans.gif

Ролята на Digi може да се изпълнява и от обикновени Term. Най-често приложима обикновената ретранслация е именно в този случай.

Интелигентна ретранслация

Основен вид ретранслация за пакетните радиомрежи. Тъй като ретранслацията става с междинно запомняне на по-голямо количество данни, за Node е необходим и достатъчно голям буфер. Пакетите се изпращат от Term1 към Node и Node изпраща потвърждение, че информацията е приета правилно (или не). След успешно приемане информацията се запомня в буфера на Node и изчаква подходящи условия, при което Node изпраща информацията на Term2. Term2 връща обратно потвърждение към Node.

Retransi.gif

На пръв поглед тоя способ изглежда по-бавен, но в действителност е по-ефективен и с много по-добри показатели от обикновената ретранслация. Подобрява се скоростта на преминаване на информацията при наличието на други кореспонденти на честотата и се намалява значително QRM, който се създава за тях.

Това е илюстрация само на принципа, в действителност всеки такъв ретранслатор разполага с няколко канала (10 и повече), и интелигентната ретранслация се осигурява за всеки канал поотделно и независимо.

Звукова ретранслация

Един малко странен за цифрова работа начин, но не е невъзможен и в определени случай също се използва. Ретранслацията се извършва с обикновен звуков ретранслатор. При него не се включва командата VIA и инициалите на звуковия репитър.

Обмен на съобщения - електронна поща

Това е и основното предназначение на мрежата за пакетна радиосвръзка. Осъществява се най-често с т.н. BBS (Buletin Board System) или пощенски кутии. С някои ограничения може да се осъществява и с PMS (Personal Message System) или персонални системи за съобщения.

Пощенски кутии - BBS

Принципът на обмен на съобщения е следният. BBS1 е пощенската кутия на Term1. Term1 изпраща съобщение в BBS1, адресирано до TermN, чиито BBS е BBSn. Съобщението се записва на диска на BBS1. При това програмата, с която е организиран BBS1 автоматично класифицира съобщението към кой от най-близките BBS (с които има свръзка BBS1), ще се изпраща, в зависимост от посоката (или пътя) по който се намира BBSn. Ако BBSn е непознат на BBS1, автоматично се подготвя съобщение към SysOp на BBS1 за това и очаква ръчна намеса на SysOp. Ако Bn е познат на BBS1, в точно определено време, в архивиран вид, съобщението се изпраща в най-близкия BBS по пътя към BBSn, оттам към следващия и т.н. докато достигне BBSn. BBSn записва това съобщение на диска и го разархивира. Когато TermN се свърже с BBSn, BBSn го информира, че има съобщение за него. TermN може да го прочете (приеме) и след това да го изтрие. Ако не го прочете, след определено достатъчно голямо време BBSn изтрива съобщението за TermN автоматично. Съобщението може да достигне и до BBSn по метода на целевата маршрутизация, който ще бъде описан по-късно. Особено предимство на системата е, че могат да се изпращат не само адресирани до определени хора съобщения, а и бюлетини до група хора, до определен район, континент, до цял свят и т.н. Съобщенията в различните участъци могат да минават през различни честотни диапазони, през спътник, по телефонна линия и др. При добре организирана система съобщението може за около 48 часа да обиколи цялото земно кълбо, а при използване на спътници това може да стане и само за няколко часа.

Bbss.gif

Персонални системи за съобщения - PMS, PBBS

PMS много наподобяват BBS, но са с ограничени възможности. Основната им функция е да осигурят възможност за запис на съобщение за собственика им или съсед, когато е изключен компютърът му, т.е. всички възможности се осигуряват от самото TNC. Естествено, с включване на програмата тези възможности се разширяват значително. Основният им недостатък е, че не могат да осигуряват автоматичен форвард (вж. речнника за чужди думи в приложенията) с BBS и помежду си. Удобни са за използване в райони, където няма близко BBS. Най-близкия BBS може да се програмира да изпраща съобщенията за даден PMS, но обратното автоматично е невъзможно. Силно ограничени са и допълнителните възможности и услуги BBS, а когато се разчита само на TNC такива просто не съществуват.

Директни свръзки

Най-често се използват за разговори или обмен на файлове. Някои крайни станции в зависимост от софтуера могат да осигуряват и режим конверс (разговор) между няколко станции едновременно.

Direct.gif


Мрежи за пакетна радиовръзка

Термина Network или мрежа за предаване на данни често се използва по различни поводи, но тук ще бъдат описани само два от тях. Мрежа за предаване на данни като понятие в този малък обем не може да бъде описана подробно.

Първо термина се използва за описание на различните форми на препредаване на данни, при което може да осъществите контакт с отдалечена станция, независимо от начина на препредаване на данните от междинните станции. Това наподобява телефонна мрежа, при която се набира телефонния номер на абонат.

Използват се различни типове мрежи. Това са TCP/IP, NET/ROM, ROSE и др. Провеждат се много противоречиви дебати относно използваните протоколи и как да продължи развитието на тези мрежи.

За друго често използвано значение на мрежи за предаване на данни може да се спомене така наречените BBS (Bulletin Board System) мрежи, които дават възможност да се използва от всички глобалната електронна поща. PR BBS (Packet Radio BBS), е компютърно базирана система за пакетна радиосвръзка, която предлага автоматичен (без необходимост от оператор), непрекъснат (обикновено 24 часов) достъп за предаване и приемане на съобщения и обмен на данни. Телефонните BBS системи са вече разпространени, преди да започне възникването на пакетната радиосвръзка, поради което ориентирането в тях е по-лесно. Принципите са същите, различна е само средата на разпространение - радиовълните заместват телефонната линия. Те могат с голям успех да се използват за изпращане на съобщения, без значение дали в момента кореспондента е насреща или не. BBS позволява да се запише адресирано до някого съобщение и подобно на пощенска кутия, когато той се свърже с BBS да го прочете. Това е толкова често използвана функция, че вече и обикновените TNC (по правило) имат собствена пощенска кутия (персонална система за съобщения, Personal Message System, PMS), подобно на BBS. При това дори да е изключен компютърът, кореспондента след свръзка може да остави определено съобщение.

Мрежите за пакетна радиосвръзка са динамични, постоянно изменящи се структури. На практика всяка компютърна система, отговаряща на стандартите, може безпрепятствено да се включи в мрежата. С включването си може вече да използва ресурсите на мрежата и самата тя да бъде използвана от другите абонати на мрежата. Аналогично по всяко време може да се изключи, без да наруши съществено функционирането на мрежата. Принципите на построяването й я правят силно гъвкава и адаптивна. Важен критерий за запазване на нормалното функциониране на мрежата е свързаността между съставящите я възли. Свързаността между два възела в съседни зони на пряка чуваемост зависи от броя на възлите в сечението на тези зони на чуваемост, т.е. по броя на възлите с които може да осъществи свръзка и единия и другия възел със зададено качество.

Link2.gif

В показания пример най-слаба е свързаността между възлите от зоните на чуваемост А и Б, а най-добра е свръзаността между възлите от зоните В и Г. Свързаността между възли от несъседни зони на чуваемост зависи освен това от броя на междинните зони на чуваемост. Така на показаната рисунка при еднаква топология на мрежата и разположение на възлите в първия случай свързаността е по-добра от втория случай.

Link1.gif

Гъвкавостта на пакетната радиомрежа освен от свързаността зависи силно и от избрания метод на маршрутизация. В зависимост от конкретния обем пакет-радиомрежата може да бъде изградена на една честота, на различни честоти или отделни нейни компоненти да са свързани с използване на друга среда на разпространение. В първите пакет-радиомрежи беше необходимо да се знае целия път с имената на всички ретранслатори и техния тип по пътя до желания кореспондент, за да се установи свръзка. Използвания в момента софтуер облекчава максимално тази дейност. Не е необходимо да се познава с подробности състава и принципите на изграждане и действие на мрежата, за да се работи в нея.

Мрежи за пакет-радио Пакет-радиомрежата е сложна, динамична система от пакет станции, предназначена за обмен на данни между близки или отдалечени точки чрез радиовълни. Тя има няколко разновидности.

BBS РАДИОМРЕЖИ

BBS радиомрежите са подсистеми на пакет-радиомрежите.

Служат приоритетно за обмен на електронна поща, но притежават и редица допълнителни възможности -за определяне на разстояния и азимут по географски координати и обратно, събиране на статистическа информация, пресмятане на орбити на ИСЗ и др.

МРЕЖИ ОТ ОБИКНОВЕНИ РЕТРАНСЛАТОРИ

В началото пакет-радиомрежите бяха изградени изцяло от диджипитри (DIGI) - обикновени цифрови ретранслатори. С възможности на диджипитри е снабден всеки TNC.

Диджипитърът работи подобно на гласовия рипитър с няколко основни различия. Рипитърът ретранслира всичко, което се подаде на входа му, а диджипитърът само това, което е адресирано за преминаване през него.

Рипитърът работи на две честоти - дуплекс, а рипитърът на симплекс (полудуплекс) - на една честота.

Няколко рипитъра могат да се свържат само твърдо като последователни ретранслатори, при диджипитрите подобна ретранслация е динамично изменяща се и се задава с команда на оператора.

С всичките си недостатъци обикновената ретранслация е вече история и се използва само в случаите, когато не е възможен друг начин на установяване на свръзка.

NET/ROM И THE NET МРЕЖИ

Мрежовите възли (NODE) подобно на диджипитрите позволяват свръзка между кореспонденти, които директно не могат да се свържат. Разликата е, че те правят това по-интелигентно: ако се използват DIGI, трябва да се знае пътя и позивните на междинните ретранслатори. При NODE това не е задължително. при DIGI операторът избира маршрута, а при NODE самите NODE избират оптималния маршрут, без да използват възможността за намеса на оператора.

при DIGI само последната станция потвърждава приемането на сигнала, което довежда до много повторения по цялото трасе едновременно и малка пропускателна способност. При NODE - всеки NODE потвърждава пакета на предишния, евентуални повторения се получават само между съседни NODE, без да се натоварва цялата мрежа с излишни смущения (QRM).

NODE са създадени през 1987 г. от Рон Райкс, WA8DED под името NET/ROM.

NET/ROM Node получиха голяма популярност поради лесното инсталиране - просто се заменя ROM-фърмуерът на обикновено TNC с NET/ROM-фърмуер. Идеологията на NET/ROM се развива постоянно от редица известни и неизвестни компютърни специалисти, дори от деца, а в момента с най добра популярност се ползва нейната разновидност The Net Node.

Node имат допълнителен идентификатор освен основния и вторичния. Той е мнемоничен и обикновено представлява лесно запомняща се комбинация от букви и цифри с дължина до 6 знака - обикновено някакво име, съкращение, евентуално символично представяне на честотата или обхвата. Нарича се още псевдоним (alias).

Примерно подобен възел в София има идентификатор SOFIA, възел на вр. Столетов има идентификатор STO144 и т.н. Използването му е равносилно на използването на позивната.

При свръзка чрез NODE може да се подходи по няколко начина.

NODE може да изпълнява няколко функции, най-често използваните са:

за установяване на свръзка,

за показване на списък с най-скоро чути станции, за показване на списък на други NODE (с които е възможно автоматично установяване на свръзка),

за показване на инструкции за маршрутизацията,

информация за апаратурата и местоположението и др.


Някои команди за предназначени само за SysOp (системният оператор на съответния NODE) и са достъпни след паролиране.

Списък с конкретните допустими команди също може да се получи с команда, която обикновено е H, ? или //H.

След запознаване с конкретните команди на NODE, може:

да се получи списък на чутите скоро станции и да се направи опит за свръзка с някои от тях;

да се подаде директно команда за свръзка с определена станция, ако е сигурно, че тя може да установи свръзка с този NODE;

да се разгледа списъка с другите NODE и се подаде команда за свръзка с някой от тях. При това NODE започва да установява свръзка с този NODE прозрачно за потребителя, т.е. без да е необходимо да се знае дали свръзката е директна или през няколко други NODE и по какъв начин преминава сигналът - изцяло по радио, чрез спътник или по друг път. След установяване на свръзката NODE информира за това потребителите;

да се започне ръчно установяване на свръзка с NODE един по един последователно по пътя до желания кореспондент, до установяване на свръзка с него.

KA-NODE

Това е възможност на модеми от типа на Kаntronics (без оригиналният KPC-1) и KAM (Kantronics All Mode) контролер.

Притежава възможност за Gateway (шлюз -прехвърляне към друг модем в многопортова пакет-станция). Не поддържа автоматична ретранслация.

SP-NODE

Софтуерна надстройка на WA8DED-фърмуера.

Притежава възможност за шлюз и поддържа автоматична ретранслация. Командите му започват с две наклонени черти - //.

ROSE

ROSE е съкращение от RATS Open System Environment (RATS - Radioamateur Telecommunications Society - Ню Джърси).

Мрежите от типа ROSE притежават следните елементи:

Rose X.25 Packet Switch - елемент с възможност за комутиране на пакети с TAPR TNC-2 на базата на стандартен X.25 протокол, дефиниран от CCITT (ITU) и ISO. Създаден от Том Молтън, W2VY.

ROSErver/PRMBS - система за електронна поща, W8RLI съвместима BBS с възможности за спрягате с Internet.

ROSErver/OCS (On-line Callbook Server) - елемент с възможности да дава информация за различни позивни. Разработен от Кейт Спроул, WU2Z и Марк Спроул, KB2ICI. Поддържа текстов и графичен интерфейс и е разработен за Макинтош-компютри.

ROSE/BBC (Buletin Broadcasting Controller) - елемент, който дава възможност за едновременно разпространяване на бюлетини с голяма надеждност и коригираща способност. Разработен от Гордън Бийти, N2DSY и адаптиран за UNIX от Марш Госнъл, AD2H.

ROSE/STS (Station Traffic System) - комплексна система за електронна поща за DOS и UNIX на Франк Уорън, KB4CYC.

Използването на ROSE е подобно на използването на телефонните мрежи за предаване на данни. Единственото, което трябва да се направи, е да се намери входна точка и да се подаде команда за свръзка с желания кореспондент, както набираме и телефонен номер, без значение къде се намира този кореспондент по структурата на мрежата. Необходимо е да се знае само входната точка, която ползва желания кореспондент и неговия идентификатор (позивна). Дори адресирането често става на базата на международното автоматично телефонно номеронабиране.

По всяко време, след свързване с комутатора от ROSE с изпращане на символ <CR> може да се получи информация за основните команди.

TCP/IP

TCP/IP е мрежова система протоколи, създадена в DARPA за нуждите на отбраната на САЩ.

Адаптирана за радиолюбителски нужди от KA9Q за DOS базирани компютри и създадения от него софтуер е наречена NET. С нейното усъвършенстване по-късно е преименуван в NOS.

Използва обикновен модем или TNC (превключено в KISS-режим - KISS е съкращение от израза "Keep It Simple, Stupid" - "Запази го прост и глупав" - при който се игнорират всички допълнителни функции на TNC и се използва само модема в него), необходимите за пакет-радио функции се емулират от компютъра (софтуера) и не са твърдо установени, както е с фърмуера на TNC. Това води до премахване на ограниченията на фърмуера и до лесното променяне или допълване с нови функции на пакет-станцията.

Една от главните функции на TCP/IP софтуера е интелигентната ретранслация и автоматична маршрутизация, които освобождават оператора от необходимостта да помни пътищата и друга информация - необходимо е да му е известен адреса и позивната на кореспондента.

TCP/IP се адаптира автоматично към натоварването на мрежата, което води до по-ефективно предаване на данни без необходимост от намеса на оператора. Поддържа директни разговори, обмен на файлове, има вградена BBS. При това тези функции и добавяните допълнителни могат да работят в многозадачен режим (т.е. да се използват едновременно). За тази цел всяка активна функция си формира самостоятелна сесия със системата.

За да се започне работа в мрежа TCP/IP е необходимо следното:

IP-адрес - уникален номер, идентифициращ пакет-станцията в TCP/IP мрежата. За да се получи IP, е необходимо да се контактува с IP-координатора за съответния регион (за България IP-координатор е Виктор, LZ1NY).

тъй като TCP/IP емулира повече от функциите на TNC, то не е необходимо задължителното наличие на TNC. Ако все пак е желателно използването на TNC, необходимо е предварителното му превключване в KISS-режим. Почти всички TNC поддържат KISS режим, а при тези, които не го поддържат, този недостатък много лесно се отстранява с проста подмяна на фърмуера с по-нов. С превключване в KISS се премахва цялата вградена интелигентност на TNC.

TCP/IP софтуер. Има много версии на софтуер за TCP/IP и много източници, от които е възможно снабдяването с такъв, примерно от BBS на N8EMR (тел.614-895-2553), KA1SVW (тел. 401-331-0907), от CompuServe, GEnie, AmericaOnLine, от Виктор (LZ1NY) или Тони (LZ3AI).

При наличието на тези три неща, остава да се извърши необходимото конфигуриране съгласно документацията на софтуера. Подробна информация също може да се намери и в други източници, например относно NOS в "NOSIntro" от Ян Уейд, G3NRW.

Има няколко погрешни мнения относно TCP/IP, поради които много потенциални потребители на TCP/IP изтриват разочаровани всички TCP/IP програми от системата си. Следните четири твърдения не отговарят на истината:

Радиооборудването, модемът и компютърът трябва да са включени денонощно. Това има основание дотолкова, доколкото подобрява показателите на мрежата като цяло, но не е задължително. С включването си в мрежата се получава новата поща, без да се загуби нищо. Ако апаратурата е денонощно включена, пощата се получава непосредствено с пристигането й в региона. Ако е изключена, пощата ще бъде съхранена в най-близката включена TCP/IP пакет-станция до включването на станцията на абоната, за когото е предназначена.

Трябва да се работи с DOS-базиран компютър. Повечето TCP/IP програми работят в средата на DOS, но това не означава, че няма разработен софтуер за работа в средата на WINDOWS или системи MACINTOSH, AMIGA, COMMODORE, ATARI и др.

Нужен е мощен компютър с много RAM и много свободно дисково пространство. Максималната скорост на трансфер дори при най-качествените радиоканали позволява да се работи и с обикновени XT компютри. Безусловно използване на мощни компютри с много памет и свободно дисково пространство е добре дошло, но не и задължително.

TCP/IP е несъвместим с останалия пакет-свят. Повечето бюлетини, разпространявани по другите пакет-мрежи, се разпространяват и по TCP/IP мрежите. Нещо повече - станцията TCP/IP може автоматично да отделя от съседните BBS само тези бюлетини, които представляват определен интерес за конкретния абонат. Между TCP/IP и останалите мрежи има достатъчно шлюзове, които позволяват свързване с останалия пакет-свят.

TexNET

В TPRS (Texas Packet Radio Society - Тексаско пакет-радио дружество) е разработена мрежа под името TexNET.

Тя е съставена от двупортови мрежови управляващи процесори NCP (Network Control Processor - процесори за управление на мрежата), които позволяват потребителски достъп по AX.25 1200 bps на единия порт на 144 MHz и междувъзлов обмен през другия порт на 430 MHz със скорост 9600 bps.

Операциите по междувъзловия обмен са прозрачни за потребителите и като цяло мрежата е с много добра пропускателна способност. Фърмуерът за TexNET поддържа 256 възела в една мрежа. Освен достъпа до мрежата всеки възел предлага ред допълнителни услуги - информация за времето, електронна поща, ретранслация и др. За да се получи достъп до TexNET, необходимо е просто да се осъществи свръзка с TexNET възел. Всеки възел осигурява различните си услуги чрез различни входни точки, които се различават по вторичния си идентификатор SSID:

SSIDs.jpg

Конферентните разговори позволяват три и повече кореспондента, свързани към един възел, да разговарят помежду си. TexNET BBS услугата е също организирана по особен начин. В една TexNET мрежа има само един възел с такива функции, с които се избягва вътремрежовия форвард. Свързването с него обаче се осъществява по един и същ начин, независимо дали е директна или през няколко възела. TexNET осигурява:

достъп до конзолата на възела, позволяващ да се игнорира NCP и да се получи директен достъп до конзолата;

ретранслация - не се различава от стандартната;

статистически данни - може да се изпрати заявка за списък с активността в кой да е възел от мрежата за текущия или предишния ден;

всеки абонат може да поддържа собствена PMS.

дава информация за времето.

дава информация за свързаността на възлите.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАКЕТ-РАДИОМРЕЖИТЕ

Електронна поща

Хенк Оредсон, W0RLI, се счита за бащата на пакет-радио BBS. Неговият BBS работеше на базата на компютър Xerox 820-I (Z80, CP/M, RAM 64 kB, 2s, 1p, 1FDD и дисплей 80х24 знака - всичко това само за $50).Работеше добре, на много евтина за времето си база и получи широко разпространение. Беше разработен софтуер и за други популярни системи.

Джеф Якобсън, WA7MBL, създаде софтуер за IBM PC. Хенк Оредсон също адаптира своя софтуер за IBM PC. Днес най-разпространен е софтуерът за IBM, но има разработен и за всички останали системи.

DX пакет-клъстер

В областта на DX винаги е имало тенденция за бързо разпространяване на новините за най-екзотични и далечни свръзки. По тези причини се наблюдава голяма пощенска активност при предстоящи или настоящи DX експедиции или други DX факти и събития. Често тази информация се променя в последната минута и обменът й чрез писма не е ефективен. Актуална информация започва да се разпространява по FM-репитрите, но истинска революция в това отношение са DX-клъстерите.

DX пакет-клъстерите са изградени на базата на стандартни пакет-станции със специализиран софтуер. Това позволява всички пакет-станции и възли да се свързват с тях. Изпълняват и функциите на стандартните пакет-възли. Различните пакет-клъстери могат да се обединяват в единна глобална мрежа подобно на BBS и да разпространяват помежду си DX информация. Разпространяват помежду си и точна информация за местоположението на всички осъществили DX свръзки и записали се в тях. Поддържат режим на конферетен разговор между трима и повече кореспонденти. Поддържат електронна поща подобно на BBS, но без възможности за форвард.

Най-използваната команда е SHow, която може да се ограничи само до DX, до определен обхват, район или конкретна страна, при което се изобразяват последни записани осъществени свръзки. При това освен факта за самата свръзка може да се получи и информация относно кореспондентите, апаратурите и районите, от които са работили.

Пакет клъстерите предоставят определена допълнителна информация за даден DX в зависимост от местоположението - разстояние, азимут, времена за изгряване и залязване на слънцето, най-високата и най-ниската приложима честота и др. Могат да дават и обобщена информация за разпространението на радиовълните.

Могат да осъществят достъп до различни бази-данни - примерно с информация за различни състезания, дипломи, QSL-информация, различни новини, комуникационни препоръки и стандарти и др.

APRS - автоматична пакет-радио информационна система

APRS (Automatic Packet Reporting System) е разработена от дългогодишния пакет-радио оператор Боб Брунинга (WB4APR). Тя възниква в резултат на изводите му, че много повече време в една свързочна система се отделя за определяне местоположението на отделните й елементи и тяхното свързване, отколкото за самото обменяне на данните.

Тя представлява алтернатива на традиционните мрежи за хора, които нямат интерес към апаратурата, хардуера и софтуера, разпространение на радиовълните, QSL или DX информация. По APRS преминава информация предимно за времето, за станали скоро събития, природни бедствия и др. подобни. При това всяка станция използва компютърно генерирана графична карта с другите APRS станции и свръзката се осъществява с позициониране на курсорът върху някоя от тях. Получената информация може да бъде текстова или графична.

APRS системите по правило излъчват събраната информация като UI пакети - неадресирани към никого, по-точно за всички. За изграждане на една APRS станция освен останалата апаратура е необходима GPS или Loran-C карта. Използват се ефективно ИСЗ.

Други приложения

Пакет-радио е добра основа и среда за разработване на други приложения. Най-популярни са различните бази-данни. Особено разпространени са т.н. "Бели страници"(White Pages, WP). Те дават решение на проблемите при разпространение на електронна поща чрез BBS форвард, а именно как да се разпространява информацията, кой кой BBS ползва. Чрез кратки съобщения тази система позволява местният BBS да разполага с данни чрез кой BBS може да открие търсен кореспондент. Други бази-данни са с QSL информация на базата на CD-ROM. Има и приложения като DOSgate на NM1D, FBB, функции на GP и SP, TS-DOS на LZ3AI и др., позволяващи да се стартират дистанционно програми при определени условия.

Непълна история на пакет радио мрежата в България

Първите стъпки на пакет радио в България за прокарани в края на 1980те години от Николай Ботев LZ1PV.


FBB BBS

По-известни AX25 BBSи: LZ0BBS, LZ2XA, LZ1JW(SK)


xNOS

LZ1KIS-5(SK) в института за космически изследвания на БАН София.


FlexNet LZ1KIS-1(SK), LZ4KK-1


DXSpider LZ0DXC(SK)

Nodes LZ0SOF, LZ0KOM, LZ0WYB


Речник на термини в областта на ПАКЕТ-РАДИО

abbreviated acknowledgment - съкратено потвърждение за приемане на пакет.

access authorization - разрешение за достъп.

ACIA - асинхронен комуникационен интерфейсен адаптер - интегрална схема, която може да се използва в интерфейсните устройства за предаване на данни. Функциите на този адаптер може да се изменят чрез подаване на определени сигнали на управляващите му входове.

ACK - acknowledgment - положително потвърждение (квитанция).

acknowledgment strategy - методи за потвърждение прравилността на приемането.

activity-sensing protocol - протокол за осигуряване на многостанционен достъп до канала с контрол на активността.

address binding - присвояване на адрес.

AFSK - съкращение за тонално-честотна манипулация.

AJ - antijamming - шумоустойчивост.

AJM - antijam margins - запас от шумоустойчивост.

alerting information - информация за готовност; опознавателна информация.

algorithm for channel access - метод за осигуряване на достъп до канала.

ANSI - Американски национален институт по стандартизация.

arbitrary scheduled packet - пакет, предаван със случайно планиране.

arrival time - време за постъпване (приемане).

ASCII - американски стандартен код за обмен на информация - стандартна схема за кодиране на информацията, въведена през 1963 година и широко използвана в много машини. Седемразряден код без контрол по четност, обезпечаващ 128 различни комбинации.

automatic retransmission control procedure - процедура по автоматично управление на повторното предаване.

average degree - средно число съседни възли в пакетна радиомрежа.

backbone network - опорна мрежа.

background activity - фоново извършване - в пакетните мрежи например изпълнение на операции по избор на маршрут.

backlog - брой на непредадените пакети.

bandwidth - честотна лента.

base station - базова станция в пакетна радиомрежа с подвижни обекти.

baseband link - линия за свръзка в лентата на модулиращите честоти (на основната честота); теснолентова линия за свръзка.

baseband store-and-forward processing - обработка на сигналите (информацията) в основната честотна лента с междинно съхранение.

battlefield data system - система за предаване на данни в район на водене на бойни действия.

Battlefield Information Distribution Network - полева мрежа за разпределение на информацията.

bit rate - скорост на предаване - броят на предадените битове за една секунда.

bridge - мост - устройство, което се използва за съединяване на две мрежи или абонат и мрежа и присъствието на което обикновено е прозрачно за абоната (за разлика от шлюза, който по правило е непрозрачен). Може да съединява еднотипни или разнотипни мрежи.

broadband - модулирано предаване - метод за предаване на информацията, при който в съобщителната среда се предава модулиран сигнал.

broadcasting - радиоразпръскване, предаване на някакъв вид информация до всички, включително и предаване на данни до всички възли в мрежата.

BTMA - busy-tone multipple access - многостанционен достъп по сигнал за заетост.

butting packet - вклиняващ се в поредица от пакети пакет.

call - повикване, позивна, повиквателен знак, инициал.

capture capability - способност за прихват на сигнали или пакети.

captured packet - прихванат пакет; пакет, успушно приет в условията на едновременно приемане на няколко пакета.

carrier sense - контрол на носещата.

CCITT - международен консултативен комитет по телеграфия и телефония - МККТТ. От началото на 1996 година е преименуван в ITU - международна телекомуникационна общност.

CDMA - code dividion multiple access - многостанционен достъп с кодово разделяне на сигналите.

cellular grid concept - клетъчен принцип на строеж на зоните на обслужване.

channel access - достъп (осигуряване на достъп) до канала.

channel access protocol - протокол за осигуряване на достъп до канала.

channel capacity - пределна пропускателна способност (капацитет) на канала, максимално значение на физическата скорост на цифровия поток в канал със зададени характеристики.

channel sharing - колективно използване (разпределение на ресурсите) на канала.

channel throughput - реалната пропускателна способност (производителност) на канала, фактическата скорост за предаване на данни в канал със зададени характеристики.

channel usage - коефициент на използване на канала.

channeling - разнасяне на канали, например по честота.

checksum - контролна сума - прост метод за откриване на грешки, основан на анализ на известен набор от данни или участък от програма (файл).

clear - открит, незасекретен (за текст).

cluster - абонатска група, клъстер.

cluster link - служебен канал за свръзка между централни (главни) възли на абонатски групи.

cluster linkage - свързване на абонатски групи.

clusterhead - главен, централен възел в абонатска група.

clustering - образуване на абонатски групи.

CNR - Combat Net Radio - тактическа радиомрежа, радиомрежа на бойното поле.

CNR PR - Combat Net Radio Packet Radio - пакет-радиостанция в тактическа радиомрежа.

code rate - кодова скорост, скорост на кода - отношение на броя на двоичните символи в изходното съобщение към броя на двоичните символи в закодираното съобщение.

code seed - образуващ полином на кода.

code slotting - сегментиране на кода.

coding gain - подобрение в резултат от кодирането.

collision - конфликт, сблъсък, стълкновение.

collision-prone environment - работа в условията на лавинообразно образуване на конфликти.

communication overheads - загуби на пропускателна способност.

congestion control protocol - протоколи за управление на мрежата в условия на претоварване.

connected - установена е свръзка.

connectionless routing - маршрутизация без пряка свръзка; маршрутизация с използване на виртуални канали.

connectivity - свързаност; възможност за установяване на свръзка.

connectivity information - информация за свързаността.

connectivity outage - срив в предаването на информацията поради нарушаване на свързаността.

contention-based routing algorithm - съревнователен алгоритъм за маршрутизация.

contention-based system - система със свободен достъп, съревнователна (състезателна) система.

contention-free system - система с контролируем достъп, безконфликтна система.

control overheads - препълване с управляваща ниформация.

control traffic - управляващ трафик, поток от управляваща информация.

conversational mode - диалогов режим.

CR - съкращение на Cariage Return - символа ENTER, RETURN.

CRC (ciclic redundancy check) - контрол с използване на цикличен код с излишък.

CSMA - Carrier Sense Multiple Access - многостанционен достъп с контрол на носещата.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection) - многостанционен достъп с откриване на носещата честота и разпознаване на конфликтите - основен метод за многостанционен достъп в пакетните радиомрежи и в локалната мрежа ETHERNET. При него всички устройства, свързани в мрежа, проверяват дали в момента се предава информация (т.е. откриват носеща честота) преди да започнат предаването си.

DARPA - Defense Advansed Research Projects Agency - Управление за перспективни научно-изследователски работи на МО на САЩ

data link control - управление на линии (канали) за предаване на данни.

data portion of the packet - информационна част на пакет.

data-forwarding protocol - протокол за прехвърляне (адресирано предаване) на данни.

datagram - метод за предаване на информация, използван в мрежите с пакетна комутация, при който части на съобщението (кадри, пакети) могат да се предават в произволна последователност и по различни маршрути, а правилната последователност се възстановява от получателя.

data-link header - заглавна част с информация относно канала за предаване на данни.

DCE - Data Communication Equipment - апаратура за предаване на данни.

degree of communication redundancy - степен на резервираност (с канали или свързочни средства) в свързочна система.

degree of connectivity - степен на свързаност.

delay performance - временни характеристики.

DES - Data Encryption Standard - стандарт за засекретяване на данни, разработен и приет от Националната служба по стандартизация на САЩ.

destination - пункт на предназначение.

destination address - адрес на получателя.

destination user - търсен потребител, потребител от пункта на предназначение.

digitally controlled direct sequence minimum shift keyed spread-spectrum radio - система за радиосвръзка с разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност по метода на манипулация с минимална девиация при цифрово управление.

direct connectivity - непосредствена свързаност, възможност за установяване на свръзка без междинни звена.

direct radio connectivity - пряка радиосвързаност, пряк радиоконтакт.

direct sequence (pseudo-random noise) spread spectrum - разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна шумоподобна последователност.

direct sequence spread spectrum signal - сигнал със спектър, разширен чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност.

directional-omni data rate - скорост на предаване на данни при използване на насочена предаваща и ненасочена приемна антена.

disconnected - преустановена е свръзката.

distant cluster - отдалечена абонатска група.

distributed network control - децентрализирано (разпредено) управление на мрежата.

distributed roting techniques - методи за децентрализирана (разпределена) маршрутизация.

domestic - вътрешнодържавен; с гражданско предназначение; местен.

downlink - низходяща линия, линия в посока от централен компютър към терминал.

download - прехвърляне на програми, файлове или други данни от краен терминал на централен компютър.

DTE - Data Terminal Equipment - крайно терминално оборудване.

dummy packet - празен (неинформационен) пакет, предава се за поддържане на свързаността в мрежата или да не се разпадне свръзка поради изтичане на определено предварително зададено време.

electronic mail - електронна поща - обмен на съобщения между потребители на електронно-изчислителни машини, при което ЕИМ поема функциите по съхраняване и предаване на съобщенията, при което не е задължително и двамата кореспонденти едновременно да са на машините.

encoder - кодер, шифратор.

encoding - кодиране.

encription - шифриране - процес (обикновено обратим) на превръщане на текст в шифриран вид, който позволява да се съхраняват и предават данните с по-високо ниво на защитеност.

end-to-end encription - процес на предаване на засекретена информация, при който не се извършва междинно разсекретяване и засекретяване.

enhanced routing algorithm - усъвършенстван алгоритъм за маршрутизация.

entry - въвеждане, например на нова пакет станция в мрежа за пакетна радиосвръзка, запис.

error control - отстраняване на грешки.

error rate - процент на грешки - при предаване на данни отношението на неправилно предадените към общия брой на предадени елементи.

event driven algorithm - алгоритъм със случайно управление.

far forward tactical environment - условия за осигуряване на тактическа свръзка на войските от първия ешалон.

FIFO - First In First Out - първи влязъл, първи обслужен - режим на серийния интерфейс.

file transfer - предаване на файл.

file-transfer traffic - трафик на предаване на файловел

firmware - системно програмно осигуряване на производителя на дадено устройство, записано на постоянно-запомнящо устройство.

fixed-length packet - пакет с постоянна дължина.

fixed-site network - мрежа с неподвижни (стационарни) абонати

flow control - управление на потока - процедури по ограничаване на скоростта на предаване на данни до величина, съответстваща на скоростта на тяхното приемане. Може да се осъществява на две нива: на ниво на единната линия приемник-предавател и на ниво отделен ретранслационен участък.

flow control protocol - протокол за управление на потока.

forward - процес на предаване на съобщения между два BBS.

forward area communications - средства за свръзка на войските от първия ешалон.

forward area tactical environment - условия за осигуряване на тактическа свръзка с войските от първия ешалон.

forwarding - адресирано предаване на данни; избор за направление на предаване на даннни при маршрутизация; насочена ретранслация.

forwarding delay - задръжка при адресирано предаване на данни.

forwarding information - съпроводителна информация при адресирано предаване на данни, информация за направлението на по-нататъшното предаване на данни.

forwarding protocol - протокол на адресиран предаване на данни.

forwarding radio - радиостанция, осигуряваа ретранслация на адресирана информация.

frame - кадър - крайна последователност от битове, изпращани последователно един след друг в мрежата. Кадърът е основна единица при предаването на данни и обикновено съдържа собствена служебна информация за адресиране и проверка за грешки.

frame check sequence (FCS) - контролна сума на кадър - 16 или 32-битово поле, съдържащо изчислена по определен алгоритъм контролна сума от съдържанието на кадъра, служеща на контрол за вярното му приемане.

frequency division multiple access - многостанционен достъп с честотно разделяне на сигналите.

frequency hit - съвпадане на честотите, точна честотна настройка; сблъсък (конфликт, наслагване) на пакети, предавани на една и съща честота.

frequency hopping - псевдослучайна пренастройка на работната честота, скачаща честота.

frequency hopping pattern - честотно-временна матрица, по която се извършва псевдослучайната пренастройка на работната честота.

frequency hopping spread spectrum - разширяване на спектъра чрез псевдослучайна пренастройка на работната честота.

frequency reuse - многократно използване на честотен ресурс.

frequency slot - честотен сегмент или канал.

FTP - File Transfer Protocol - протокол за предаване на файлове - протокол за съвместен достъп до файлове, работещ в слоеве от 5 до 7 на модела OSI.

fully connected network - пълносвързана мрежа.

gateway - шлюз - вход в или изход от комуникационна мрежа в друга мрежа, директно несъвместима с първата. Шлюзовете на комуникационните мрежи извършват преобразуване на кодове и протоколи.

gateway based addressing - адресация с използване на признаците на шлюз; адресация за обмен на пакети между отделни шлюзове.

global communication system - система за глобална свръзка.

global roting table - маршрутна матрица с информация за маршрутите за цялата мрежа.

global route - глобален (междуконтинентален или пък използван по цялата топология на мрежата) маршрут.

greedy user - жаден потребител, потребител, осъществяващ бързи изменения на работното си разписание или пък претоварващ мрежата.

ground wave channel - канал за свръзка, използващ повърхностни (земни) вълни.

handshaking - потвърждаване на установяването на свръзка - действие или процес, свързан с необходимост от потвърждение за установена свръзка.

HDLC - High-level Data Link Control protocol - протокол от високо ниво за управление на канали за предаване на данни.

head node - водещ възел, главен възел.

header - заглавие - определена закодирана информация, предшестваща по-общ набор от данни и съдържаща някои сведения за него, например за неговата дължина.

header encription - засекретяване на заглавието на пакета.

heavy traffic - натоварен трафик. hello originator - източник (инициатор) на повикването.

hello packet - повикващ пакет.

hierarchical network - мрежа с йерархическа структура.

high-load condition - състояние на голямо натоварване на мрежата.

highly formated message - съобщение с твърдо зададен формат (формализовано съобщение).

highly loaded network - високонатоварена мрежа.

high-priority traffic - високоприоритетен поток информация.

hit - попадение, съвпадане, стълкновение, конфликт, наслагване, съвет на място.

hop - елемент на сигнал с псевдослучайна пренастройка не честотата; ретранслационен участък; скок в КВ-трасе.

hop counter - брояч на ретранслационните участъци.

hop-counter-based routing scheme - метод на маршрутизация, основан на преброяване на броя на ретранслационните участъци по различните маршрути.

host - главна електронно-изчислителна машина.

host accessibility - възможност за свръзка с главната електронно-изчислителна машина.

host computer - главна ЕИМ, която освен традиционните функции на другите машини в мрежата изпълнява и някои допълнителни, най-вече по управлението и анализа на действието на мрежата.

hostile environment - сложна електромагнитна (шумова) обстановка.

individual radio-to-radio link - линия за свръзка между две радиостанции.

integrated electronic battlefield - интегрално радиоелектронно осигуряване на района на водене на бойните действия.

intended receiver - приемник на кореспондента.

interception - радиопрехват.

interface - граница, средства за спрягане, спрягане, осигуряване на спрягане, взаимодействие. Границата между две системи, устройства или програми. Елементи на съединеието и спомагателни функции на управлението, използвани за съединяване на устройства или програми. Характеристика на взаимосвръзката между устройства или програмни единици.

internet - съвкупност от междумрежови съединения; глобалната мрежа за предаване на данни Интернет.

internet connectivity - междумрежова свързаност; съвкупност от междумрежови съединения.

internet service - служба за осигуряване на междумрежов обмен.

internetwork community - междумрежови съединения.

internetworking - осигуряване на междумрежов обмен

internodal link - междувъзлова линия за свръзка.

inter-radio range measurement - измерване на разстоянието между радиостанции.

intracluster routing - вътрегрупова маршрутизация.

IP - Internetwork Protocol - протокол за междумрежови свръзки, стандарт на ISO и ARPA.

ISO - International Standards Organization - Международна организация по стандартизация, разработваща стандарти за международен и вътрешен обмен на данни. Стандартите са препоръчителни. Представителят на САЩ в ISO е ANSI - American National Standards Institute.

ITU - International Telecommunication Union - международна телекомуникационна общност - ново наименование на CCITT (МККТТ).

jam resistant - шумоустойчив.

jammer - станция за радиосмущения.

jamming - създаване на преднамерени смущения; радиоелектронно подавяне.

jam-proof - шумозащитен.

LAN - Local Area Network - локална мрежа - компютърна мрежа за последователно предаване на данни на къси разстояния, която свързва компютри и периферия по стандартен начин.

layer - ниво (слой).

level of homing - степен на взаимодействие между пакет-станциите - брой на пакет-станциите, с които дадена пакет-станция е установила свръзка .

lightly loaded network - слабонатоварена мрежа.

limited control traffic - трафик с ограничени възможности за управление.

line-of-sight communication range - далечина на радиосвръзката в пределите на пряката видимост.

link encription - линейно засекретяване - с разсекретяване и наново засекретяване във всеки възел по маршрута.

link failure - неуспешна свръзка, нестабилна свръзка.

linked cluster - свързани абонатски групи.

link-qualiti measure - показател за качеството на свръзката в линия за свръзка.

link-quality updates - обновяване на показателите за качество на свръзката в линия за свръзка.

login (logon) - регистрация - процес на влизане на потребител в системата, обикновено свързана с някои особености по осигуряване на достъпа.

logof (logout) - процес на напускане на системата след завършване на работата с нея.

long-haul network - мрежа за далечна свръзка.

loop network - мрежа с кръгова топология.

mailbox - пощенска кутия - област от паметта или дисковото пространство, заделени за съхраняване на документи или данни, предадени чрез електронна поща и съответното програмно осигуряване.

man-machine interface - потребителски интерфейс, човек-машина.

MBPS - MBit/s - единица мярка за скоростта на предаване на данни - 1 МБит/секунда.

mean rescheduling delay - средна задръжка до повторно предаване след изменение на разписанието.

mean traffic rate - средна интензивност на трафика.

microprocessor based packet switch - комутатор на пакети, съдържащ микропроцесор.

military application - военно приложение, използване във военното дело.

minimum operational overheads - минимални експлоатационни разходи.

MMI - man-machine interface - потребителски интерфейс, интерфейс човек-машина.

mobile environment - свръзка с подвижни обекти.

mobile radio network - мрежа за радиосвръзка с подвижни обекти.

mobile repeater infrastructure - инфраструктура от ретранслатори за свръзка с подвижни обекти.

mobile tactical communications - тактическа система за свръзка с подвижни обекти.

mobile user - абонат от подвижен обект.

multi access protocol - протокол за осигуряване на многостанционен (колективен) достъп.

multicast - едновременно предаване към няколко абоната.

multihop channel - канал с (няколко) ретранслации.

multihop network - мрежа с ретранслации.

multiple access - многостанционен (колективен) достъп.

multiple access capability - способност да се осигурява многостанционен достъп.

multiple access protocol - протокол за осигуряване на многостанционен достъп.

multiple homing - множествено подвключване, например на няколко абоната към една пакет-станция.

multiple-path forwarding - адресирано предаване на данни по няколко маршрута едновременно.

multi-user capability - възможност за едновременна свръзка между няколко абоната; брой на едновременно обслужвани абонати.

NAK - acknowledgment - отрицателна квитанция, потвърждение за неправилно приемане.

neighboring radio - съседна пакет-станция.

network - компютърна мрежа - съвкупност от комуникационни канали и апаратури, свързващи два или повече компютъра.

network access - достъп до мрежата.

network algorithm - алгоритъм на функциониране (организация) на мрежа.

network analyst - системотехник; специалист по мрежи.

network control - управление на мрежа

network deployment - развръщане на мрежа; установяване на изходната й топология в съответствие с изискванията за достигане на необходимата пропускателна способност.

network directory - справочник, регламентиращ работата на мрежата.

network entry - точка на привързване (достъп, подвключване) към мрежата.

network maintenance - техническо обслужване на мрежа.

network measurement algorithm - алгоритъм на измерване на параметрите на мрежата.

network menagement - организационно управление (ръководство) на мрежата; управление на операциите, извършвани в мрежата.

network robustnest - устойчивост на мрежата.

network routing - избор на маршрут, маршрутизация в мрежата.

network-based addressing - адресация с използване на мрежови признаци; адресация за междумрежов обмен на пакети.

network-based device - устройство, привързано към мрежата или участващо в нея.

networking - организиране на мрежа.

network-wide AJ performance - интегрална шумоустойчивост на цялата мрежа.

network-wide connectivity - свързаност, отчитаща възможността почифтно да се свързват всички абонати на мрежата.

network-wide routing - маршрутизация по цялата мрежа.

NIU - network interface unit - блок за спрягане с мрежата; блок за формиране и разформиране на пакети.

node - възел - точка на свързване в мрежата. При мрежите за пакетна комутация това е някакво комуникационно устройство.

nongeographic routing approach - метод за маршрутизация, реализиран без използване на наземни средства, само с използване на космически сегмент.

nonhomogenous network - мрежа с нееднородна структура.

non-intelligent attack - радиоелектронно подавяне чрез използване на нискоефективни смущения (смущения с проста структура).

normalized throughput - относителна производителност, реализирана пропускателна способност, измерена в проценти от максималната производителност (пропускателна способност).

omni (toroidal) pattern - ненасочена диаграма на антена.

optimal routing path shift - отклонение от оптималния път при маршрутизация.

originating user - търсещ, повикващ абонат.

OSI-model - Open System Interconnection Model - модел за взаймодействие между отворени системи - международно призната съвкупност от стандарти за взаимодействие между компютърни системи.

outstanding packet - необработен пакет.

overall network connectivity - обща свързаност в мрежата.

pacing delay - задържане в ретранслационен участък.

pacing protocol - протокол с регулиране на темпа.

packet acquiring - приемане (прихващане) на пакет.

packet body - основно съдържание на пакета.

packet capture - приемане (прихващане) на пакета.

packet radio - пакетна радиосвръзка - способ за предаване на данни, при който за транспортиране на пакетите се използват радиосигнали.

packet radio networking - организиране на мрежа за пакетна радиосвръзка.

packet radio system - система за пакетна радиосвръзка.

packet sectioning - структура на пакет.

packet switching algorithm - алгоритъм за комутация на пакети.

packet sync - синхронизация на пакети.

packet time stamping - временна маркировка на пакетите.

packet-radio environment - режим на пакетна радиосвръзка; среда за използване на пакетна радиосвръзка.

packet-switched network - мрежа с комутация на пакети.

PAD - Packet Assembler Disassembler - устройство за формиране и отформиране на пакети за нуждите на комуникационните протоколи.

partial routing information - частична информация за маршрутизация.

physical connectivity - физическа свързаност.

play-back attack - радиоелектронно електронно подавяне чрез използване на ретранслиране на смущения.

PR - packet radio - система за пакетна радиосвръзка; пакетна радиосвръзка; пакетна радистанция; пакет-станция.

PRN, PRNet - packet-radio network - пакетна радиомрежа.

propagation loss - загуби при разпространение на радиовълните.

protection against jamming - радиоелектронна защита.

protocol - протокол.

PRU - packet radio unit - пакет-станция, станция за пакетна радиосвръзка.

PSK - phase shift keying - фазова манипулация.

queuing delay - задържане поради изчакване в опашка.

radio connectivity - радиосвързаност.

radio propagation - разпространение на радиовълните.

radio range - далечина на радиосвръзката.

radio silence - радиомълчание.

reply packet - пакет-отговор.

retransmission pacing interval - интервал, съответстващ на темпа при повторно предаване.

retransmission time-out - преустановяване на повторното предаване.

robust AJ behavior - устойчиво към въздействие с преднамерени смущения функциониране.

robust network - устойчива мрежа.

roting inconsistency - несъвместимост на маршрути.

round-trip - двупосочно предаване на сигнал - от началото на линията до края и обратно.

route - маршрут - списък с възли, през които трябва да преминат пакетите, за да достигнат до получателя.

routing - маршрутизация, избор на маршрут.

routing dynamics - динамично разпределение на маршрути.

routing information - информация за маршрутизация.

routing server - станция за избор на маршрут.

routing table - таблица с маршрути.

routing update - обновяване на маршрутите.

routing update packet - пакет с информация за обновяване на маршрутите.

SDLC - Synchronous Data Link Control - протокол от високо ниво за управление на каналите за предаване на данни на фирмата IBM.

secure communication - засекретена свръзка.

securing (security) - защита на информацията; засекретяване.

self-jamming - създаване на собствени смущения.

server - възел от мрежа, осигуряващ обслужването на мрежовите терминали чрез разпределение на определенни мрежови ресурси между тях.

silent node - неизлъчващ възел, възел, работещ в режим на радиомълчание.

skywave channel - канал за свръзка с използване на пространствена (йоносферна) вълна.

spoofing - създаване на имитационни смущения.

spreading code - код, използван за разширяване на спектъра на сигнала.

spreading factor - коефициент на разширяване на спектъра на сигнала.

spreading sequence - последователност, разширяваща спектъра на сигнала.

SS - spread spectrum - разширяване спектъра на сигнала.

static routes - маршрутизация по закрепени маршрути.

store-and-forward network - мрежа с междинно съхраняване на информацията.

subverted node - пленен възел, който се използва от противника за събиране на информация и внасяне на дезинформация.

survivable features - жизнеустойчивост, живучест.

survivable radio network - пакетна радиомрежа с повишена жизнеустойчивост.

survivable radio protocol - протокол, осигуряващ повишена жизнеустойчивост.

TCP - transmission control protocol - протокол за управление на предаването.

terminal - терминал, крайно устройство, крайна станция, заключителен символ.

throghput-delay performance - зависимост между реализираната пропускателна способност (производителност) на мрежата и задържането при предаване на съобщения.

time-domain random access - произволен достъп във временна област.

time-of-day - действително време.

tone signal - теснолентов сигнал.

toroidal antenna - антена с ненасочено действие.

traffic level - интензивност на трафика.

traffic pattern - вид на трафика.

transmission - предаване, цикъл на предаване.

transparent - прозрачен режим, при който се предават всички символи без никакви изменения или пък без никаква необходимост от намеса на оператора.

unattended repeater - необслужваем ретранслатор.

uplink - възходяща линия за свръзка, линия по посока към централен (главен) компютър.

urban environment - условия за свръзка в населен пункт.