DIGI:PACKET

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

Същност на Пакет-Радио

"Бракът между електронно-изчислителните машини и комуникационните средства отдавна вече е сключен - сега просто се консумира." Роже Фаро

Пакетната радиосвръзка е вид цифрова комуникация по протокол X25 и по-точно по неговата разновидност за радиоканали AX25.

Представлява свободна от грешки свръзка между два компютъра, оборудвани с модеми и радиостанции, при което радиоканал е средата на разпространение на информацията.

Пакет-радио е терминът, който се е обособил в цял свят за пакетната радиосвръзка.

Нови технологии (WiFI, WiMAX и др.) постепенно изместват пакет-радиото, но не могат да осигурят толкова големи разстояния, толкова тясна честотна лента и използване на относително ниски (КВ и УКВ) честоти.

Какво друго обуславя широкото и бързо разпространение на пакет-радио?

То има няколко основни предимства:

- висока (относително) скорост на обмен;

- комуникация без грешки;

- ефективно използване на спектъра - на една честота по едно и също време работят много кореспонденти;

- осигурява провеждане на радиосвръзки не в реално време, т.е. не е задължително по едно и също време да са включили апаратурите си кореспондентите и да са налице самите кореспонденти;

- изгражда самоусъвършенстваща се система - всяка станция, включила се в мрежата, увеличава нейните възможности;

- обмен на бинарни файлове;

- лесно разширяване със спътникови станции, развитие до система за оповестяване и свръхдалечни свръзки;

- многократна автоматична цифрова ретранслация (digipeating) за дълги разстояния;

- поддържане на мрежа за предаване на данни;

- бързо сглобяване на мрежата - може да се каже, че не е необходимо да се прави нищо допълнително, за да се сглоби мрежата за пакетна радиосвръзка. Всичко става автоматично при удачно конфигуриране на пакет-станциите. Може да се наложат единствено организационни мерки за подходящо разполагане на станциите (или включване на допълнителни ретранслатори) с цел подобряване на свързаността и събиране на статистика за ефективно управление на трафика;

- приятелски настроен потребителски интерфейс на съвременния софтуер и др.

Откриването и коригирането на грешки е основното предимство на пакетната радиосвръзка. При нея, използвайки HDLC и AX.25 протокол, данните се проверяват и сравняват, преди да се потвърди от приемната станция тяхното приемане. Не е задължително детайлното познаване на HDLC и AX.25, за да бъде осъществена пакетна радиосвръзка. Устройство, наречено TNC (Terminal Node Controller - терминално-възлов контролер), поема всички функции по изпълнение спецификациите на тези протоколи. TNC по същество е един малък компютър, програмиран да спазва препоръките на HDLC и да направи повечето функции на AX.25 леснодостъпни до нас като потребители. Откриването на грешки е значително по интелигентно в сравнение с AMTOR.

В резултат достоверността чувствително нараства. Вероятността да се приеме грешна информация е по-малка от 1.10-6. Поради това на практика пакетната радиосвръзка е режим за предаване на информация, освободен от грешки.

Историята

За първи път през 1970 година са свързани компютри по радиопът от радиолюбители в Университета на Хавайските острови. Името на мрежата е било ALOHAnet и е била от 7 компютъра, разположени на 4 острова.


Пакетна компютърна връзка по радиоканал

TCP/IP over AX25

Има отредена клас А мрежа за експериментите на радиолюбителите. 44/8

За България е определена клас B - 44.185/16 с координатор Виктор Маринов, LZ1NY. Поради слабия интерес към пакетната връзка, в България има раздадени малко IPта от 44.185.х.х. Рутерите на 44/8 се намират в ucsd.edu. Рутера на 44.185.2/24 се намираше в Института за космически изследвания на БАН. От няколко години е изключен поради липса на потребители.

Непълна история на пакет радио мрежата в България

Първите стъпки на пакет радио в България за прокарани в края на 1980те години от Николай Ботев LZ1PV.


FBB BBS

По-известни AX25 BBSи: LZ0BBS, LZ2XA, LZ1JW(SK)


xNOS

LZ1KIS-5(SK) в института за космически изследвания на БАН София.


FlexNet LZ1KIS-1(SK), LZ4KK-1


DXSpider LZ0DXC(SK)

Nodes LZ0SOF, LZ0KOM, LZ0WYB


Речник на термини в областта на ПАКЕТ-РАДИО

abbreviated acknowledgment - съкратено потвърждение за приемане на пакет. access authorization - разрешение за достъп. ACIA асинхронен комуникационен интерфейсен адаптер - интегрална схема, която може да се използва в интерфейсните устройства за предаване на данни. Функциите на този адаптер може да се изменят чрез подаване на определени сигнали на управляващите му входове. ACK - acknowledgment положително потвърждение (квитанция). acknowledgment strategy методи за потвърждение прравилността на приемането. activity-sensing protocol протокол за осигуряване на многостанционен достъп до канала с контрол на активността. address binding присвояване на адрес. AFSK съкращение за тонално-честотна манипулация. AJ - antijamming шумоустойчивост. AJM - antijam margins запас от шумоустойчивост. alerting information информация за готовност; опознавателна информация. algorithm for channel access метод за осигуряване на достъп до канала. ANSI Американски национален институт по стандартизация. arbitrary scheduled packet пакет, предаван със случайно планиране. arrival time време за постъпване (приемане). ASCII американски стандартен код за обмен на информация - стандартна схема за кодиране на информацията, въведена през 1963 година и широко използвана в много машини. Седемразряден код без контрол по четност, обезпечаващ 128 различни комбинации. automatic retransmission control procedure процедура по автоматично управление на повторното предаване. average degree средно число съседни възли в пакетна радиомрежа. backbone network опорна мрежа. background activity фоново извършване - в пакетните мрежи например изпълнение на операции по избор на маршрут. backlog брой на непредадените пакети. bandwidth честотна лента. base station базова станция в пакетна радиомрежа с подвижни обекти. baseband link линия за свръзка в лентата на модулиращите честоти (на основната честота); теснолентова линия за свръзка. baseband store-and-forward processing обработка на сигналите (информацията) в основната честотна лента с междинно съхранение. battlefield data system система за предаване на данни в район на водене на бойни действия. Battlefield Information Distribution Network полева мрежа за разпределение на информацията. bit rate скорост на предаване - броят на предадените битове за една секунда. bridge мост - устройство, което се използва за съединяване на две мрежи или абонат и мрежа и присъствието на което обикновено е прозрачно за абоната (за разлика от шлюза, който по правило е непрозрачен). Може да съединява еднотипни или разнотипни мрежи. broadband модулирано предаване - метод за предаване на информацията, при който в съобщителната среда се предава модулиран сигнал. broadcasting радиоразпръскване, предаване на някакъв вид информация до всички, включително и предаване на данни до всички възли в мрежата. BTMA - busy-tone multipple access многостанционен достъп по сигнал за заетост. butting packet вклиняващ се в поредица от пакети пакет. call повикване, позивна, повиквателен знак, инициал. capture capability способност за прихват на сигнали или пакети. captured packet прихванат пакет; пакет, успушно приет в условията на едновременно приемане на няколко пакета. carrier sense контрол на носещата. CCITT международен консултативен комитет по телеграфия и телефония - МККТТ. От началото на 1996 година е преименуван в ITU - международна телекомуникационна общност. CDMA - code dividion multiple access многостанционен достъп с кодово разделяне на сигналите. cellular grid concept клетъчен принцип на строеж на зоните на обслужване. channel access достъп (осигуряване на достъп) до канала. channel access protocol протокол за осигуряване на достъп до канала. channel capacity пределна пропускателна способност (капацитет) на канала, максимално значение на физическата скорост на цифровия поток в канал със зададени характеристики. channel sharing колективно използване (разпределение на ресурсите) на канала. channel throughput реалната пропускателна способност (производителност) на канала, фактическата скорост за предаване на данни в канал със зададени характеристики. channel usage коефициент на използване на канала. channeling разнасяне на канали, например по честота. checksum контролна сума - прост метод за откриване на грешки, основан на анализ на известен набор от данни или участък от програма (файл). clear открит, незасекретен (за текст). cluster абонатска група, клъстер. cluster link служебен канал за свръзка между централни (главни) възли на абонатски групи. cluster linkage свързване на абонатски групи. clusterhead главен, централен възел в абонатска група. clustering образуване на абонатски групи. CNR - Combat Net Radio тактическа радиомрежа, радиомрежа на бойното поле. CNR PR Combat Net Radio Packet Radio - пакет-радиостанция в тактическа радиомрежа. code rate кодова скорост, скорост на кода - отношение на броя на двоичните символи в изходното съобщение към броя на двоичните символи в закодираното съобщение. code seed образуващ полином на кода. code slotting сегментиране на кода. coding gain подобрение в резултат от кодирането. collision конфликт, сблъсък, стълкновение. collision-prone environment работа в условията на лавинообразно образуване на конфликти. communication overheads загуби на пропускателна способност. congestion control protocol протоколи за управление на мрежата в условия на претоварване. connected установена е свръзка. connectionless routing маршрутизация без пряка свръзка; маршрутизация с използване на виртуални канали. connectivity свързаност; възможност за установяване на свръзка. connectivity information информация за свързаността. connectivity outage срив в предаването на информацията поради нарушаване на свързаността. contention-based routing algorithm съревнователен алгоритъм за маршрутизация. contention-based system система със свободен достъп, съревнователна (състезателна) система. contention-free system система с контролируем достъп, безконфликтна система. control overheads препълване с управляваща ниформация. control traffic управляващ трафик, поток от управляваща информация. conversational mode диалогов режим. CR съкращение на Cariage Return - символа ENTER , RETURN. CRC (ciclic redundancy check) контрол с използване на цикличен код с излишък. CSMA - Carrier Sense Multiple Access многостанционен достъп с контрол на носещата. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection) многостанционен достъп с откриване на носещата честота и разпознаване на конфликтите - основен метод за многостанционен достъп в пакетните радиомрежи и в локалната мрежа ETHERNET. При него всички устройства, свързани в мрежа, проверяват дали в момента се предава информация (т.е. откриват носеща честота) преди да започнат предаването си. DARPA - Defense Advansed Research Projects Agency Управление за перспективни научно-изследователски работи на МО на САЩ data link control управление на линии (канали) за предаване на данни. data portion of the packet информационна част на пакет. data-forwarding protocol протокол за прехвърляне (адресирано предаване) на данни. datagram метод за предаване на информация, използван в мрежите с пакетна комутация, при който части на съобщението (кадри, пакети) могат да се предават в произволна последователност и по различни маршрути, а правилната последователност се възстановява от получателя. data-link header заглавна част с информация относно канала за предаване на данни. DCE Data Communication Equipment - апаратура за предаване на данни. degree of communication redundancy - степен на резервираност (с канали или свързочни средства) в свързочна система. degree of connectivity степен на свързаност. delay performance временни характеристики. DES - Data Encryption Standard стандарт за засекретяване на данни, разработен и приет от Националната служба по стандартизация на САЩ. destination - пункт на предназначение. destination address адрес на получателя. destination user търсен потребител, потребител от пункта на предназначение. digitally controlled direct sequence minimum shift keyed spread-spectrum radio система за радиосвръзка с разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност по метода на манипулация с минимална девиация при цифрово управление. direct connectivity непосредствена свързаност, възможност за установяване на свръзка без междинни звена. direct radio connectivity пряка радиосвързаност, пряк радиоконтакт. direct sequence (pseudo-random noise) spread spectrum разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна шумоподобна последователност. direct sequence spread spectrum signal сигнал със спектър, разширен чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност. directional-omni data rate скорост на предаване на данни при използване на насочена предаваща и ненасочена приемна антена. disconnected преустановена е свръзката. distant cluster отдалечена абонатска група. distributed network control децентрализирано (разпредено) управление на мрежата. distributed roting techniques методи за децентрализирана (разпределена) маршрутизация. domestic вътрешнодържавен; с гражданско предназначение; местен. downlink низходяща линия, линия в посока от централен компютър към терминал. download прехвърляне на програми, файлове или други данни от краен терминал на централен компютър. DTE - Data Terminal Equipment крайно терминално оборудване. dummy packet празен (неинформационен) пакет, предава се за поддържане на свързаността в мрежата или да не се разпадне свръзка поради изтичане на определено предварително зададено време. electronic mail електронна поща - обмен на съобщения между потребители на електронно-изчислителни машини, при което ЕИМ поема функциите по съхраняване и предаване на съобщенията, при което не е задължително и двамата кореспонденти едновременно да са на машините. encoder кодер, шифратор. encoding кодиране. encription шифриране - процес (обикновено обратим) на превръщане на текст в шифриран вид, който позволява да се съхраняват и предават данните с по-високо ниво на защитеност. end-to-end encription процес на предаване на засекретена информация, при който не се извършва междинно разсекретяване и засекретяване. enhanced routing algorithm усъвършенстван алгоритъм за маршрутизация. entry въвеждане, например на нова пакет станция в мрежа за пакетна радиосвръзка, запис. error control отстраняване на грешки. error rate процент на грешки - при предаване на данни отношението на неправилно предадените към общия брой на предадени елементи. event driven algorithm алгоритъм със случайно управление. far forward tactical environment условия за осигуряване на тактическа свръзка на войските от първия ешалон. FIFO - First In First Out първи влязъл, първи обслужен - режим на серийния интерфейс. file transfer предаване на файл. file-transfer traffic трафик на предаване на файловел firmware системно програмно осигуряване на производителя на дадено устройство, записано на постоянно-запомнящо устройство. fixed-length packet пакет с постоянна дължина. fixed-site network мрежа с неподвижни (стационарни) абонати flow control управление на потока - процедури по ограничаване на скоростта на предаване на данни до величина, съответстваща на скоростта на тяхното приемане. Може да се осъществява на две нива: на ниво на единната линия приемник-предавател и на ниво отделен ретранслационен участък. flow control protocol протокол за управление на потока. forward процес на предаване на съобщения между два BBS. forward area communications средства за свръзка на войските от първия ешалон. forward area tactical environment условия за осигуряване на тактическа свръзка с войските от първия ешалон. forwarding адресирано предаване на данни; избор за направление на предаване на даннни при маршрутизация; насочена ретранслация. forwarding delay задръжка при адресирано предаване на данни. forwarding information съпроводителна информация при адресирано предаване на данни, информация за направлението на по-нататъшното предаване на данни. forwarding protocol протокол на адресиран предаване на данни. forwarding radio радиостанция, осигуряваа ретранслация на адресирана информация. frame кадър - крайна последователност от битове, изпращани последователно един след друг в мрежата. Кадърът е основна единица при предаването на данни и обикновено съдържа собствена служебна информация за адресиране и проверка за грешки. frame check sequence (FCS) контролна сума на кадър - 16 или 32-битово поле, съдържащо изчислена по определен алгоритъм контролна сума от съдържанието на кадъра, служеща на контрол за вярното му приемане. frequency division multiple access многостанционен достъп с честотно разделяне на сигналите. frequency hit съвпадане на честотите, точна честотна настройка; сблъсък (конфликт, наслагване) на пакети, предавани на една и съща честота. frequency hopping псевдослучайна пренастройка на работната честота, скачаща честота. frequency hopping pattern честотно-временна матрица, по която се извършва псевдослучайната пренастройка на работната честота. frequency hopping spread spectrum разширяване на спектъра чрез псевдослучайна пренастройка на работната честота. frequency reuse многократно използване на честотен ресурс. frequency slot честотен сегмент или канал. FTP - File Transfer Protocol протокол за предаване на файлове - протокол за съвместен достъп до файлове, работещ в слоеве от 5 до 7 на модела OSI. fully connected network пълносвързана мрежа. gateway шлюз - вход в или изход от комуникационна мрежа в друга мрежа, директно несъвместима с първата. Шлюзовете на комуникационните мрежи извършват преобразуване на кодове и протоколи. gateway based addressing адресация с използване на признаците на шлюз; адресация за обмен на пакети между отделни шлюзове. global communication system система за глобална свръзка. global roting table маршрутна матрица с информация за маршрутите за цялата мрежа. global route глобален (междуконтинентален или пък използван по цялата топология на мрежата) маршрут. greedy user жаден потребител, потребител, осъществяващ бързи изменения на работното си разписание или пък претоварващ мрежата. ground wave channel канал за свръзка, използващ повърхностни (земни) вълни. handshaking потвърждаване на установяването на свръзка - действие или процес, свързан с необходимост от потвърждение за установена свръзка. HDLC - High-level Data Link Control protocol протокол от високо ниво за управление на канали за предаване на данни. head node водещ възел, главен възел. header заглавие - определена закодирана информация, предшестваща по-общ набор от данни и съдържаща някои сведения за него, например за неговата дължина. header encription засекретяване на заглавието на пакета. heavy traffic натоварен трафик. hello originator - източник (инициатор) на повикването. hello packet повикващ пакет. hierarchical network мрежа с йерархическа структура. high-load condition състояние на голямо натоварване на мрежата. highly formated message съобщение с твърдо зададен формат (формализовано съобщение). highly loaded network високонатоварена мрежа. high-priority traffic високоприоритетен поток информация. hit попадение, съвпадане, стълкновение, конфликт, наслагване, съвет на място. hop елемент на сигнал с псевдослучайна пренастройка не честотата; ретранслационен участък; скок в КВ-трасе. hop counter брояч на ретранслационните участъци. hop-counter-based routing scheme метод на маршрутизация, основан на преброяване на броя на ретранслационните участъци по различните маршрути. host главна електронно-изчислителна машина. host accessibility възможност за свръзка с главната електронно-изчислителна машина. host computer главна ЕИМ, която освен традиционните функции на другите машини в мрежата изпълнява и някои допълнителни, най-вече по управлението и анализа на действието на мрежата. hostile environment сложна електромагнитна (шумова) обстановка. individual radio-to-radio link линия за свръзка между две радиостанции. integrated electronic battlefield интегрално радиоелектронно осигуряване на района на водене на бойните действия. intended receiver приемник на кореспондента. interception радиопрехват. interface граница, средства за спрягане, спрягане, осигуряване на спрягане, взаимодействие. Границата между две системи, устройства или програми. Елементи на съединеието и спомагателни функции на управлението, използвани за съединяване на устройства или програми. Характеристика на взаимосвръзката между устройства или програмни единици. internet съвкупност от междумрежови съединения; глобалната мрежа за предаване на данни Интернет. internet connectivity междумрежова свързаност; съвкупност от междумрежови съединения. internet service служба за осигуряване на междумрежов обмен. internetwork community междумрежови съединения. internetworking осигуряване на междумрежов обмен internodal link междувъзлова линия за свръзка. inter-radio range measurement измерване на разстоянието между радиостанции. intracluster routing - вътрегрупова маршрутизация. IP - Internetwork Protocol протокол за междумрежови свръзки, стандарт на ISO и ARPA. ISO - International Standards Organization Международна организация по стандартизация, разработваща стандарти за международен и вътрешен обмен на данни. Стандартите са препоръчителни. Представителят на САЩ в ISO е ANSI - American National Standards Institute. ITU - International Telecommunication Union международна телекомуникационна общност - ново наименование на CCITT (МККТТ). jam resistant шумоустойчив. jammer станция за радиосмущения. jamming създаване на преднамерени смущения; радиоелектронно подавяне. jam-proof шумозащитен. LAN - Local Area Network локална мрежа - компютърна мрежа за последователно предаване на данни на къси разстояния, която свързва компютри и периферия по стандартен начин. layer ниво (слой). level of homing степен на взаимодействие между пакет-станциите - брой на пакет-станциите, с които дадена пакет-станция е установила свръзка . lightly loaded network слабонатоварена мрежа. limited control traffic трафик с ограничени възможности за управление. line-of-sight communication range далечина на радиосвръзката в пределите на пряката видимост. link encription линейно засекретяване - с разсекретяване и наново засекретяване във всеки възел по маршрута. link failure неуспешна свръзка, нестабилна свръзка. linked cluster свързани абонатски групи. link-qualiti measure показател за качеството на свръзката в линия за свръзка. link-quality updates обновяване на показателите за качество на свръзката в линия за свръзка. login (logon) регистрация - процес на влизане на потребител в системата, обикновено свързана с някои особености по осигуряване на достъпа. logof (logout) процес на напускане на системата след завършване на работата с нея. long-haul network мрежа за далечна свръзка. loop network мрежа с кръгова топология. mailbox пощенска кутия - област от паметта или дисковото пространство, заделени за съхраняване на документи или данни, предадени чрез електронна поща и съответното програмно осигуряване. man-machine interface потребителски интерфейс, човек-машина. MBPS - MBit/s единица мярка за скоростта на предаване на данни - 1 МБит/секунда. mean rescheduling delay средна задръжка до повторно предаване след изменение на разписанието. mean traffic rate средна интензивност на трафика. microprocessor based packet switch комутатор на пакети, съдържащ микропроцесор. military application военно приложение, използване във военното дело. minimum operational overheads минимални експлоатационни разходи. MMI - man-machine interface потребителски интерфейс, интерфейс човек-машина. mobile environment свръзка с подвижни обекти. mobile radio network мрежа за радиосвръзка с подвижни обекти. mobile repeater infrastructure инфраструктура от ретранслатори за свръзка с подвижни обекти. mobile tactical communications тактическа система за свръзка с подвижни обекти. mobile user абонат от подвижен обект. multi access protocol протокол за осигуряване на многостанционен (колективен) достъп. multicast едновременно предаване към няколко абоната. multihop channel канал с (няколко) ретранслации. multihop network мрежа с ретранслации. multiple access многостанционен (колективен) достъп. multiple access capability способност да се осигурява многостанционен достъп. multiple access protocol протокол за осигуряване на многостанционен достъп. multiple homing множествено подвключване, например на няколко абоната към една пакет-станция. multiple-path forwarding адресирано предаване на данни по няколко маршрута едновременно. multi-user capability възможност за едновременна свръзка между няколко абоната; брой на едновременно обслужвани абонати. NAK - acknowledgment отрицателна квитанция, потвърждение за неправилно приемане. neighboring radio съседна пакет-станция. network компютърна мрежа - съвкупност от комуникационни канали и апаратури, свързващи два или повече компютъра. network access достъп до мрежата. network algorithm алгоритъм на функциониране (организация) на мрежа. network analyst системотехник; специалист по мрежи. network control управление на мрежа network deployment развръщане на мрежа; установяване на изходната й топология в съответствие с изискванията за достигане на необходимата пропускателна способност. network directory справочник, регламентиращ работата на мрежата. network entry точка на привързване (достъп, подвключване) към мрежата. network maintenance техническо обслужване на мрежа. network measurement algorithm алгоритъм на измерване на параметрите на мрежата. network menagement организационно управление (ръководство) на мрежата; управление на операциите, извършвани в мрежата. network robustnest устойчивост на мрежата. network routing избор на маршрут, маршрутизация в мрежата. network-based addressing адресация с използване на мрежови признаци; адресация за междумрежов обмен на пакети. network-based device устройство, привързано към мрежата или участващо в нея. networking организиране на мрежа. network-wide AJ performance интегрална шумоустойчивост на цялата мрежа. network-wide connectivity свързаност, отчитаща възможността почифтно да се свързват всички абонати на мрежата. network-wide routing маршрутизация по цялата мрежа. NIU - network interface unit блок за спрягане с мрежата; блок за формиране и разформиране на пакети. node възел - точка на свързване в мрежата. При мрежите за пакетна комутация това е някакво комуникационно устройство. nongeographic routing approach метод за маршрутизация, реализиран без използване на наземни средства, само с използване на космически сегмент. nonhomogenous network мрежа с нееднородна структура. non-intelligent attack радиоелектронно подавяне чрез използване на нискоефективни смущения (смущения с проста структура). normalized throughput относителна производителност, реализирана пропускателна способност, измерена в проценти от максималната производителност (пропускателна способност). omni (toroidal) pattern ненасочена диаграма на антена. optimal routing path shift отклонение от оптималния път при маршрутизация. originating user търсещ, повикващ абонат. OSI-model - Open System Interconnection Model модел за взаймодействие между отворени системи - международно призната съвкупност от стандарти за взаимодействие между компютърни системи. outstanding packet необработен пакет. overall network connectivity обща свързаност в мрежата. pacing delay задържане в ретранслационен участък. pacing protocol протокол с регулиране на темпа. packet acquiring приемане (прихващане) на пакет. packet body основно съдържание на пакета. packet capture приемане (прихващане) на пакета. packet radio пакетна радиосвръзка - способ за предаване на данни, при който за транспортиране на пакетите се използват радиосигнали. packet radio networking организиране на мрежа за пакетна радиосвръзка. packet radio system система за пакетна радиосвръзка. packet sectioning структура на пакет. packet switching algorithm алгоритъм за комутация на пакети. packet sync синхронизация на пакети. packet time stamping временна маркировка на пакетите. packet-radio environment режим на пакетна радиосвръзка; среда за използване на пакетна радиосвръзка. packet-switched network мрежа с комутация на пакети. PAD - Packet Assembler Disassembler устройство за формиране и отформиране на пакети за нуждите на комуникационните протоколи. partial routing information частична информация за маршрутизация. physical connectivity физическа свързаност. play-back attack радиоелектронно електронно подавяне чрез използване на ретранслиране на смущения. PR - packet radio система за пакетна радиосвръзка; пакетна радиосвръзка; пакетна радистанция; пакет-станция. PRN, PRNet - packet-radio network пакетна радиомрежа. propagation loss загуби при разпространение на радиовълните. protection against jamming радиоелектронна защита. protocol протокол. PRU - packet radio unit пакет-станция, станция за пакетна радиосвръзка. PSK - phase shift keying фазова манипулация. queuing delay задържане поради изчакване в опашка. radio connectivity радиосвързаност. radio propagation разпространение на радиовълните. radio range далечина на радиосвръзката. radio silence радиомълчание. reply packet пакет-отговор. retransmission pacing interval интервал, съответстващ на темпа при повторно предаване. retransmission time-out преустановяване на повторното предаване. robust AJ behavior устойчиво към въздействие с преднамерени смущения функциониране. robust network устойчива мрежа. roting inconsistency несъвместимост на маршрути. round-trip двупосочно предаване на сигнал - от началото на линията до края и обратно. route маршрут - списък с възли, през които трябва да преминат пакетите, за да достигнат до получателя. routing маршрутизация, избор на маршрут. routing dynamics динамично разпределение на маршрути. routing information информация за маршрутизация. routing server станция за избор на маршрут. routing table таблица с маршрути. routing update обновяване на маршрутите. routing update packet пакет с информация за обновяване на маршрутите. SDLC - Synchronous Data Link Control протокол от високо ниво за управление на каналите за предаване на данни на фирмата IBM. secure communication засекретена свръзка. securing (security) защита на информацията; засекретяване. self-jamming създаване на собствени смущения. server възел от мрежа, осигуряващ обслужването на мрежовите терминали чрез разпределение на определенни мрежови ресурси между тях. silent node неизлъчващ възел, възел, работещ в режим на радиомълчание. skywave channel канал за свръзка с използване на пространствена (йоносферна) вълна. spoofing създаване на имитационни смущения. spreading code код, използван за разширяване на спектъра на сигнала. spreading factor коефициент на разширяване на спектъра на сигнала. spreading sequence последователност, разширяваща спектъра на сигнала. SS - spread spectrum разширяване спектъра на сигнала. static routes маршрутизация по закрепени маршрути. store-and-forward network мрежа с междинно съхраняване на информацията. subverted node пленен възел, който се използва от противника за събиране на информация и внасяне на дезинформация. survivable features жизнеустойчивост, живучест. survivable radio network пакетна радиомрежа с повишена жизнеустойчивост. survivable radio protocol протокол, осигуряващ повишена жизнеустойчивост. TCP - transmission control protocol протокол за управление на предаването. terminal терминал, крайно устройство, крайна станция, заключителен символ. throghput-delay performance зависимост между реализираната пропускателна способност (производителност) на мрежата и задържането при предаване на съобщения. time-domain random access произволен достъп във временна област. time-of-day действително време. tone signal теснолентов сигнал. toroidal antenna антена с ненасочено действие. traffic level интензивност на трафика. traffic pattern вид на трафика. transmission предаване, цикъл на предаване. transparent прозрачен, скрит - режим, при който се предават всички символи без никакви изменения или пък без никаква необходимост от намеса на оператора. unattended repeater необслужваем ретранслатор. uplink възходяща линия за свръзка, линия по посока към централен (главен) компютър. urban environment условия за свръзка в населен пункт.