DIGI:PACKET

от BFRA Wiki
Версия от 21:53, 26 юни 2010 на Lz3ai (Беседа | приноси) (Речник на термини в областта на ПАКЕТ-РАДИО)

Направо към: навигация, търсене

Същност на Пакет-Радио

"Бракът между електронно-изчислителните машини и комуникационните средства отдавна вече е сключен - сега просто се консумира." Роже Фаро

Пакетната радиосвръзка е вид цифрова комуникация по протокол X25 и по-точно по неговата разновидност за радиоканали AX25.

Представлява свободна от грешки свръзка между два компютъра, оборудвани с модеми и радиостанции, при което радиоканал е средата на разпространение на информацията.

Пакет-радио е терминът, който се е обособил в цял свят за пакетната радиосвръзка.

Нови технологии (WiFI, WiMAX и др.) постепенно изместват пакет-радиото, но не могат да осигурят толкова големи разстояния, толкова тясна честотна лента и използване на относително ниски (КВ и УКВ) честоти.

Какво друго обуславя широкото и бързо разпространение на пакет-радио?

То има няколко основни предимства:

- висока (относително) скорост на обмен;

- комуникация без грешки;

- ефективно използване на спектъра - на една честота по едно и също време работят много кореспонденти;

- осигурява провеждане на радиосвръзки не в реално време, т.е. не е задължително по едно и също време да са включили апаратурите си кореспондентите и да са налице самите кореспонденти;

- изгражда самоусъвършенстваща се система - всяка станция, включила се в мрежата, увеличава нейните възможности;

- обмен на бинарни файлове;

- лесно разширяване със спътникови станции, развитие до система за оповестяване и свръхдалечни свръзки;

- многократна автоматична цифрова ретранслация (digipeating) за дълги разстояния;

- поддържане на мрежа за предаване на данни;

- бързо сглобяване на мрежата - може да се каже, че не е необходимо да се прави нищо допълнително, за да се сглоби мрежата за пакетна радиосвръзка. Всичко става автоматично при удачно конфигуриране на пакет-станциите. Може да се наложат единствено организационни мерки за подходящо разполагане на станциите (или включване на допълнителни ретранслатори) с цел подобряване на свързаността и събиране на статистика за ефективно управление на трафика;

- приятелски настроен потребителски интерфейс на съвременния софтуер и др.

Откриването и коригирането на грешки е основното предимство на пакетната радиосвръзка. При нея, използвайки HDLC и AX.25 протокол, данните се проверяват и сравняват, преди да се потвърди от приемната станция тяхното приемане. Не е задължително детайлното познаване на HDLC и AX.25, за да бъде осъществена пакетна радиосвръзка. Устройство, наречено TNC (Terminal Node Controller - терминално-възлов контролер), поема всички функции по изпълнение спецификациите на тези протоколи. TNC по същество е един малък компютър, програмиран да спазва препоръките на HDLC и да направи повечето функции на AX.25 леснодостъпни до нас като потребители. Откриването на грешки е значително по интелигентно в сравнение с AMTOR.

В резултат достоверността чувствително нараства. Вероятността да се приеме грешна информация е по-малка от 1.10-6. Поради това на практика пакетната радиосвръзка е режим за предаване на информация, освободен от грешки.

Историята

За първи път през 1970 година са свързани компютри по радиопът от радиолюбители в Университета на Хавайските острови. Името на мрежата е било ALOHAnet и е била от 7 компютъра, разположени на 4 острова.


Пакетна компютърна връзка по радиоканал

TCP/IP over AX25

Има отредена клас А мрежа за експериментите на радиолюбителите. 44/8

За България е определена клас B - 44.185/16 с координатор Виктор Маринов, LZ1NY. Поради слабия интерес към пакетната връзка, в България има раздадени малко IPта от 44.185.х.х. Рутерите на 44/8 се намират в ucsd.edu. Рутера на 44.185.2/24 се намираше в Института за космически изследвания на БАН. От няколко години е изключен поради липса на потребители.

Непълна история на пакет радио мрежата в България

Първите стъпки на пакет радио в България за прокарани в края на 1980те години от Николай Ботев LZ1PV.


FBB BBS

По-известни AX25 BBSи: LZ0BBS, LZ2XA, LZ1JW(SK)


xNOS

LZ1KIS-5(SK) в института за космически изследвания на БАН София.


FlexNet LZ1KIS-1(SK), LZ4KK-1


DXSpider LZ0DXC(SK)

Nodes LZ0SOF, LZ0KOM, LZ0WYB


Речник на термини в областта на ПАКЕТ-РАДИО

abbreviated acknowledgment - съкратено потвърждение за приемане на пакет.

access authorization - разрешение за достъп.

ACIA - асинхронен комуникационен интерфейсен адаптер - интегрална схема, която може да се използва в интерфейсните устройства за предаване на данни. Функциите на този адаптер може да се изменят чрез подаване на определени сигнали на управляващите му входове.

ACK - acknowledgment - положително потвърждение (квитанция).

acknowledgment strategy - методи за потвърждение прравилността на приемането.

activity-sensing protocol - протокол за осигуряване на многостанционен достъп до канала с контрол на активността.

address binding - присвояване на адрес.

AFSK - съкращение за тонално-честотна манипулация.

AJ - antijamming - шумоустойчивост.

AJM - antijam margins - запас от шумоустойчивост.

alerting information - информация за готовност; опознавателна информация.

algorithm for channel access - метод за осигуряване на достъп до канала.

ANSI - Американски национален институт по стандартизация.

arbitrary scheduled packet - пакет, предаван със случайно планиране.

arrival time - време за постъпване (приемане).

ASCII - американски стандартен код за обмен на информация - стандартна схема за кодиране на информацията, въведена през 1963 година и широко използвана в много машини. Седемразряден код без контрол по четност, обезпечаващ 128 различни комбинации.

automatic retransmission control procedure - процедура по автоматично управление на повторното предаване.

average degree - средно число съседни възли в пакетна радиомрежа.

backbone network - опорна мрежа.

background activity - фоново извършване - в пакетните мрежи например изпълнение на операции по избор на маршрут.

backlog - брой на непредадените пакети.

bandwidth - честотна лента.

base station - базова станция в пакетна радиомрежа с подвижни обекти.

baseband link - линия за свръзка в лентата на модулиращите честоти (на основната честота); теснолентова линия за свръзка.

baseband store-and-forward processing - обработка на сигналите (информацията) в основната честотна лента с междинно съхранение.

battlefield data system - система за предаване на данни в район на водене на бойни действия.

Battlefield Information Distribution Network - полева мрежа за разпределение на информацията.

bit rate - скорост на предаване - броят на предадените битове за една секунда.

bridge - мост - устройство, което се използва за съединяване на две мрежи или абонат и мрежа и присъствието на което обикновено е прозрачно за абоната (за разлика от шлюза, който по правило е непрозрачен). Може да съединява еднотипни или разнотипни мрежи.

broadband - модулирано предаване - метод за предаване на информацията, при който в съобщителната среда се предава модулиран сигнал.

broadcasting - радиоразпръскване, предаване на някакъв вид информация до всички, включително и предаване на данни до всички възли в мрежата.

BTMA - busy-tone multipple access - многостанционен достъп по сигнал за заетост.

butting packet - вклиняващ се в поредица от пакети пакет.

call - повикване, позивна, повиквателен знак, инициал.

capture capability - способност за прихват на сигнали или пакети.

captured packet - прихванат пакет; пакет, успушно приет в условията на едновременно приемане на няколко пакета.

carrier sense - контрол на носещата.

CCITT - международен консултативен комитет по телеграфия и телефония - МККТТ. От началото на 1996 година е преименуван в ITU - международна телекомуникационна общност.

CDMA - code dividion multiple access - многостанционен достъп с кодово разделяне на сигналите.

cellular grid concept - клетъчен принцип на строеж на зоните на обслужване.

channel access - достъп (осигуряване на достъп) до канала.

channel access protocol - протокол за осигуряване на достъп до канала.

channel capacity - пределна пропускателна способност (капацитет) на канала, максимално значение на физическата скорост на цифровия поток в канал със зададени характеристики.

channel sharing - колективно използване (разпределение на ресурсите) на канала.

channel throughput - реалната пропускателна способност (производителност) на канала, фактическата скорост за предаване на данни в канал със зададени характеристики.

channel usage - коефициент на използване на канала.

channeling - разнасяне на канали, например по честота.

checksum - контролна сума - прост метод за откриване на грешки, основан на анализ на известен набор от данни или участък от програма (файл).

clear - открит, незасекретен (за текст).

cluster - абонатска група, клъстер.

cluster link - служебен канал за свръзка между централни (главни) възли на абонатски групи.

cluster linkage - свързване на абонатски групи.

clusterhead - главен, централен възел в абонатска група.

clustering - образуване на абонатски групи.

CNR - Combat Net Radio - тактическа радиомрежа, радиомрежа на бойното поле.

CNR PR - Combat Net Radio Packet Radio - пакет-радиостанция в тактическа радиомрежа.

code rate - кодова скорост, скорост на кода - отношение на броя на двоичните символи в изходното съобщение към броя на двоичните символи в закодираното съобщение.

code seed - образуващ полином на кода.

code slotting - сегментиране на кода.

coding gain - подобрение в резултат от кодирането.

collision - конфликт, сблъсък, стълкновение.

collision-prone environment - работа в условията на лавинообразно образуване на конфликти.

communication overheads - загуби на пропускателна способност.

congestion control protocol - протоколи за управление на мрежата в условия на претоварване.

connected - установена е свръзка.

connectionless routing - маршрутизация без пряка свръзка; маршрутизация с използване на виртуални канали.

connectivity - свързаност; възможност за установяване на свръзка.

connectivity information - информация за свързаността.

connectivity outage - срив в предаването на информацията поради нарушаване на свързаността.

contention-based routing algorithm - съревнователен алгоритъм за маршрутизация.

contention-based system - система със свободен достъп, съревнователна (състезателна) система.

contention-free system - система с контролируем достъп, безконфликтна система.

control overheads - препълване с управляваща ниформация.

control traffic - управляващ трафик, поток от управляваща информация.

conversational mode - диалогов режим.

CR - съкращение на Cariage Return - символа ENTER, RETURN.

CRC (ciclic redundancy check) - контрол с използване на цикличен код с излишък.

CSMA - Carrier Sense Multiple Access - многостанционен достъп с контрол на носещата.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access and Collision Detection) - многостанционен достъп с откриване на носещата честота и разпознаване на конфликтите - основен метод за многостанционен достъп в пакетните радиомрежи и в локалната мрежа ETHERNET. При него всички устройства, свързани в мрежа, проверяват дали в момента се предава информация (т.е. откриват носеща честота) преди да започнат предаването си.

DARPA - Defense Advansed Research Projects Agency - Управление за перспективни научно-изследователски работи на МО на САЩ

data link control - управление на линии (канали) за предаване на данни.

data portion of the packet - информационна част на пакет.

data-forwarding protocol - протокол за прехвърляне (адресирано предаване) на данни.

datagram - метод за предаване на информация, използван в мрежите с пакетна комутация, при който части на съобщението (кадри, пакети) могат да се предават в произволна последователност и по различни маршрути, а правилната последователност се възстановява от получателя.

data-link header - заглавна част с информация относно канала за предаване на данни.

DCE - Data Communication Equipment - апаратура за предаване на данни.

degree of communication redundancy - степен на резервираност (с канали или свързочни средства) в свързочна система.

degree of connectivity - степен на свързаност.

delay performance - временни характеристики.

DES - Data Encryption Standard - стандарт за засекретяване на данни, разработен и приет от Националната служба по стандартизация на САЩ.

destination - пункт на предназначение.

destination address - адрес на получателя.

destination user - търсен потребител, потребител от пункта на предназначение.

digitally controlled direct sequence minimum shift keyed spread-spectrum radio - система за радиосвръзка с разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност по метода на манипулация с минимална девиация при цифрово управление.

direct connectivity - непосредствена свързаност, възможност за установяване на свръзка без междинни звена.

direct radio connectivity - пряка радиосвързаност, пряк радиоконтакт.

direct sequence (pseudo-random noise) spread spectrum - разширяване на спектъра на сигнала чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна шумоподобна последователност.

direct sequence spread spectrum signal - сигнал със спектър, разширен чрез непосредствена модулация на носещата с псевдослучайна последователност.

directional-omni data rate - скорост на предаване на данни при използване на насочена предаваща и ненасочена приемна антена.

disconnected - преустановена е свръзката.

distant cluster - отдалечена абонатска група.

distributed network control - децентрализирано (разпредено) управление на мрежата.

distributed roting techniques - методи за децентрализирана (разпределена) маршрутизация.

domestic - вътрешнодържавен; с гражданско предназначение; местен.

downlink - низходяща линия, линия в посока от централен компютър към терминал.

download - прехвърляне на програми, файлове или други данни от краен терминал на централен компютър.

DTE - Data Terminal Equipment - крайно терминално оборудване.

dummy packet - празен (неинформационен) пакет, предава се за поддържане на свързаността в мрежата или да не се разпадне свръзка поради изтичане на определено предварително зададено време.

electronic mail - електронна поща - обмен на съобщения между потребители на електронно-изчислителни машини, при което ЕИМ поема функциите по съхраняване и предаване на съобщенията, при което не е задължително и двамата кореспонденти едновременно да са на машините.

encoder - кодер, шифратор.

encoding - кодиране.

encription - шифриране - процес (обикновено обратим) на превръщане на текст в шифриран вид, който позволява да се съхраняват и предават данните с по-високо ниво на защитеност.

end-to-end encription - процес на предаване на засекретена информация, при който не се извършва междинно разсекретяване и засекретяване.

enhanced routing algorithm - усъвършенстван алгоритъм за маршрутизация.

entry - въвеждане, например на нова пакет станция в мрежа за пакетна радиосвръзка, запис.

error control - отстраняване на грешки.

error rate - процент на грешки - при предаване на данни отношението на неправилно предадените към общия брой на предадени елементи.

event driven algorithm - алгоритъм със случайно управление.

far forward tactical environment - условия за осигуряване на тактическа свръзка на войските от първия ешалон.

FIFO - First In First Out - първи влязъл, първи обслужен - режим на серийния интерфейс.

file transfer - предаване на файл.

file-transfer traffic - трафик на предаване на файловел

firmware - системно програмно осигуряване на производителя на дадено устройство, записано на постоянно-запомнящо устройство.

fixed-length packet - пакет с постоянна дължина.

fixed-site network - мрежа с неподвижни (стационарни) абонати

flow control - управление на потока - процедури по ограничаване на скоростта на предаване на данни до величина, съответстваща на скоростта на тяхното приемане. Може да се осъществява на две нива: на ниво на единната линия приемник-предавател и на ниво отделен ретранслационен участък.

flow control protocol - протокол за управление на потока.

forward - процес на предаване на съобщения между два BBS.

forward area communications - средства за свръзка на войските от първия ешалон.

forward area tactical environment - условия за осигуряване на тактическа свръзка с войските от първия ешалон.

forwarding - адресирано предаване на данни; избор за направление на предаване на даннни при маршрутизация; насочена ретранслация.

forwarding delay - задръжка при адресирано предаване на данни.

forwarding information - съпроводителна информация при адресирано предаване на данни, информация за направлението на по-нататъшното предаване на данни.

forwarding protocol - протокол на адресиран предаване на данни.

forwarding radio - радиостанция, осигуряваа ретранслация на адресирана информация.

frame - кадър - крайна последователност от битове, изпращани последователно един след друг в мрежата. Кадърът е основна единица при предаването на данни и обикновено съдържа собствена служебна информация за адресиране и проверка за грешки.

frame check sequence (FCS) - контролна сума на кадър - 16 или 32-битово поле, съдържащо изчислена по определен алгоритъм контролна сума от съдържанието на кадъра, служеща на контрол за вярното му приемане.

frequency division multiple access - многостанционен достъп с честотно разделяне на сигналите.

frequency hit - съвпадане на честотите, точна честотна настройка; сблъсък (конфликт, наслагване) на пакети, предавани на една и съща честота.

frequency hopping - псевдослучайна пренастройка на работната честота, скачаща честота.

frequency hopping pattern - честотно-временна матрица, по която се извършва псевдослучайната пренастройка на работната честота.

frequency hopping spread spectrum - разширяване на спектъра чрез псевдослучайна пренастройка на работната честота.

frequency reuse - многократно използване на честотен ресурс.

frequency slot - честотен сегмент или канал.

FTP - File Transfer Protocol - протокол за предаване на файлове - протокол за съвместен достъп до файлове, работещ в слоеве от 5 до 7 на модела OSI.

fully connected network - пълносвързана мрежа.

gateway - шлюз - вход в или изход от комуникационна мрежа в друга мрежа, директно несъвместима с първата. Шлюзовете на комуникационните мрежи извършват преобразуване на кодове и протоколи.

gateway based addressing - адресация с използване на признаците на шлюз; адресация за обмен на пакети между отделни шлюзове.

global communication system - система за глобална свръзка.

global roting table - маршрутна матрица с информация за маршрутите за цялата мрежа.

global route - глобален (междуконтинентален или пък използван по цялата топология на мрежата) маршрут.

greedy user - жаден потребител, потребител, осъществяващ бързи изменения на работното си разписание или пък претоварващ мрежата.

ground wave channel - канал за свръзка, използващ повърхностни (земни) вълни.

handshaking - потвърждаване на установяването на свръзка - действие или процес, свързан с необходимост от потвърждение за установена свръзка.

HDLC - High-level Data Link Control protocol - протокол от високо ниво за управление на канали за предаване на данни.

head node - водещ възел, главен възел.

header - заглавие - определена закодирана информация, предшестваща по-общ набор от данни и съдържаща някои сведения за него, например за неговата дължина.

header encription - засекретяване на заглавието на пакета.

heavy traffic - натоварен трафик. hello originator - източник (инициатор) на повикването.

hello packet - повикващ пакет.

hierarchical network - мрежа с йерархическа структура.

high-load condition - състояние на голямо натоварване на мрежата.

highly formated message - съобщение с твърдо зададен формат (формализовано съобщение).

highly loaded network - високонатоварена мрежа.

high-priority traffic - високоприоритетен поток информация.

hit - попадение, съвпадане, стълкновение, конфликт, наслагване, съвет на място.

hop - елемент на сигнал с псевдослучайна пренастройка не честотата; ретранслационен участък; скок в КВ-трасе.

hop counter - брояч на ретранслационните участъци.

hop-counter-based routing scheme - метод на маршрутизация, основан на преброяване на броя на ретранслационните участъци по различните маршрути.

host - главна електронно-изчислителна машина.

host accessibility - възможност за свръзка с главната електронно-изчислителна машина.

host computer - главна ЕИМ, която освен традиционните функции на другите машини в мрежата изпълнява и някои допълнителни, най-вече по управлението и анализа на действието на мрежата.

hostile environment - сложна електромагнитна (шумова) обстановка.

individual radio-to-radio link - линия за свръзка между две радиостанции.

integrated electronic battlefield - интегрално радиоелектронно осигуряване на района на водене на бойните действия.

intended receiver - приемник на кореспондента.

interception - радиопрехват.

interface - граница, средства за спрягане, спрягане, осигуряване на спрягане, взаимодействие. Границата между две системи, устройства или програми. Елементи на съединеието и спомагателни функции на управлението, използвани за съединяване на устройства или програми. Характеристика на взаимосвръзката между устройства или програмни единици.

internet - съвкупност от междумрежови съединения; глобалната мрежа за предаване на данни Интернет.

internet connectivity - междумрежова свързаност; съвкупност от междумрежови съединения.

internet service - служба за осигуряване на междумрежов обмен.

internetwork community - междумрежови съединения.

internetworking - осигуряване на междумрежов обмен

internodal link - междувъзлова линия за свръзка.

inter-radio range measurement - измерване на разстоянието между радиостанции.

intracluster routing - вътрегрупова маршрутизация.

IP - Internetwork Protocol - протокол за междумрежови свръзки, стандарт на ISO и ARPA.

ISO - International Standards Organization - Международна организация по стандартизация, разработваща стандарти за международен и вътрешен обмен на данни. Стандартите са препоръчителни. Представителят на САЩ в ISO е ANSI - American National Standards Institute.

ITU - International Telecommunication Union - международна телекомуникационна общност - ново наименование на CCITT (МККТТ).

jam resistant - шумоустойчив.

jammer - станция за радиосмущения.

jamming - създаване на преднамерени смущения; радиоелектронно подавяне.

jam-proof - шумозащитен.

LAN - Local Area Network - локална мрежа - компютърна мрежа за последователно предаване на данни на къси разстояния, която свързва компютри и периферия по стандартен начин.

layer - ниво (слой).

level of homing - степен на взаимодействие между пакет-станциите - брой на пакет-станциите, с които дадена пакет-станция е установила свръзка .

lightly loaded network - слабонатоварена мрежа.

limited control traffic - трафик с ограничени възможности за управление.

line-of-sight communication range - далечина на радиосвръзката в пределите на пряката видимост.

link encription - линейно засекретяване - с разсекретяване и наново засекретяване във всеки възел по маршрута.

link failure - неуспешна свръзка, нестабилна свръзка.

linked cluster - свързани абонатски групи.

link-qualiti measure - показател за качеството на свръзката в линия за свръзка.

link-quality updates - обновяване на показателите за качество на свръзката в линия за свръзка.

login (logon) - регистрация - процес на влизане на потребител в системата, обикновено свързана с някои особености по осигуряване на достъпа.

logof (logout) - процес на напускане на системата след завършване на работата с нея.

long-haul network - мрежа за далечна свръзка.

loop network - мрежа с кръгова топология.

mailbox - пощенска кутия - област от паметта или дисковото пространство, заделени за съхраняване на документи или данни, предадени чрез електронна поща и съответното програмно осигуряване.

man-machine interface - потребителски интерфейс, човек-машина.

MBPS - MBit/s - единица мярка за скоростта на предаване на данни - 1 МБит/секунда.

mean rescheduling delay - средна задръжка до повторно предаване след изменение на разписанието.

mean traffic rate - средна интензивност на трафика.

microprocessor based packet switch - комутатор на пакети, съдържащ микропроцесор.

military application - военно приложение, използване във военното дело.

minimum operational overheads - минимални експлоатационни разходи.

MMI - man-machine interface - потребителски интерфейс, интерфейс човек-машина.

mobile environment - свръзка с подвижни обекти.

mobile radio network - мрежа за радиосвръзка с подвижни обекти.

mobile repeater infrastructure - инфраструктура от ретранслатори за свръзка с подвижни обекти.

mobile tactical communications - тактическа система за свръзка с подвижни обекти.

mobile user - абонат от подвижен обект.

multi access protocol - протокол за осигуряване на многостанционен (колективен) достъп.

multicast - едновременно предаване към няколко абоната.

multihop channel - канал с (няколко) ретранслации.

multihop network - мрежа с ретранслации.

multiple access - многостанционен (колективен) достъп.

multiple access capability - способност да се осигурява многостанционен достъп.

multiple access protocol - протокол за осигуряване на многостанционен достъп.

multiple homing - множествено подвключване, например на няколко абоната към една пакет-станция.

multiple-path forwarding - адресирано предаване на данни по няколко маршрута едновременно.

multi-user capability - възможност за едновременна свръзка между няколко абоната; брой на едновременно обслужвани абонати.

NAK - acknowledgment - отрицателна квитанция, потвърждение за неправилно приемане.

neighboring radio - съседна пакет-станция.

network - компютърна мрежа - съвкупност от комуникационни канали и апаратури, свързващи два или повече компютъра.

network access - достъп до мрежата.

network algorithm - алгоритъм на функциониране (организация) на мрежа.

network analyst - системотехник; специалист по мрежи.

network control - управление на мрежа

network deployment - развръщане на мрежа; установяване на изходната й топология в съответствие с изискванията за достигане на необходимата пропускателна способност.

network directory - справочник, регламентиращ работата на мрежата.

network entry - точка на привързване (достъп, подвключване) към мрежата.

network maintenance - техническо обслужване на мрежа.

network measurement algorithm - алгоритъм на измерване на параметрите на мрежата.

network menagement - организационно управление (ръководство) на мрежата; управление на операциите, извършвани в мрежата.

network robustnest - устойчивост на мрежата.

network routing - избор на маршрут, маршрутизация в мрежата.

network-based addressing - адресация с използване на мрежови признаци; адресация за междумрежов обмен на пакети.

network-based device - устройство, привързано към мрежата или участващо в нея.

networking - организиране на мрежа.

network-wide AJ performance - интегрална шумоустойчивост на цялата мрежа.

network-wide connectivity - свързаност, отчитаща възможността почифтно да се свързват всички абонати на мрежата.

network-wide routing - маршрутизация по цялата мрежа.

NIU - network interface unit - блок за спрягане с мрежата; блок за формиране и разформиране на пакети.

node - възел - точка на свързване в мрежата. При мрежите за пакетна комутация това е някакво комуникационно устройство.

nongeographic routing approach - метод за маршрутизация, реализиран без използване на наземни средства, само с използване на космически сегмент.

nonhomogenous network - мрежа с нееднородна структура.

non-intelligent attack - радиоелектронно подавяне чрез използване на нискоефективни смущения (смущения с проста структура).

normalized throughput - относителна производителност, реализирана пропускателна способност, измерена в проценти от максималната производителност (пропускателна способност).

omni (toroidal) pattern - ненасочена диаграма на антена.

optimal routing path shift - отклонение от оптималния път при маршрутизация.

originating user - търсещ, повикващ абонат.

OSI-model - Open System Interconnection Model - модел за взаймодействие между отворени системи - международно призната съвкупност от стандарти за взаимодействие между компютърни системи.

outstanding packet - необработен пакет.

overall network connectivity - обща свързаност в мрежата.

pacing delay - задържане в ретранслационен участък.

pacing protocol - протокол с регулиране на темпа.

packet acquiring - приемане (прихващане) на пакет.

packet body - основно съдържание на пакета.

packet capture - приемане (прихващане) на пакета.

packet radio - пакетна радиосвръзка - способ за предаване на данни, при който за транспортиране на пакетите се използват радиосигнали.

packet radio networking - организиране на мрежа за пакетна радиосвръзка.

packet radio system - система за пакетна радиосвръзка.

packet sectioning - структура на пакет.

packet switching algorithm - алгоритъм за комутация на пакети.

packet sync - синхронизация на пакети.

packet time stamping - временна маркировка на пакетите.

packet-radio environment - режим на пакетна радиосвръзка; среда за използване на пакетна радиосвръзка.

packet-switched network - мрежа с комутация на пакети.

PAD - Packet Assembler Disassembler - устройство за формиране и отформиране на пакети за нуждите на комуникационните протоколи.

partial routing information - частична информация за маршрутизация.

physical connectivity - физическа свързаност.

play-back attack - радиоелектронно електронно подавяне чрез използване на ретранслиране на смущения.

PR - packet radio - система за пакетна радиосвръзка; пакетна радиосвръзка; пакетна радистанция; пакет-станция.

PRN, PRNet - packet-radio network - пакетна радиомрежа.

propagation loss - загуби при разпространение на радиовълните.

protection against jamming - радиоелектронна защита.

protocol - протокол.

PRU - packet radio unit - пакет-станция, станция за пакетна радиосвръзка.

PSK - phase shift keying - фазова манипулация.

queuing delay - задържане поради изчакване в опашка.

radio connectivity - радиосвързаност.

radio propagation - разпространение на радиовълните.

radio range - далечина на радиосвръзката.

radio silence - радиомълчание.

reply packet - пакет-отговор.

retransmission pacing interval - интервал, съответстващ на темпа при повторно предаване.

retransmission time-out - преустановяване на повторното предаване.

robust AJ behavior - устойчиво към въздействие с преднамерени смущения функциониране.

robust network - устойчива мрежа.

roting inconsistency - несъвместимост на маршрути.

round-trip - двупосочно предаване на сигнал - от началото на линията до края и обратно.

route - маршрут - списък с възли, през които трябва да преминат пакетите, за да достигнат до получателя.

routing - маршрутизация, избор на маршрут.

routing dynamics - динамично разпределение на маршрути.

routing information - информация за маршрутизация.

routing server - станция за избор на маршрут.

routing table - таблица с маршрути.

routing update - обновяване на маршрутите.

routing update packet - пакет с информация за обновяване на маршрутите.

SDLC - Synchronous Data Link Control - протокол от високо ниво за управление на каналите за предаване на данни на фирмата IBM.

secure communication - засекретена свръзка.

securing (security) - защита на информацията; засекретяване.

self-jamming - създаване на собствени смущения.

server - възел от мрежа, осигуряващ обслужването на мрежовите терминали чрез разпределение на определенни мрежови ресурси между тях.

silent node - неизлъчващ възел, възел, работещ в режим на радиомълчание.

skywave channel - канал за свръзка с използване на пространствена (йоносферна) вълна.

spoofing - създаване на имитационни смущения.

spreading code - код, използван за разширяване на спектъра на сигнала.

spreading factor - коефициент на разширяване на спектъра на сигнала.

spreading sequence - последователност, разширяваща спектъра на сигнала.

SS - spread spectrum - разширяване спектъра на сигнала.

static routes - маршрутизация по закрепени маршрути.

store-and-forward network - мрежа с междинно съхраняване на информацията.

subverted node - пленен възел, който се използва от противника за събиране на информация и внасяне на дезинформация.

survivable features - жизнеустойчивост, живучест.

survivable radio network - пакетна радиомрежа с повишена жизнеустойчивост.

survivable radio protocol - протокол, осигуряващ повишена жизнеустойчивост.

TCP - transmission control protocol - протокол за управление на предаването.

terminal - терминал, крайно устройство, крайна станция, заключителен символ.

throghput-delay performance - зависимост между реализираната пропускателна способност (производителност) на мрежата и задържането при предаване на съобщения.

time-domain random access - произволен достъп във временна област.

time-of-day - действително време.

tone signal - теснолентов сигнал.

toroidal antenna - антена с ненасочено действие.

traffic level - интензивност на трафика.

traffic pattern - вид на трафика.

transmission - предаване, цикъл на предаване.

transparent - прозрачен режим, при който се предават всички символи без никакви изменения или пък без никаква необходимост от намеса на оператора.

unattended repeater - необслужваем ретранслатор.

uplink - възходяща линия за свръзка, линия по посока към централен (главен) компютър.

urban environment - условия за свръзка в населен пункт.