БФРЛ:Членове

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
Членове на Българската Федерация на Радио Любителите - БФРЛ (към 01.11.2016г.)
Сдружение ЕИК Председател Клубна станция Отговорник От дата:
1 Спортен радиоклуб СОФИЯ 175351466 Николай Георгиев Ботев LZ1PV LZ1KAA Милчо Гълъбов Миланов LZ1RF
2 Спортен клуб ЕЛЕКТРОН 131177423 Виктор Ценков Ценков LZ3NN LZ1KEN Виктор Ценков Ценков LZ3NN
3 Радиоклуб - Хасково 126124853 Иван Йорданов Запрянов LZ5ZI LZ1KAM Атанас Тодоров Работов LZ1NJ
4 Балкански спортен клуб 115632277 Илиян Емилов Гешев LZ3GA LZ1KZA Илиян Емилов Гешев LZ3GA
5 ЛЗ Флора фауна клуб 175852096 Борис Дочев Сапунджиев LZ2JR LZ2KFF Борис Дочев Сапунджиев LZ2JR 15.04.2011
6 Радиоклуб ТУ - Габрово 107542200 Илия Веселинов Неделчев LZ2IVN LZ2KAC Деян Иванов Димитров LZ4KL
7 Радиоклуб ПОРТОЛАГОС 108081507 Васил Димитров Байданов LZ1WDB LZ1KCO Добри Николов Щерев LZ1VD (sk)
8 Централен радиоклуб 131167991 Панайот Асенов Данев LZ1US
9 ТЕХНОТРОН 176130912 Страти Стефанов Стратев LZ2SJ LZ2KST Петър Стратев Стратев LZ2PSS
10 Клуб на радиолюбителите ТЕНЬО БИКОВ 123618754 Райчо СТойчев Кацаров LZ1RAY LZ1KKZ Райчо Стойчев Кацаров LZ1RAY
11 Радиолюбителски клуб - гр. Пещера 112605104 Васил Тодоров Филев LZ1NT LZ1KPW Георги Николов Фолев LZ1FT 15.04.2011
12 Спортен клуб ЕЛЕКТРОИНВЕСТ 175767710 Виктор Ценков Ценков LZ3NN LZ1KWW Виктор Ценков Ценков LZ3NN
13 Радиолюбителски клуб - ПЛОВДИВ 115825696 Стоян Петров Топалов LZ1STQ LZ1KSP Васил Ангелов Шатъров LZ1CL
14 Радиоклуб Бяла 117686697 Георги Тодоров Русев LZ2GTR
15 Български контест тим 113557947 Йордан Радков Янков LZ2UU
16 Сдружение "Тракийска роза" 123544294 Венцислав Стефанов Арабаджиев LZ3NO LZ1KTR Алеко Савков Иглев LZ3ZZ
17 Сдружение "Клуб по спортна стрелба-Загорец" 119613057 Александър Трифонов Александров LZ5AU
18 СУАТ БГ 176242366 Венелин Милков Лесидренски LZ1LE LZ1KGB Стефан Венциславов Александров LZ1WDX 9.11.2012
19 Радиоклуб Лом 176662511 Борислав Димитров Чакъров LZ4FQ LZ2KLR Красимир Бориславов Иванов LZ2UW .04.2014
20 Спортен клуб "ОРЛОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ" 175648745 Евгени Андреев Димитров LZ2KOE Иван Стефанов Иванов LZ2ISI 04.2014
21 СНЦ Болкан Контест Груп 176806447 Николай Христов Енчев LZ1NK LZ1KCG Николай Христов Енчев LZ1NK 27.02.2015
22 СДРУЖЕНИЕ "РАДИОКЛУБ ЛЗ 2 КСБ БАЛЧИК" 175559570 Тодор Василев Тодоров LZ2TEO LZ2KSB Христо Милков Игнатов LZ3FN 19.10.2016


Забележки:


към № 12: Юридическото лице е записано като Електроинвест в регистър Булстат, а в КРС фигурира като Електронинвест.

към № 14: Георги Русев ( LZ2GTR ) е и отговорник на клубната станция в СОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ гр. Бяла - LZ2KGB

към №№ 8, 14, 15, 17 : На името на съответните сдружения( ЮЛ ) няма регистрирани в КРС клубни радиолюбителски станции.Клубове, които не са сдружения по смисъла на ЗЮЛНЦ (съгласно чл.12 ал.3 от Устава на БФРЛ)
Клуб Клубна станция Отговорник
1 Технически университет - София LZ1KDP Анна Цанова LZ3GU
2 Заводски радиоклуб "МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" LZ1KFM Христо Здравков LZ1YQ
3 АЦОМ ООД LZ1KCW Димитър Петров LZ1AF
4 Техникум по слаботокова електротехника А. С. ПОПОВ LZ1KBU Христо Иванов LZ5HD

Забележки:

към № 4: Техникум по слаботокова електротехника (ТСЕ) "А.С. Попов" е преименуван на Професионална гимназия по аудио и видео телекомуникации (ПГАВТ) "А.С. ПОПОВ"

от Устава на БФРЛ
Чл. 9. (1) Член на БФРЛ може да бъде всяко българско юридическо лице с нестопанска цел - спортен клуб (радиоклуб), което приема нейния Устав и спазва Устройствения й правилник.
    (2) Членството в БФРЛ е доброволно.
    (3) Членството се удостоверява с удостоверение или членска карта.
    (4) Нови членове на БФРЛ се приемат с решение на УС след писмено заявено желание за членство от кандидата; ако УС не се произнесе в тримесечен срок от подаване 
      на заявлението и всички изискващи се данни, се счита че е дал мълчаливо съгласие.
    (5) Всеки член е длъжен да внася определен от УС годишен членски внос.
Чл. 10. (1) Членството в БФРЛ се прекратява:
      1. с едностранно волеизлияние до БФРЛ;
      2. при неизпълнение на чл. 9, ал. 5;
      3. с изключването на члена;
      4. с прекратяване на юридическото лице;
      5. при прекратяване или ликвидация на БФРЛ.
    (2) Всеки член, прекратил членството си по ал. 1, т. 1 и 2, има право впоследствие да го възстанови по процедура за нови членове. Той може да възстанови 
      членството си без прекъсване, като внесе членски внос за пропуснатия период, но няма право да предявява искания за ползи и права за периода, в който е бил 
      прекратил членството.
Чл. 11. (1) Изключване на член на БФРЛ може да стане с решение на Управителния съвет или Общото събрание, ако са налице нарушения на настоящия Устав и/или
      Устройствения правилник.
Чл. 12. (1) Членовете на БФРЛ са равноправни, равнопоставени и имат право да бъдат осведомявани за дейността на БФРЛ, да участват във всичките форми на нейната
      дейност, както и в ръководните й органи чрез свои представители.
    (2) БФРЛ осъществява целите си и изпълнява задачите си на принципите на организираност и свобода на мненията.
    (3) Във организационния живот на БФРЛ, с изключение на правото да избират, имат право да участвуват всички български радиолюбители, които не са членове
      на някой от лицензираните във федерацията клубове, след като платят определена от УС годишна вноска за правото да ползват QSL бюрото и е изпълнен чл.16, ал. 12.