Разлика между версии на „БФРЛ:Протокол№5“

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене
Ред 52: Ред 52:
 
;По т.3 от дневният ред: Членски внос за 2011 :
 
;По т.3 от дневният ред: Членски внос за 2011 :
 
## Членски внос на клубове
 
## Членски внос на клубове
* 120лв (минимално) – до 10-я член включително;
+
:* 120лв (минимално) – до 10-я член включително;
* 8лв на всеки следващ, след 10-тото лице.
+
:* 8лв на всеки следващ, след 10-тото лице.
 
## Клубовете не плащат членски внос за:
 
## Клубовете не плащат членски внос за:
 
*деца, ученици (до 18 години), инвалиди.
 
*деца, ученици (до 18 години), инвалиди.

Версия от 10:46, 14 януари 2013

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ПРОТОКОЛ № 5

Заседание на Управителен съвет на БФРЛ на 04.02.2011 г

Днес 04.02.2011 г се проведе заседание на УС на БФРЛ.

Място на провеждане: офиса на фирма ACOM, с любезното съдействие на В. Василев - LZ1JK

Начало: 18.50ч.

Край: 22.20


Присъствали:

Членове на УС на БФРЛ: Виктор Ценков – LZ3NN, Виктор Маринов – LZ1NY, Бойчо Хаджийски – LZ1BJ, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Иван Иванов – LZ1PJ, Иван Котев – LZ1IK (по телфона), Даниел Николов LZ3FB (по телефона),

ІІ. Контролен съвет – Васил Василев – LZ1JK - председател, Ангел Гугов – LZ1CY

ІІІ. Гости на събранието: Илиян Гешев – LZ3GA, Валентин Михайлов –LZ1VB, Любен Димитров – LZ1ZC, Даниел Василев – LZ1VVV

IV. Секретар: Здравка Бучкова – LZ1ZQ

Дневен ред:

 1. Проект за нов Устав на БФРЛ – обобщаване на предложенията от обсъждането .
 2. Насрочване на Общо събрание на БФРЛ за приемане на нов Устав на БФРА.
 3. Обсъждане и вземане на решение за членски внос за 2011г.
 4. Обявяване на набирателната сметка на за закупуване на недвижимост на БФРЛ.
 5. Разни:
  1. Отбелязване 85-години Радиолюбителско движение в България
  2. Сигнали от БФРЛ до КРС, във връзка с някои нарушения

при използване на радиолюбителските обхвати.

Решения:

По т. 1 от дневният ред
1.1 На основание на постъпилите предложения и мнения за нов Устав на БФРЛ, приема комисия в състав: В. Ценков –LZ3NN, Илиян Гешев –LZ3GA и Камен Вълчев – LZ3KF, да внесат измененията в проекто Устава на БФРЛ.
1.2 Следващият вариант на проекто-Устава, който ще бъде предложен до края на февруари 2011 трябва да има следните основни приоритети:
 • запазването на лиценза на БФРЛ от МФВС;
 • водещо място на клубовете, членове на БФРЛ, регистрирани по ЗЮЛНЦ ;
 • приобщаване на физически лица към БФРЛ, посредством „свободна секция” или като „асоциирани членове” – въпрос на формулировка;
 • гласуване на Общо събрание (Конференция) по клубове, на квотен принцип в зависимост от броя на членовете на даден клуб, платили членски внос; - Да се проучи до колко това е възможно юридически.
 • прецизиране на функциите на КС на БФРЛ, като КС да има право да внася предложения в УС за вземане на съответните решения.
По т.2 от дневният ред
2.1 Приема 23-то Общо събрание (Конференция) на БФРЛ да се проведе на 14 май 2011г. от 11.00 в гр. Пловдив, хотел Империал, при следният дневен ред:
 1. Приемане на нов Устав на БФРЛ.
 2. Разни.
По т.3 от дневният ред
Членски внос за 2011 :
  1. Членски внос на клубове
 • 120лв (минимално) – до 10-я член включително;
 • 8лв на всеки следващ, след 10-тото лице.
  1. Клубовете не плащат членски внос за:
 • деца, ученици (до 18 години), инвалиди.
  1. Радиолюбителите, плащащи членски внос, самостоятелно през клубовете:
 • лица над 60г: – 10лв.
 • всички други: - 20лв.
По т.4 от дневният ред
Приема в срок до 20.02.2010, В. Ценков – LZ3NN и Виктор Маринов – LZ1NY да публикуват в сайта на БФРЛ, специалната сметка на БФРЛ за набиране средства за недвижимост, както и своевременното отразяване на движението й.

Българска федерация на радиолюбителите - БФРЛ

IBAN: BG71PRCB92302034389719

BIC: PRCBBGSF

Прокредит банк АД

                   • IBAN и BIC са били написани погрешно, коригирани са на 20.02.2011г. Благодаря на Любо LZ2LDS, че е открил пропуска

В момента в сметката има 5042.42 лв.

Средствата до този момент са набрани от следните дарители:

- WRTC Комитет на България – 4570лв. (списък дарители)

- Дарение от спортен клуб: 400лв.

- Александър Караджов – LZ1FW – 20лв.

- Беле Василев – LZ1BZW – 20лв.

- Останалите пари са от натрупани лихви.

По т.5 от дневният ред:

5.1

- Приема честването на 85 години радиолюбителство в България да се проведе в в гр. Казанлък по време на „Хоби радио – 2011” 10-12 юни.

- Организира обща радиолюбителска вечеря в добре подбран ресторант на 10 юни 2011 в гр. Казанлък. Подробности, като и цената на куверта ще бъдат съобщени допълнително .

- Приема да се пусне специален инициал LZ85R в чест на 85 годишният юбилей, с който да се работи до 31.12.2011г.

5.2.

Виктор Маринов LZ1NY запозна УС на БФРЛ и гостите на заседанието с мерките, предприети в началото на 2011 г. във връзка с някои нарушения при използване на радиолюбителските обхвати от страна на други (не-радиолюбителски) служби.

Въз основа на постъпили сигнали от радиолюбители, БФРЛ подготви и изпрати до КРС три писма с молба Комисията да извърши проверка за евентуални нарушения и смущения в 2 метровия, 70 сантиметровия и 23 сантиметровия любителски обхват.

Специалистите от Главна дирекция "Контрол на съобщенията" се свързаха с БФРЛ. От страна на ръководството на БФРЛ и от страна на други радиолюбители, КРС срещна пълно съдействие за разясняване на конкретни случаи. Очакваме официален отговор от страна на КРС за резултатите от извършените проверки

БФРЛ благодари на всички радиолюбители, които със своята активна позиция и съдействие спомагат за опазването чистота на тази част от радиочестотния спектър, разпределена за радиолюбителската служба.

УС на БФР