БФРЛ:Протокол№3

от BFRA Wiki
Версия от 14:39, 15 януари 2013 на Lz1ny (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

ПРОТОКОЛ .N3 Заседание на Управителен съвет на БФРЛ на 18.08.2010

Днес 18.08.2010 се проведе извънредно заседание на УС на БФРЛ.

Място на провеждане: офиса на фирма ACOM, с любезното съдействие на В. Василев - LZ1JK

Начало: 18.30ч.

Край: 22.45


Официално бяха поканени Председателят и членовете на предишния УС и КС и радиолюбители свързани с организацията по СПРС – Световното първенство по радиоспорт (WRTC) , за което БФРЛ кандидатства за домакинство през 2014 г.


Присъствали :

В.Ценков - LZ3NN, E.Христов - LZ1MO, И.Котев - LZ1IK, Б.Хаджийски - LZ1BJ, В.Радев - LZ1OT, В.Василев - LZ1JK, Й.Янков - LZ2UU, Д.Кръстев - LZ3NY, В.Маринов - LZ1NY , К.Пингелов - LZ1PKS, И.Иванов - LZ1PJ, Б.Сапунджиев - LZ2JR, Д. Николов - LZ3FB се представляваше с пълномощно от Г. Воденичаров - LZ1ZF, Т.Иванов - LZ3CB, К.Латинов - LZ1GL , К.Павлов - LZ1ZD, A.Cъчков - LZ2HM, B.Заяков - LZ3CQ Х.Здравков - LZ1YQ, C.Банкова - LZ1MJP, З.Бучкова - LZ1ZQ .

От присъстващите, членове на стария УС на БФРЛ (до 24.04.2010) са:

В.Ценков - LZ3NN, E.Христов-LZ1MO, И.Котев - LZ1IK, Б.Хаджийски - LZ1BJ, В.Радев - LZ1OT, Д.Кръстев - LZ3NY, К.Пингелов - LZ1PKS, И.Иванов - LZ1PJ, Г. Воденичаров - LZ1ZF. Общо присъствали – 9 човека от стария Управителен съвет.

От присъстващите, членове на новоизбрания УС са:

В.Ценков - LZ3NN, E.Христов - LZ1MO, И.Котев-LZ1IK, Б.Хаджийски - LZ1BJ, В.Радев - LZ1OT, Й.Янков - LZ2UU, В.Маринов - LZ1NY, И.Иванов -LZ1PJ, Б.Сапунджиев - LZ2JR, Д. Николов - LZ3FB. Общо присъствали – 10 човека от новия Управителен съвет.

Отсъстват : по уважителни причини: А.Иванов - LZ3AI, В.Шатъров - LZ1CL, A.Гугов - LZ1CY, A.Toтев - LZ1RB .

Отказа да присъства: М.Миланов - LZ1RF.

Необходимият кворум е налице и заседанието може да взема легитимни решения.


ДНЕВЕН РЕД:

   Приемане на архива и всички финансови документи от стария Управителен съвет и подписване на приемо-предавателен протокол за предадената документация.
   Установяване финансовото и документалното състояние на БФРЛ.
   Попълване на въпросника, отностно кандидатурата на БФРЛ за домакин на WRTC – 2014.
   Разни


По т.1 от дневният ред
Виктор Ценков LZ3NN представи получените 4 (четири) папки с получена документация на БФРЛ от бившия Председател на УС г-н Милчо Миланов - LZ1RF и подписан приемо-предавателен протокол между Здравка Бучкова - LZ1ZQ и Милчо Миланов - LZ1RF. Съдържанието на папките е доста обемисто и е необходимо да бъдат надлежно подредени и направен опис за тяхното съдържание.
По т. 2 от дневният ред
Виктор Ценков представя следните факти:

I. Наличност по сметките на БФРЛ до 24.04.2010г: (преди Общото събрание , проведено на 24.04.2010г.)

- касова наличност: 0лв.

- ЛЕВА по сметка – 141.34 лв.

- ЕВРО по сметка – 20002.82 EUR

II. Наличност по сметките на БФРЛ към 10.08.2010 (след официалната регистрация на новият УС на БФРЛ на 04.08.2010, избран на 24.04.2010 и промяна на спесимена в ОББ )

- касова наличност: 15лв.

- ЛЕВА по сметка – 1025.75 лв.

- ЕВРО по сметка – 6484.60 EUR

II. Констатирани разходи, направени през сметката в EUR в периода 24.04.2010 – 10.08.2010:


Дата

Разход EUR

Основание

Забележка 28.04.2010

7000.00


Прехвърляне в левовата сметка на БФРЛ 28.04.2010

449,46

Invoice 2010

Членски внос IARU 28.04.2010

25.56

Такса SWIFT

За превода за членски внос към IARU 28.04..2010

71.40

Щанд БФРЛ - Фридрихсхафен


28.04.2010

25.56

28.04.2010

За превода за щанда на БФРЛ във Фридрихсхафен 29.04.2010

500.00


Прехвърляне в левовата сметка на БФРЛ 01.05.2010

7.67

Такса обслужване

м.май 01.06.2010

7.67

Такса обслужване

м. Юни 01.07.2010

7.67

Такса обслужване

м. Юли 29.07.2010

5390.00

Участие на LZ отбора на световното ARDF първенство в Хърватска 13-18 09. 2010

Решение на УС от 24.04.2010. Писмено съгласие на 9 члена стария УС на БФРЛ (до 24.04,2010г.) 01.08.2010

7.67

Такса обслужване

м. Август


Баланс на края на периода

6484.60 EUR


III. Констатирани разходи, направени през сметката в ЛЕВА в периода 24.04.2010 – 10.08.2010:


Дата

Разход

Приход

Основание

Забележка 28.04.2010


13660.50

БФРЛ

Прехвърлени 7000 EUR 28.04.2010

5.00


Банкова такса

Банкова такса 28.04.2010

488.96Превод Милчо Гълъбов Миланов 28.04.2010

0.50


Банкова такса

Банкова такса 28.04.2010

200.00


Месечен хонорар

Здравка Кирилова Бучкова 28.04.2010

0.50


Банкова такса

Банкова такса 28.04.2010

6480.00Превод ‘МТТ ИНТЕРЕШЪНЪЛ ЕООД’ 28.04.2010

0.50


Банкова такса

Банкова такса 29.04.2010

6480.00Превод ‘МТТ ИНТЕРЕШЪНЪЛ ЕООД’ 29.04.2010


975.25

БФРЛ

Прехвърлени 500 EUR 29.04.2010

0.50


Банкова такса

Банкова такса 29.04.2010

480.00Превод ‘МТТ ИНТЕРЕШЪНЪЛ ЕООД’ 29.04.2010

0.50


Банкова такса

Банкова такса 01.05.2010

15.00


Такса обслужване

Банкова такса 25.05.2010


275

МФВС

За клубовете на БФРЛ 01.06.2010

15.00


Такса обслужване

Банкова такса 01,07.2010

15.00


Такса обслужване

Банкова такса 22.07.2010


130

Народно читалища „Просвета”

За QSL бюрото 01.08.2010

15.00


Такса обслужване

Банкова такса
Баланс на края на периода

1025.72


ІІІ. В получените четири папки се откриха няколко документа, незаведени досега в БФРЛ, както следва:

- Договор за наем на офис в сградата на БИЦ-ИЗОТ, бул. „Цариградско шосе” 7-ми км от 18.10.2004г. между: БФРЛ, представлявана от г-н Милчо Гълъбов Миланов – Председател на БФРЛ и „МТТ Интернешънъл” ЕООД, представлявано от Виргиния Христова за срок от 01.11.2004 до 31.12.2009г. Същият договор е заведен под N.20 от 17.08.2010г. в документацията на БФРЛ.

- Фактура с N:1000000069 от 23.04.2010 за наем на офис в БИЦ-ИЗОТ по договор период 11.2004-05.2007год. за сумата от 6480.24

- Фактура с N:1000000070 от 23.04.2010 за наем на офис в БИЦ-ИЗОТ по договор период 06.2007 до 12.2009 за сумата от 6480.24


Проведоха се дълги дебати по фактите, като почти всеки изказа своето мнение.

Никой от присъстващите членове на стария УС на БФРЛ не подтвърди, че наличието на договор за наем между “МТТ Интернешънъл” и БФРЛ му е известен, както и че не е ималко решение на УС за подписване на подобен договор и за извършване на плащания по него. В приетите отчети на Конференцията на БФРЛ на 24.04.2010 не е констатирано наличието на задължения на БФРЛ, включително и за дължими суми за наем по изминали периоди.


По изнесените факти по т.2 Виктор Ценков предложи УС на БФРЛ да излезе с официално решение.


По т. 3 от дневният ред:

УС на БФРЛ и всички присъстващи обсъдиха отговорите на поставените въпроси, относно кандидатурата на БФРЛ за WRTC-2014.


По т. 4 от дневният ред:

Изказвания и предложения направиха:

Иван Иванов - LZ1PJ отчете изключително успешното участие на българските състезатели на сътезанието в Сучава – Румъния.

Постави въпроса за финансиране на българските състезатели на Европейското първенство в Полша.

2. Виктoр Mаринов - LZ1NY предложи за приемане на резултатите от проведеното LZ УКВ състезание “ Ден на радиото “ / 1-2 .05. 2010 г., както и призив към българските радилюбители за спазване на „Техническите изисквания .........”


Преди приемането на решенията по т.2 от дневният ред Емил Христов - LZ1MO напусна заседанието на УС на БФРЛ и не взе участие при вземане на решенията.

РЕШЕНИЯ :

По т.2 от дневния ред:

1. Упълномощава председателят В.Ценков - LZ3NN да информира радиолюбителите от страната в сайта на БФРЛ за разискваните въпроси на проведеното заседание и същото да бъде излъчено по бюлетина на Федерацията .

2. Да сезира Контролният съвет - КС при БФРЛ, относно правомерността на разходването на финансовите средства на БФРЛ след 24.04.2010г. до 08.08.2010 година.

3. Упълномощава КС да даде своето становище, дали е правомерно сключен Договора между БФРЛ и „МТТ Интернешънъл” ЕООД от дата 28.10.2004 г. и заведен с входящ номер на получаване в офиса на БФРЛ №20 от 17.08.2010 г., както и произтичащите плащания във връзка с този договор.

4. Срокът за становището по горната точка е 30 дни.

По т.3 от дневния ред:

1. Приема обсъдения въпросник към Потенциалните домакински комитети на световното първенство по радиоспорт - СПРС /WRTC/ .

2. Упълномощава Виктор Ценков - LZ3NN и Васил Василев LZ1JK да систематизират, подготвят и изпратят официалния отговор на въпросника в необходимия срок.

По т.4 от дневния ред:

1. Утвърждава резултатите от проведеното LZ УКВ състезание “ Ден на радиото“ /1-2 .05. 2010 г.

2. Приема призива на В.Маринов - LZ1NY към всички радиолюбители за спазване на “Техническите изисквания……” и да бъде излъчен по бюлетина на БФРЛ .

3. Да се преведе от сметката на БФРЛ само таксата за участие от 3000 лева за участие на националните ни състезатели по скоростна телеграфия / HST / в Европейското първенство в Полша, като средствата за транспорт и други да се търсят от спонсори .

4. Определя Б. Хаджийски - LZ1BJ за главен съдия, Б. Сапунджиев - LZ2JR организатор по домакинството на присъственото късовълново състезание Узана - 2010, което ще се проведе на 25.09.2010 г. край гр. Габрово.

5. Приема за тази година 2010 г. да няма стартова такса за участие в КВ присъственото състезание.

УС на БФРЛ