БФРЛ:ОбщоСъбрание

от BFRA Wiki
Версия от 16:47, 14 януари 2013 на Lz1ny (Беседа | приноси)

(разл) ← По-стара версия | Преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

На 14 Май от 11 часа в Пловдив, парк-хотел "Империал", конферентна зала, ет. 1, на адрес: Пловдив, ул. Арх. Камен Петров 1А (пресечката с ул. Лев Толстой 6) ще се проведе общо събрание на БФРЛ.


Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нов устав на БФРЛ

2. Разни

Проект на устава, който ще се обсъжда и приема :


УСТАВ

на Българската федерация на радиолюбителите


І. Общи положения

Чл. 1. (1) Българската федерация на радиолюбителите (БФРЛ) е сдружение на юридически лица - спортни клубове (радиоклубове), организирано на доброволна основа.

(2) БФРЛ е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност за развитие и утвърждаване на техниката, технологиите, физическата култура и спорта.

(3) Предметът на дейност на БФРЛ е организиране и провеждане на дейност и изпълнение на проекти по:

1. обучение, самообучение, разпространение и популяризиране на познания и умения в областта на радиотехниката, електрониката, операторската дейност;

2. свръзки, свързочна техника и технологии;

3. осведомителни технологии и електронни медии;

4. подпомагане на държавните и общинските органи при природни бедствия и/или крупни аварии;

5. спорт (радиолюбителски спортове).

(4) БФРЛ изпълнява своята дейност с предимство сред младите хора и в учебните заведения.

(5) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Българска федерация на радиолюбителите, съкратено - БФРЛ; наименованието на английски език е Bulgarian Federation of Radio Amateurs, съкратено - BFRA.

(2) Седалището и адреса на Българската федерация на радиолюбителите е гр. София, 1000, ул. Алабин 33а, Търговски дом, кантора 427, за кореспонденция - гр. София, 1000, пощенска кутия 830.

(3) БФРЛ се представлява от Председателя на Управителния съвет, който при свое отсъствие упълномощава с правата си писмено и за конкретен срок някой от членовете на Управителния съвет.

(4) БФРЛ се учредява за неопределен срок.

Чл. 3. БФРЛ е независимо, доброволно и самоуправляващо се неполитическо сдружение.

В своята дейност при осъществяване на целите си и изпълнение на задачите си тя се ръководи от настоящия Устав, законите и нормативните актове, действащи в Република България.

Чл. 4. БФРЛ може да членува в други сдружения, организации, съюзи и асоциации в съответствие с целите и задачите си.

Чл. 5. (1) БФРЛ може да създава свои организационни структури на административно-териториален или ведомствен принцип, или за изпълнение на отделни цели и задачи.

(2) Организационните структури могат да бъдат клубове, клонове, поделения, представителства и други организационни форми.

Чл. 6. БФРЛ може да изгражда и поддържа национална радиолюбителска мрежа и може да участва в международни радиолюбителски мрежи за оповестяване, свързване и подпомагане на държавните и общинските органи в случаи на природни бедствия и/или крупни аварии.

Чл. 7. БФРЛ може да извършва допълнителна стопанска дейност по предмета на основната дейност по чл. 1, като използва прихода за постигане на определените с настоящия Устав цели и задачи.

ІІ. Цели и задачи

Чл. 8. Основните цели и задачи на БФРЛ са:

(1) Да обединява усилията и съгласува интересите за развитие на радиотехническите знания, радиолюбителството, свързочните и осведомителни технологии в Република България.

(2) Да представлява българските радиолюбители и защитава правата им пред държавните и общински органи и други организации в Република България във връзка с правата им да осъществяват далекосъобщителна дейност.

(3) Да съдейства на правоспособните държавни органи при изработването и прилагането на правната база, регламентираща радиолюбителската дейност.

(4) Да представлява българските радиолюбители в Международния радиолюбителски съюз (IARU) и пред националните радиолюбителски организации на други страни, да участва със свои представители в работните органи на IARU и в други международни организации в съответствие с целите и задачите си. За членове на IARU, според този Устав, се считат лизензираните радиолюбители, физически лица, с право да участвуват в организационния живот на БФРЛ.

(5) Да разпространява радиотехнически знания, да пропагандира радиолюбителството и създава условия за неговото масовизиране.

(6) Да пропагандира, рекламира и създава условия за използването в Република България на съвременни методи, средства и технологии за съобщения и свързване.

(7) Да организира и провежда спортно-състезателна дейност.

(8) Да осъществява осведомителна и издателска дейност в съответствие с целите и задачите си.

(9) Да подпомага своите членове в съответствие с целите и задачите си.

ІІІ. Членство

Чл. 9. (1) Член на БФРЛ може да бъде всяко българско юридическо лице с нестопанска цел - спортен клуб (радиоклуб), което приема нейния Устав и спазва Устройствения й правилник.

(2) Членството в БФРЛ е доброволно.

(3) Членството се удостоверява с удостоверение или членска карта.

(4) Нови членове на БФРЛ се приемат с решение на УС след писмено заявено желание за членство от кандидата; ако УС не се произнесе в тримесечен срок от подаване на заявлението и всички изискващи се данни, се счита че е дал мълчаливо съгласие.

(5) Всеки член е длъжен да внася определен от УС годишен членски внос.

Чл. 10. (1) Членството в БФРЛ се прекратява:

1. с едностранно волеизлияние до БФРЛ;

2. при неизпълнение на чл. 9, ал. 5;

3. с изключването на члена;

4. с прекратяване на юридическото лице;

5. при прекратяване или ликвидация на БФРЛ.

(2) Всеки член, прекратил членството си по ал. 1, т. 1 и 2, има право впоследствие да го възстанови по процедура за нови членове. Той може да възстанови членството си без прекъсване, като внесе членски внос за пропуснатия период, но няма право да предявява искания за ползи и права за периода, в който е бил прекратил членството.

Чл. 11. (1) Изключване на член на БФРЛ може да стане с решение на Управителния съвет или Общото събрание, ако са налице нарушения на настоящия Устав и/или Устройствения правилник.

Чл. 12. (1) Членовете на БФРЛ са равноправни, равнопоставени и имат право да бъдат осведомявани за дейността на БФРЛ, да участват във всичките форми на нейната дейност, както и в ръководните й органи чрез свои представители.

(2) БФРЛ осъществява целите си и изпълнява задачите си на принципите на организираност и свобода на мненията.

(3) Във организационния живот на БФРЛ, с изключение на правото да избират, имат право да участвуват всички български радиолюбители, които не са членове на някой от лицензираните във федерацията клубове, след като платят определена от УС годишна вноска за правото да ползват QSL бюрото .

ІV. Ръководни органи

Чл. 13. (1) Ръководен орган на БФРЛ е Общото събрание (Националната конференция).

(2) Общото събрание може да е редовно или извънредно.

(3) Редовно Общо събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж на три години.

(4) Извънредно Общо събрание се свиква по искане на не по-малко от 1/3 (една трета) от делегатите на последното Общо събрание, не по-рано от 6 (шест) месеца след него.

(5) Всеки член на БФРЛ има право на участие в Общото събрание и право на глас, ако това не противоречи на чл. 28, ал. 2 и 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(6) Общото събрание е законно, ако се изпълнени условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ.

(7) Общото събрание взима решения с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен ако настоящият Устав не предвижда друго.

Чл. 14. Общото събрание:

(1) Приема и изменя устава на БФРЛ с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите с право на глас.

(2) Определя числеността и приема правила за избор на Управителен съвет /УС/, Контролен съвет /КС/ и Председател на Управителния съвет на БФРЛ.

(3) Избира с тайно гласуване ръководните органи по предходната алинея.

(4) Приема бюджета на БФРЛ.

(5) Взима решения и утвърждава насоки за дейността на БФРЛ.

(6) Удостоява с почетни звания и награждава с почетни награди и/или отнема такива.

(7) Отменя решения на Управителния съвет и Контролния съвет, които противоречат на закона и настоящия Устав.

(8) Взима решение за преобразуване и прекратяване на БФРЛ като сдружение с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите с право на глас.

(9) Взима решение за безвъзмездно разходване на имущество на БФРЛ по чл.19, ал.5 с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички свои членове.

(10) Води книга с протоколи от заседанията си.

Чл. 15. (1) Управителният съвет (УС) на БФРЛ е постоянно действащ орган между Общите събрания и заседава най-малко веднъж на три месеца.

(2) УС на БФРЛ се свиква от Председателя му с писмена покана, която може да се изпрати по електронна поща, факс или други средства, позволяващи доказване, до всички негови членове, отправена не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди заседанието.

(3) Извънредно заседание на УС се свиква от Председателя при писмено искане на най-малко една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се води от определен от УС негов член.

(4) Заседанията на УС са редовни и приетите решения законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове, когато е обявено, че заседанието е присъствено. Когато е обявено, че няма да се провежда присъствено заседание, решенията могат да бъдат вземани по реда на чл.15 ал.8.

(5) Решенията на УС се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен ако настоящият Устав или ЗЮЛНЦ не предвижда друго.

(6)Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия събранието.

(7) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 16, ал. 1, 4, 6, 9 и 10 от Устава – с мнозинство от всички членове.

(8) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от мнозинството от членовете на Управителния съвет.

Чл. 16. Управителният съвет:

(1) Изработва, приема, изменя и допълва с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) Устройствен правилник на БФРЛ.

(2) Разработва програма за изпълнение на решенията на Общото събрание.

(3) Оперативно ръководи работата на БФРЛ.

(4) Утвърждава с мнозинство от 2/3 (две трети) изпълнителен директор по стопанската дейност и друг персонал, определя длъжностните им характеристики и контролира тяхната дейност.

(5) Дава мандат на Председателя за сключване и утвърждава подписаните договори, в които БФРЛ е страна.

(6) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на сдружението;

(7) Определя размера на членския внос, такса за ползване на QSL –бюрото, такси за участия в мероприятия, организирани от БФРЛ, както и реда и начина за плащането им.

(8) Води книги за протоколите от заседанията си, като ръководещият заседанието е лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(9) Веднъж годишно изготвя и приема публичен доклад за дейността на БФРЛ с данни относно съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и задачите на БФРЛ, постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото имущество, приходите от други дейности и финансовия резултат.

(10) Приема реда и правилника за осъществяване на дейността на БФРЛ и ги обявява публично.

(11) При невъзможност на някой член на УС да изпълнява функциите си, на негово място, УС може да избере негов заместник от настоящия УС или нов член.

(12) Приема и изключва членове на БФРЛ.

Чл. 17.(1) Председателят на Управителния съвет има следните права и пълномощия:

1. да свиква и ръководи заседанията на УС;

2. да ръководи оперативната дейност на БФРЛ между заседанията на УС;

3. да назначава утвърдените от УС изпълнителен директор по стопанската дейност и друг персонал;

4. да представлява федерацията и да сключва договори от нейно име;

5. да взема сам решения по текущи въпроси;

6. да организира съхранение на документацията на федерацията

(2) За дейността си Председателят се отчита пред УС и ОС.

Чл. 18. (1) Контролният съвет (КС) осъществява надзор над законосъобразността на действията на УС на БФРЛ и спазването на настоящия Устав и Устройствения правилник.

(2) КС се ръководи от Председател и заседава при необходимост по инициатива на Председателя или някой от членовете му, но не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца.

(3) Решенията на КС се взимат с обикновено мнозинство.

(4) При изпълнение на задълженията си по настоящия Устав КС има право на безпрепятствен достъп до цялата информация, съхранявана в структурите на БФРЛ.

(5) КС информира за решенията си всички членове на БФРЛ.

(6) За решенията или констатациите си КС докладва веднага на УС, а УС веднага уведомява членовете на БФРЛ. УС /между сбирките неговият Председател/ е този, който взема оперативните решения, основаващи се на доклада на КС.

(7) На края на всяка календарна година КС изготвя доклад за дейността си и го представя в деловодството на БФРЛ.

V. Имущество

Чл. 19. (1) Имуществото на БФРЛ се състои от парични средства, вещи, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска като елементи на имуществото на юридически лица.

(2) Имуществото е неделимо и не подлежи на връщане на напуснали членове и не може да послужи за погасяване на вземания към членове на федерацията.

(3) Продаване или предаване на друго лице на имущество на БФРЛ, както и безвъзмездно разходване на имущество, става само с решение на УС.

(4) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество за постигане на целите си. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от БФРЛ се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на БФРЛ, при спазване на чл.16, ал.10. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и следва да се вписва в централния регистър.

(5) Решенията по ал.3 и 4 трябва да бъдат мотивирани и взети с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове на Общото събрание (Националната конференция), когато са в полза на:

1. лица от състава на другите органи на БФРЛ и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по сребърна линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

2. лица, били в състава на управителните органи на БФРЛ до 2 годинипреди датата на вземане на решението.

3. юридически лица, финансирали БФРЛ до 3 години преди датата на взимане на решението.

4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(6) БФРЛ не може да сключва сделки с лицата по ал.5, т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на БФРЛ или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл. 20. Дейността на БФРЛ се финансира от:

(1) Членски внос от членовете на БФРЛ.

(2) Целеви средства от държавни органи, доброволни вноски, дарения и други.

(3) Стопанска дейност в съответствие с настоящия Устав, целите и задачите на БФРЛ.

VІ. Прекратяване

Чл. 21. (1) БФРЛ се прекратява като сдружение по ЗЮЛНЦ:

1. с решение на Общото събрание (Националната конференция);

2. с решение на съответния съд по седалището на сдружението, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

VІІ. Ликвидация

Чл. 22. (1) При прекратяване на БФРЛ като сдружение по ЗЮЛНЦ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 21, ал. 1, т. 2, той се определя от съответния съд по седалището на сдружението.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. (5) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на БФРЛ от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имуществона БФРЛ. (6) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите на БФРЛ и служителите на БФРЛ;

3. ликвидатора, освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т.1-3;

5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия - без ограничение, по сребърна линия - до четвърта степен, или сватовство - до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(5) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

VІІІ. Имущество след ликвидация

Чл. 23. (1) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Сдружението се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел – за извършване на обществено-полезна дейност със същата или близка цел, определено с решението за прекратяване.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение с цел Общината да го предостави за извършване на дейност, възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение.

(3) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му се възнаграждение.


IX. Представителство

Чл. 24. Сдружението се представлява от Председателя на УС.


X. Книги на Сдружението

Чл. 25. (1) Общото събрание и УС водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателствуващите заседанията и лицата изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

(2) УС изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител, за да се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

(4) По преценка на УС и при възможност могат да се водят и други книги, например регистър на радиолюбителите, обхванати в БФРЛ чрез клубовете или индивидуално – включително тяхната активност при експедиции, публикации, състезания, дарения и др.


XI. Преходни разпоредби

Чл.26. Всички въпроси, неуредени в този устав се решават от Общото събрание съобразно действащото законадателство на Република България.


XII. Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият Устав на БФРЛ е приет на Общо събрание (Национална конференция) на БФРЛ на 14.05.2011 година в гр. Пловдив.

§ 2. Настоящият Устав отменя Устава на БФРЛ, приет на 14 юни 2003 г.