БФРЛ:Протокол№4

от BFRA Wiki
Направо към: навигация, търсене

ПРОТОКОЛ № 4

Заседание на Управителен съвет на БФРЛ на 05.11.2010 г

Днес 05.11.2010 г се проведе заседание на УС на БФРЛ.

Място на провеждане: офиса на фирма ACOM, с любезното съдействие на В. Василев - LZ1JK

Начало: 18.30ч.

Край: 22.25

Присъствали:

І. Членове на УС на БФРЛ: Виктор Ценков – LZ3NN, Виктор Маринов – LZ1NY, Бойчо Хаджийски – LZ1BJ, Борис Сапунджиев – LZ2JR, Иван Котев – LZ1IK, Иван Иванов – LZ1PJ, Владимир Радев – LZ1OT, Антон Иванов – LZ3AI

ІІ. Председател на Контролен съвет – Васил Василев – LZ1JK

ІІІ. Гости на събранието: Тодор Диков – LZ1HA, Йордан Йорданов – LZ1FG, Слави Ташков – LZ1ZJ, Панайот Данев – LZ1US, Красимир Павлов – LZ1ZD , Христо Здравков – LZ1YQ , Савко Димитров – LZ1UK, Веселин Котаров – LZ5VK

IV. Секретар: Здравка Бучкова – LZ1ZQ

V. Отсъстващи ченове на УС:

- Йордан Янков – LZ2UU – служебна ангажираност

- Емил Христов – LZ1MO – служебна ангажираност

- Даниел Николов – LZ3FB – служебна ангажираност. Изпратил доклад и календар с информация за 2011 г. относно местата и приблизителните дати за провеждане на състезанията по радиозасичане

Дневен ред:

 1. Приемане становището на КС, във връзка с решение на УС на БФРЛ от 18.08.2010 и вземане на решение на УС за последващи действия.
 2. Обсъждане кандидатурата на БФРЛ за домакин на Конференцията на IRAU-Region 1 през 2014г. и избор на група за подготвяне на кандидатурата ни.
 3. Избор на организационен комитет за провеждане Европейското първенство по радиозасичане за младежи в България през 2011.
 4. Обсъждане на проект за нов Устав на БФРЛ и предложение на вариант за широко обсъждане от всички радиолюбители.
 5. Приемане на условията за провеждане на „Присъствени КВ състезания”
 6. Обсъждане предложенията на Кирил Божилов – LZ1FJ, отностно допълване на сайта на БФРЛ, както и разни предложения към КРС по отношение на ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА .......
 7. Обсъждане стратегия за развитие и финансиране на БФРЛ през 2011г

  Разни (добавени от Виктор Ценков):

 8. Радиоклуба в техникум „А.С. Попов’ LZ1KBU е се възражда отново. Колегата Христо Иванов е набрал 27 ученици и им води няколко часа седмично извън класна форма на обучение. Имат необходимост от апаратура КВ и УКВ. Антени имат. Който има възможност да помогне с каквото може – КВ, УКВ трансивър.
 9. Проект пред МФВС за финансиране през 2011 – Отчети и Спортен календар за 2011г. – Държавен спортен календар, Международен спортен календар по видовете спорт
 10. . Конференция IARU-R1 – Южна Афика – предварително обсъждане за делегати от БФРЛ
 11. Банкова сметка на БФРЛ – предложение за промяна на банката и откриване на кредитна карта с последваща регистрация в pay-pal към валутната сметка, с цел улесняване преводите от чужбина за дипломи др.
 12. Въпроса със слуховете, отностно търга на имуществото на радиоклуба на БНТ (антени и усилвантел), проведен през 1997г. – кратко изложение на действителните факти.
 13. Кратка информация за обновените и новите репитри на вр. Ботев, вр. Мусала, Бургас и другите места. Благодарност за извършената работа от колегите.
 14. Нова година – купон

Други точки (добавени в хода на събранието):


Решения:

По т. 1 от дневният ред
1.1. Приема становището на КС във връзка с решение на УС на БФРЛ от 18.08.2010 г.

П Р О Т О К О Л № 1

Днес, 26 септември 2010 година, в залата на хотел Импулс,местността Узана край гр. Габрово,се проведе закрито заседание на Контролния съвет на БФРЛ. Присъствуваха всички членове на КС,пълен състав. Разгледани бяха въпроси,свързани с работата на работата на федерацията и специално поставени въпроси от УС на БФРЛ. Бяха направени следните констатации:

1.Документацията,предадена от стария УС на БФРЛ на новия УС на БФРЛ е непълна и неподредена.Липсват описи на имуществото на БФРЛ,липсват систематизирани приходно-разходни описи и са налице документи ,подлежащи на проверка .

2.Намира големи пропуски в работата на стария УС, като колективен орган на управление, и допускане еднолично решаване на важни финансови въпроси. Определя работата на стария КС като недостатъчно ефективна.

3.Забелязва се инерция в работата на новия УС по отношение отстраняването на горепосочените нередности при водене на документацията. 4.Приветсвувайки новият стил на работа на новия УС за пълна прозрачност на работата на БФРЛ и Управителния съвет, КС констатира злоупотреба с това доверие в “медийни” изяви на членове и не членове на БФРЛ в различни сайтове и форуми,уронващи престижа на федерацията.

На основание горепосочените констатации и правомощията,дадени му от Устава на БФРЛ, КС на БФРЛ изказва следното мнение:

1.Да се потърси и ангажира независим специалист по право и финанси ,за предпочитане запознат с естеството на нашата дейност /радиолюбител/,който на доброволни начала или срещу съответното заплащане да изготви становище относно степента на вина за допуснатите нарушения във финансовата отчетност на стария УС ,като колективен орган на управление и персоналната вина на отделни негови членове. На базата на това експертно становище УС на БФРЛ да предприеме необходимите действия.

2. УС на БФРЛ да определи компетентно лице,което да води стриктно документацията на хартиен или електронен носител а именно: Книга за опис на имуществото на федерацията – наличност на имущество до сега,постъпващо имущество –източник,цена,предназначение, движение на имуществото,начин на придобиване. Книга за финансова отчетност /опис на финансовите документи/ - приходно-разходен опис на всички финансови документи със съответните дати и подписи. Книга за описване на входяща и изходяща кореспонденция на федерацията.Естествено,освен тези книги-описи, всички документи,описани в тях,трябва да се класифицират и съхраняват надлежно.Въпреки,че всичко това “мирише” на “дълбока” бюрокрация,това е минимума документи,които трябва да поддържа всяко юридическо лице.

3.КС се задължава да осигури присъствие на представител на съвета на всяко заседание на УС на БФРЛ за по-ефективна работа и бързо решаване на възникналите въпроси.

Председател на КС на БФРЛ
В.Василев
Членове
1. А. Тотев

2. А. Гугов

1.2. Приема да се предприемат правни мерки за възстановяването на изразходваните без решения от УС финансови средства на БФРЛ и да се потърси отговорност от виновния.

Решението за търсене на отговорност за изразходените финасови средства без решение на УС на БФРЛ бе прието с гласуване:

6 гласа ‘ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

1.3. Упълномощава Виктор Ценков – LZ3NN да се срещне с юристи за случая, да предприеме конкретни действия и да уведомява членовете на УС и КС. 1.4. Предпиемането на конкретните мерки по т.1 да не се финасира със средства на БФРЛ. 1.5 Упълномощава Виктор Ценков – LZ3NN, Иван Котев – LZ1IK и Здравка Бучкова – LZ1ZQ да заведат инвентарна книга за наличното имущество на БФРЛ, книги за пълна финасова отчетност, книга за входяща и изходяща поща. В момента инвентарната книга се попълва, водят се всички книги за финасова отчетност и книгата за входяща и изходяща поща.

По т.2 от дневният ред: 2.1. Приема БФРЛ да бъде домакин на конференция на IARU – Region 1 през 2014 г., като мястото за провеждане да бъде близо около гр. Варна 2.2. Избира работна група за проучване и избиране на подходящото място и хотел за провеждане на конференцията в състав: Председател: Виктор Ценков – LZ3NN Членове: Антон Иванов – LZ3AI Панайот Данев – LZ1US Иван Котев – LZ1IK По т.3 от дневният ред: 3. 3.1. Избира организационен комитет за провеждане на Европейското първенство по радиозасичане ( ARDF ) за младежи в България през 2011 г. в състав: Председател: Даниел Николов – LZ3FB Членове: Руско Русев – LZ1RT Панайот Данев – LZ1US Виктор Ценков – LZ3NN По т.4 от дневният ред: 4.1. Упълномощава Виктор Ценков – LZ3NN да пусне в сайта на БФРЛ обсъдения от УС проекто Устав на БФРЛ на 15.11. 2010 г. 4.2. Срок за обсъждане на проекта Устава на БФРЛ в сайта на БФРЛ от 15.11.2010 до 15.01.2011 г. , след което да бъдат обобщени предложенията до 30.01.2011 г. По т. 5 от дневният ред: 5.1. Приема Условията за провеждане на Присъствените КВ състезания 5.2. Възлага на Бойчо Хаджийски – LZ1BJ и Христо Здравков – LZ1YQ да доиздгладят и оформят някои езикови формулировки в условията до 12.11.2010 г. , след което да бъдат пуснати в сайта на БФРЛ 5.3. Приема за присъственото КВ Държавно първенство през 2011г. да бъдат поканени за участие и Балканските радиолюбителски организации, както и радиолюбители от всички страни. 5.4. Възлага на Бойчо Хаджийски – LZ1BJ, Христо Здравков – LZ1YQ и Антон Иванов – LZ3AI да направят отделен сайт за „Присъствени КВ състезания” , като подготвят: условията на английски език, снимков материал и покани, които до края на месец Ноември 2010г. да се изпратят до Балканските радиолюбителски организации. 5.5. Беше обсъдена подробно датата за провеждане на Държавното присъствено КВ състезание за 2011. Беше изразено мнение за в бъдеще датата на провеждането на подобни състезания да бъде съобразена и с другите състезания, организирани от БФРЛ, поради различната специфика на присъствените и задочните радио-състезания. По т. 6 от дневният ред: 6.1. Упълномощава Бойчо Хаджийски – LZ1BJ, Панайот Данев – LZ1US и Ангел Несторов – LZ1AG, като работна група да съберат необходимите данни и да изготвят официално писмо до КРС с конкретни предложения и изменения на Техническите изисквания... По т.7 и т.9 (обединени) от дневният ред: 7/9.1. Упълномощава Виктор Ценков – LZ3NN да обобщи обсъжданата стратегия за развитие на финансирането на БФРЛ през 2011 г. , да изготви цялата необходима документация и да я предаде в МФВС до 01.12.2010г. По т.8 от дневния ред: 8.1. Приема да направи апел по бюлетина и сайта на БФРЛ към всички радиолюбители от страната,кой с каквото може да помогне – КВ и УКВ апаратура, антени и т.н. на радиоклуба LZ1KBU при Професионална гимназия АС “Попов” , София По т.10 от дневният ред: 10.1 Всеки член от УС и КС, а както и други радиолюбители, които имат възможност да си заплатят всички необходими разходи – транспорт, храна и спане възлизащи на около 1500 EUR могат да участват в конференцията на IARU – Region 1 в Южна Африка 2011 г. 10.2 На свое заседание УС ще обсъди делегатите, които ще представляват официално БФРЛ на конференцията в Южна Африка, 2011 г. По т. 11 от дневният ред: 11.1 Упълномощава Виктор Ценков – LZ3NN и Иван Котев – LZ1IK да проучат условията на по-добра банка, за да се смени ОББ, към която е сега банковата сметка на БФРЛ и да уведомят членовете на УС, КС и радиолюбителите от страната, ако се сменя банката и се открива нова банкова сметка 11.2 Упълномощава Виктор Ценков – LZ3NN да пусне в сайта на БФРЛ, а също и да бъде излъчено по бюлетина на федерацията, каква е сумата събрана по набирателната сметка на БФРЛ ( за закупуване на офис на федерацията ). По т. 12 от дневният ред:

УС на БФРЛ благодари на Тодор Диков – LZ1HA за предоставената изчерпателна информация.

Протокол от проведен търг за имущество на Радиоклуб към БНТ - LZ1KXA на 16 май 1997г.

Резултат/класиране:

1. Комплект КВ антени: 10m (6-ел), 16m (8-ел), 20m (6-ел): 1.) Милчо Гълибов Миланов – цена 99,000 лв. 2.) Красимир Митков Джонов – цена 97,000 лв.

2. Антенна мача, 3 секционна с ел. повдигателно устройство с FSX ротор: 1.) Милчо Гълибов Миланов – цена 110,000 лв. 2.) Красимир Митков Джонов – цена 108,000 лв.

3. КВ антена „Телрекс” – 40m (3-ел): 1.) Милчо Гълибов Миланов – цена 40,000 лв. 2.) Красимир Митков Джонов – цена 38,000 лв.

4. Антенна мачта, 3 секционна, без повдигателно устройство: 1.) Милчо Гълибов Миланов – цена 50,000 лв. 2.) Красимир Митков Джонов – цена 48,000 лв.

5. Усилвател на мощност – TL-922: 1.) Милчо Гълибов Миланов – цена 82,000 лв. 2.) Красимир Митков Джонов – цена 80,000 лв.

6. КВ радиолюбителска антена KLM тип „Гарундплейн” за 160m: 1.) Красимир Митков Джонов – цена 18,000 лв. 2.) Милчо Гълибов Миланов – цена 17,000 лв. 3.) Красимир Асенов Вутев – цена 17,000 лв.

По позиция 6, класираните на 1-во и 2-ро място се отказват. Класиран и платил е на 3-то място Красимир Асенов Вутев.

По позиции: 1,2,3,4,5 – издадена фактура 0000003116/26.05.1997 от БНТ-НРТЦ на Милчо Гълъбов Миланов, адрес:............, за „Антенни съоражения и устройства, закупени на проведен търг – позиции 1,2,3,4,5 Сума - 381,000 лв. +18% ДДС – 83,820 лв. Общо: 464,820 лв. Касов ордер 580 – 29.05.1997г Квитанция от БНТ за получени от Милчо Гълъбов Миланов за внесена сума 464,820лв. за „Антенни съоражения ....” – търг.

Приложение към фактура 0000003116/26.05.1997: „Списък на антенните съоражения и устройства, предадени чрез явен търг на „Българскя федерация на радиолюбителите”, представлявана от Милчо Гълъбов Миланов, ЕГН ..........:

Поз.1.: Комплект КВ антени: 10m (6-ел), 16m (8-ел), 20m (6-ел): Поз.2.: Антенна мача, 3 секционна с ел. повдигателно устройство с FSX ротор: Поз.3.: КВ антена „Телрекс” – 40m (3-ел): Поз.4.: Антенна мачта, 3 секционна, без повдигателно устройство: Поз.5.: Усилвател на мощност – TL-922:

Предал: Т. Диков (подпис) Приел: Ани Цанова (подпис) 7.6.1997 упълномщена за извършване на демонтажа 07.06.1997 (Приложено писмено пълномощно)


По т.13 от дневният ред
13.1. УС на БФРЛ изказва огромната си балгодарност на групата радиолюбители, извършили на ремонта на съществуващите репитри и поставянето на нови по договорите на БФРЛ.

Благодарение на техният ентусиазъм и вложените немалко собствени средства и лично време ситуацията в страната по отношение на ретланслаторите значително се подобри.

13.2. Беше допълнено, че развитието на репитерната мрежа на територията на България да се развива съгласно препоръките за изграждане и принципите на честотно планиране на IARU Region 1 и разбира се при спазване на Техническите изисквания.
По т. 14 от дневният ред
14.1 Приема да се направи Предколедно новогодишна радиолюбителска среща, като мястото и датата се съобщят в сайта на БФРЛ и бюлетина на БФРЛ до края на месец Ноември 2011 г.

Други точки от дневният ред (преложени в хода на заседанието)
По т. 15 от дневният ред
Приема през 2011 г. БФРЛ да бъде домакин на Първото Балканско първенство по скоростна телеграфия ( HST ), като упълномощава Иван Иванов – LZ1PJ да подготви бюлетин с необходимите условия и покани.
По т. 16 от дневният ред
Упълномощава Борис Сапунджиев – LZ2JR, Георги Воденичаров – LZ1ZF и Емил Христов – LZ1MO да организират провеждането на Международното късовълново упражнение по аварийни комуникации в ефира на 13.11.2010 от 11:00 LZT до 15:00 LZT с инициала на БФРЛ , LZ1BFR.


УС на БФРЛ